25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Τήρηση ωραρίου από φαρμακεία που λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο

Ωράριο - Νομοθεσία
Typography

Νομική ανάλυση του νομικού συμβούλου του ΠΦΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 1584/19-05-2017 - Προς: Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας - Θέμα: «Τήρηση ωραρίου από φαρμακεία που λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο»

Επί του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Α.Π. 7173/Φ6,1/85.5.2017 εγγράφου του Συλλόγου Σας (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 1452/09.5.2017), επαγόμεθα τα κάτωθι:

Δυνάμει της περ. 12 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου ΣΤ1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 αντικαταστάθηκε ως εξής: «β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρμακοποιός επιθυμεί να τηρήσει διευρυμένο ωράριο και το φαρμακείο να περιλαμβάνεται στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αναφορικά με το διευρυμένο αυτό ωράριο, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να δηλώσει το διευρυμένο ωράριο στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργεί το φαρμακείο κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β΄ θα πρέπει να συμπίπτει κατ’ ελάχιστον με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β΄ επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες κυρώσεις.»

Δυνάμει της ως άνω διατάξεως καθίσταται απολύτως σαφές ότι το διευρυμένο ωράριο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 υποχρεωτικά συμπίπτει κατ’ ελάχιστον με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός.

Συνεπώς η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια ουδεμία εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα έχει να καθορίσει με απόφασή της διαφορετική διάρκεια του διευρυμένου ωραρίου από το ωράριο των εφημεριών που έχει ορίσει ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Έτσι, δηλώσεις ένταξης φαρμακοποιών με τις οποίες δηλώνουν ότι επιθυμούν να τηρήσουν διευρυμένο ωράριο και το φαρμακείο να περιλαμβάνεται στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αναφορικά με το διευρυμένο αυτό ωράριο, σε ωράριο όμως διαφορετικό από το ωράριο των εφημεριών που έχει ορίσει ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος, δεν θα πρέπει να γίνουν δεκτές, καθώς αντιβαίνουν τις ως άνω κείμενες διατάξεις, και ως εκ τούτου τα φαρμακεία αυτά δεν θα πρέπει να εντάσσονται εις το  διευρυμένο ωράριο.

Ad hoc εφαρμόζεται εν προκειμένω η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.118308/08.02.2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία έκρινε ότι «σύμφωνα με το νόμο το διευρυμένο ωράριο συμπίπτει απόλυτα με αυτό των εφημεριών, όπως το ορίζει ο φαρμακευτικός σύλλογος».

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στον Π.Φ.Σ. έγγραφα προκύπτει ότι κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 361/24.4.2017 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ορίστηκε ως ωράριο λειτουργίας φαρμακείου (λειτουργούντος στο Δήμο Βόλου), το οποίο επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011, για το Σάββατο από 09.00 έως 14.00.

Όμως, ως προκύπτει δυνάμει της υπ’ αριθμόν 18594/10.3.2017 αποφάσεως του Δήμου Βόλου περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων (κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας) έχει οριστεί ως ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που διημερεύουν το Σάββατο από 08.00 π.μ. έως 10.00 μ.μ. χωρίς μεσημβρινή διακοπή.

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι εσφαλμένη η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που όρισε ωράριο λειτουργίας του εν λόγω φαρμακείου το Σάββατο, μικρότερης διάρκειας από εκείνο που έχει ορίσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας, και ως εκ τούτου θα πρέπει πάραυτα να τροποποιηθεί.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.