18
Σαβ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού

Ίδρυση και Λειτουργία Φαρμακείου
Typography

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Πτυχίο Φαρμακευτικής Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους από σχολή ξένης χώρας.
2. Πρακτική άσκηση 12 μήνες (6 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό, 3 μήνες σε φαρμακείο Νοσοκομείου, 3 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή σε φαρμακείο Νοσοκομείου).
3. Επιτυχείς εξετάσειςA. Δικαιολογητικά (Για πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων)

1. Αίτηση (Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος )
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Παράβολο χαρτοσήμου 30 € και Παράβολο δημοσίου 8 € ( από το Δημόσιο Ταμείο).
5. ύο πρόσφατες φωτογραφίες.
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06)
8. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ούτε ως φυγόδικος).
9. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (άνδρες).
 
B. Δικαιολογητικά (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Εξωτερικού - μη κράτη μέλη της Ε.Ε.)

1. Αίτηση (Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος )
2. ντίγραφο πτυχίου της αλλοδαπής και επίσημη μετάφραση αυτού (Πιστοποιητικό από το ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του προς τα πτυχία των φαρμακευτικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων).
3. Πιστοποιητικό διετούς ασκήσεως σε Φαρμακείο της ημεδαπής ( κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών ή μετά την περάτωση των σπουδών) ή της αλλοδαπής στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικώς ο χρόνος άσκησης, θα φέρει  υπογραφή του ασκήσαντος Φαρμακοποιού,  θεωρημένη από τον Πρόεδρο του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της οικείας Νομαρχίας και του Έλληνα Προξένου σε επίσημη μετάφραση . ( Εάν η άσκηση πραγματοποιηθεί  στην ημεδαπή ισχύουν ότι και για τους Φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων δηλ. Ένορκες βεβαιώσεις και το τετράδιο.)
4. Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Παράβολο χαρτοσήμου 30 € και Παράβολο δημοσίου 8 € ( από το Δημόσιο Ταμείο).
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06)
7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
9. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ούτε ως φυγόδικος).
10. Για τους ομογενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Για τους αλλοδαπούς επιπλέον , πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών, πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 
Γ. Δικαιολογητικά (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Εξωτερικού - σε κράτη μέλη της Ε.Ε.)

1. ίτηση (Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος )
2. Αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση.
3. Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος φαρμακευτικής από εκείνους που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 213/03 για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στο κράτος καταγωγής ή προέλευσης (με επίσημη μετάφραση).
4. Πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους για την απόκτηση διπλώματος, πιστοποιητικού  ή άλλου τίτλου φαρμακευτικής για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος (άρθρα 3, 4 και 5 του Π.Δ. υπ. αριθμ. 213 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού».
5. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
6. Βεβαίωση ήθους και εντιμότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης για την είσοδο στο φαρμακευτικό επάγγελμα και την έναρξη άσκησης αυτού ή απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει τούτου ισοδύναμο έγγραφο που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης (Δεν ισχύουν εάν υποβληθούν μετά πάροδο τριών μηνών από την έκδοσή τους.
7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06)
8. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ούτε ως φυγόδικος).
9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
10. Άδεια διαμονής
11. Δυο φωτογραφίες πρόσφατες
12. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (άνδρες).
13. Παράβολο χαρτοσήμου 30 € και Παράβολο δημοσίου 8 € ( από το Δημόσιο Ταμείο).

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.