28
Παρ, Ιαν

Κατάθεση Συνταγών Φαρμακείων για αποστολή στο ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρ. οικ.38425/31-10-14 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρ. ΔΒ4Ζ/οικ.23445/26-08-2020, καθώς και από την συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε 01-02-2021 μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ καθώς και την επέκταση της για την παροχή υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής 02-01-2017 η διαδικασία υποβολής λογαριασμών των φαρμακείων θα γίνεται σύμφωνα με τα απλά βήματα που περιγράφεται παρακάτω.

Κάθε νέο φαρμακείο κατά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ (αρχικής ή μετά από μεταβολές) θα πρέπει να έχει κάνει υποχρεωτικά Δήλωση Στοιχείων Νέου Φαρμακείου και εγγραφή στο σάιτ του ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ και να υποβάλει μαζί με τα δικαιολογητικά και τη "ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ". Τα φαρμακεία που έχουν ήδη ενεργή σύμβαση δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια!

Από την πρώτη υποβολή δαπάνης συνταγών Σεπτεμβρίου 2020 (1/10/2020) και για ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κάθε φαρμακείο θα πρέπει με Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώσει αν Δεν Διαθέτει λογισμικό μηχανογραφικής εξυπηρέτησης φαρμακείου.

Τα παρακάτω ισχύουν για κάθε μήνα και θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς με έναρξη εφαρμογής την κατάθεση των συνταγών μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και για ορισμένες οδηγίες από την κατάθεση συνταγών μηνός Οκτωβρίου 2020.

Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

1. Χρονικά περιθώρια κατάθεσης

Η υποβολή των δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ γίνεται αυστηρά εντός των πρώτων 5 εργασίμων ημερών κάθε μήνα στις οποίες παραλαμβάνονται οι φάκελοι με τις συνταγές, καταχωρούνται στο μηχανογραφημένο σύστημα του ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ, συσκευάζονται και αποστέλλονται με την κούριερ στο ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ.
    
Κατά την 5η μέρα γίνεται η διαδικασία ελέγχου, καταχώρησης και συσκευασίας των δαπανών προκειμένου να τα παραλάβει η κούριερ και να ενημερωθεί το ΚΜΕΣ με την αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων της δαπάνης.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω η κατάθεση των συνταγών στον ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ θα πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων τεσσάρων εργάσιμων ημερών του μήνα προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διεκπεραίωσης. Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάποιους μεγάλους Συλλόγους διότι σε αυτούς, λόγω ιδιαιτεροτήτων, υπάρχει διαφορετικός τρόπος κατάθεσης, όπως αναφέρεται και στην Συλλογική Σύμβαση.

Τα δρομολόγια του αυτοκινήτου για την παραλαβή των συνταγών από την Παιονία περιχώρων καθώς και των υπολοίπων απομακρυσμένων περιοχών του Κιλκίς θα εκτελούνται την 2η και 3η εργάσιμη ημέρα του μήνα και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και ραντεβού με τον υπεύθυνο παραλαβής.

Σε περίπτωση που κάποιος για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να παραδώσει τη δαπάνη του στα προγραμματισμένα δρομολόγια θα πρέπει με δική του ευθύνη και μέσο να καταθέσει την δαπάνη στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 4η εργάσιμη ημέρα.

Η 5η μέρα είναι αφιερωμένη στην μηχανογραφική καταχώρηση, έλεγχο, συσκευασία και προετοιμασία παράδοσης των κιβωτίων στην υπηρεσία ταχυμεταφοράς για αποστολή στο ΚΜΕΣ.

Προσοχή! Από την υποβολή συνταγών μηνός Οκτωβρίου 2020 καταργείται η υποχρεωτική έκδοση και υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής (ΣΚΠ).

Προσοχή στη νεότερη ενημέρωση ΜΟΝΟ για τις χειρόγραφες συνταγές

Οι χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να διαχωρίζονται και να μπαίνουν σε ξεχωριστό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με τη σημείωση (επί του φακέλου) "ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ". Αναστέλλεται προσωρινά Από 1-11-2020 οι χειρόγραφες συνταγές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ, μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί και με τη χρήση των προγραμμάτων φαρμακείου, τα οποία θα προσαρμοστούν για αυτή τη δυνατότητα.

Οι συνταγές των εμβολίων δεν διαχωρίζονται από αυτές των φαρμάκων αλλά παραμένουν στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ με την αρ. πρ. ΔΒ4Β/Π60/3/2-2-2017 εγκύκλιο, η αρίθμηση των χειρόγραφων συνταγών, για τον τρέχοντα μήνα (Ιανουάριο 2017) μπορούν να κατατεθούν όπως έχουν ήδη αριθμηθεί, από την επόμενη υποβολή οι χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να τοποθετούνται κανονικά στη σειρά τους και να τίθεται χειρόγραφα επί της συνταγής ο αριθμός που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσης τους. (δεν χρειάζεται πλέον να διαχωρίζονται και να γίνονται ξεχωριστό πακέτο)

Προσοχή στην νεότερη ενημέρωση για τον τρόπο ταξινόμησης των συνταγών

Στο εξής οι συνταγές θα πρέπει να ταξινομούνται και να διαχωρίζονται σε πακέτα ανά ημέρα εκτέλεσης (η αρίθμηση παραμένει προαιρετική)

Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει από τον Ιανουάριο 2021 τα νέα πεδία «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» και «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» όπως το παρακάτω υπόδειγμα.

ΣΣΥ ΚΜΣ 01-2021

2. Προετοιμασία Φακέλων Συνταγών Φαρμάκων

Η κατάθεση θα πρέπει να διαχωρίζεται και θα γίνεται ως εξής:

Τακτοποίηση και υποβολή φακέλων συνταγών στο ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ

Α. Ένας φάκελος (η και περισσότερες σακούλες ΕΟΠΥΥ) με τις συνταγές φαρμάκων των Ασφαλισμένων και των ανασφάλιστων του ν.4368/16 (διαχωρισμένες σε πακέτα ανα ημερομηνία εκτέλεσης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειρόγραφες εκτελέσεις (είτε είναι ηλεκτρονικές συνταγές, είτε χειρόγραφες, π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης) θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο (όχι σφραγισμένο) με τη σημείωση (επί του φακέλου) "ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ"

Μέσα στο φάκελο (Α) θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω μικρότεροι υπο-φάκελοι (Β,Γ,Δ), και (Ε,Ζ) που σπανιότερα εμφανίζονται, ΟΧΙ σφραγισμένοι!

Β. Ένας φάκελος ΕΚΑΑ με τις συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (εάν υπάρχουν) με την ένδειξη "ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ"

Γ. Ένας φάκελος με τις χειρόγραφες συνταγές (εάν υπάρχουν) με την ένδειξη "ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ"

Δ. Ένας φάκελος με με την ένδειξη "ΣΣΥ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ"

 • 1 Φωτοαντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής (ΣΚΠ με barcode) (καταργείται από 1/11/2020) Αναστέλλεται προσωρινά
 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου φαρμάκων
 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου Εμβολίων Ε.Π.Ε.
 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (εάν υπάρχει)
 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εάν υπάρχει)
 • 1 Φωτοαντίγραφο Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (εκτύπωση ΣΣΥ eopyykmes.gr)

Ε. Ένας φάκελος με συνταγές του προγράμματος χορήγησης ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία (εάν υπάρχουν), με την ένδειξη "ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ"

Ζ. Ένας φάκελος με συνταγές (μόνο ηλεκτρονικές) του Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής (εάν υπάρχουν) με την ένδειξη "ΣΥΝΤΑΓΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ." (εφαρμογή από 01-01-2021)

Όλα τα παραπάνω συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, τα δε τιμολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ΜΟΝΟ μηχανογραφικά και οι καταστάσεις να είναι εκτύπωση του νέου τύπου με το 18ψήφιο barcode στην κεφαλίδα της.

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να επικολλάται εξωτερικά το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία υποβολής που εκδίδεται από το ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ.

.

3. Υπόλοιπα Συνοδευτικά Έγγραφα (εκτός φακέλων)

Εκτός των φακέλων συνταγών θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα .

Α. Πακέτο πρωτοτύπων εγγράφων προς ΚΜΕΣ

 • 1 Πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής φαρμάκων (με 18ψήφιο barcode) (καταργείται από 1/11/2020) Αναστέλλεται προσωρινά
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων (όχι χειρόγραφα)
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο Εμβολίων Ε.Π.Ε.
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (εάν υπάρχει)
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εάν υπάρχει)
 • 1 Πρωτότυπο Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής
 • Αν τυχόν υπάρχουν Πιστωτικά Τιμολόγια rebate, περικοπών κλπ

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, τα δε τιμολόγια θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκδοθεί μηχανογραφικά ή από την εφαρμογή του ΚΜΕΣ.

Β. Πακέτο αντιγράφων εγγράφων προς ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ

 • 1 Φωτοτυπία συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής φαρμάκων (με 18ψήφιο barcode) (καταργείται από 1/11/2020) Αναστέλλεται προσωρινά
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου φαρμάκων
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου Εμβολίων
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (εάν υπάρχει)
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εάν υπάρχει)
 • 1 Φωτοτυπία Συγκεντρωτικού Σημειώματος Υποβολής
 • 1 Αίτηση προς τον ΕΟΠΥΥ
 • 1 Φορολογική Ενημερότητα (εμπρόθεσμη και για ποσά άνω των 1.496€)
 • 1 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ (εμπρόθεσμη και για ποσά άνω των 3.000€)

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται επακριβώς οι παραπάνω οδηγίες στην υποβολή των δαπανών, θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διεκπεραίωσης και πληρωμής του φαρμακείου από το ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ!

 

4. Προετοιμασία Φακέλων Γνωματεύσεων Αναλωσίμων

Η.  Ένας φάκελος ή και περισσότεροι, με τις γνωματεύσεις αναλωσίμων υλικών (αναλώσιμα ΣΔ και υπόλοιπα αναλώσιμα υλικά), με επικολλημένο από έξω το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία υποβολής της κάθε δαπάνης το οποίο εκτυπώνεται από το σύστημα του eΔΑΠΥ.

Μέσα στον κάθε φάκελο δαπάνης αναλωσίμων θα πρέπει να υπάρχουν :

Ο φάκελος των Αναλωσίμων (Η), θα πρέπει να είναι ξεχωριστός και όχι μέσα σε φάκελο των συνταγών φαρμάκων διότι υποβάλλεται σε άλλο ελεγκτικό κέντρο (ΚΔΑ Ασπρόπυργου) και όχι στο ΚΜΕΣ.

Δεν είναι απαραίτητα άλλα φωτοαντίγραφα τιμολογίων και λοιπών εγγράφων για την υποβολή των αναλωσίμων

 5. Παράδοση στο ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ για διεκπεραίωση

Τέλος συμπληρώνετε ευανάγνωστα, σωστά και και καθαρά, το αποδεικτικό έντυπο παραλαβής του ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ (διανεμητικό) γράφοντας στους αντίστοιχους κωδικούς τα αιτούμενα ποσά των τιμολογίων και το πλήθος των συνταγών τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής του ΚΜΕΣ.

Δεν χρειάζεται κανένα επιπλέον έγγραφο ή εκτύπωση κατάστασης πλην των παραπάνω. Οτιδήποτε επιπλέον είναι περιττό και δημιουργεί καθυστέρηση και αμφιβολίες στην επεξεργασία του ελέγχου των εγγράφων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση των στοιχείων του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ).

Τα αιτούμενα ποσά των τιμολογίων θα πρέπει πάντα να συμπληρώνονται σωστά και να συμφωνούν επακριβώς με τα ποσά του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής, καθώς και το πλήθος των συνταγών.

Σε περίπτωση που στο μέλλον υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στον τρόπο υποβολής θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Γίνονται δεκτά πλέον απλά φωτοαντίγραφα φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων καθώς και ιατρικών γνωματεύσεων, βλέπε περισσότερα στο έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2740/28.1.2015 .


Έντυπα υποδείγματα υποβολής

pdfΚατεβάστε και εκτυπώστε υποδείγματα εντύπων της αίτησης προς ΕΟΠΥΥ και του αποδεικτικού υποβολής συνταγών στο ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ. (έκδοση 12-2021)

 


Φορολογικά Στοιχεία ΕΟΠΥΥ

E.O.Π.Υ.Υ.
Απ. Παύλου 12
151 23 Μαρούσι
Α.Φ.Μ. 997478553
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε υποβολή άλλου Ταμείου π.χ. ΤΥΠΕΤ, που δεν ανήκει στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να κατατίθεται σε ξεχωριστό διαφορετικό φάκελο ανεξάρτητα από τον ΕΟΠΥΥ (όχι σε σακούλα του ΕΟΠΥΥ) και με ότι ισχύει για αυτό το Ταμείο.


Διάβασε περισσότεραΔιάβασε περισσότερα στα παρακάτω άρθρα για αναλυτική ενημέρωση με την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους.

 
 
 
 
 
 

Άρθρα σχετικά με το θέμα Υποβολή Συνταγών ΕΟΠΥΥ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.