19
Κυρ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Νόμος 4558-2018 (ΦΕΚ Α΄ 140 01-08-2018) Τροπολογία που ρυθμίζει ζητήματα φαρμάκων, φαρμακείων και ΠΦΣ

Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα
Typography

ΦΕΚ Α΄ 140 01-08-2018 - Νόμος 4558-2018 - «Νομοθετικές ρυθμίσεις για α) την υποχρέωση τήρησης του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, β) την ενδεικτική λιανική τιμή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, και γ) την ανάθεση στον Π.Φ.Σ. του ελέγχου και της είσπραξης του πόρου 0,4% από τις φαρμακευτικές εταιρείες δ) ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου»

Άρθρο 5

1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (A΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) που παραμένουν σε ισχύ.

Η επιχείρηση φαρμακείου που επιλέγει το, κατά το προηγούμενο εδάφιο, διευρυμένο ωράριο εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η δήλωση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πάντοτε εγγράφως.

Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, κατά παράλειψη της δήλωσης των προηγούμενων εδαφίων ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη τήρησής του επιβάλλονται στον κάτοχο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι κάτωθι κυρώ-σεις:

α) Σε περίπτωση πρώτης παράβασης, αποστέλλεται έγγραφη σύσταση,
β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, απαγορεύεται στο φαρμακείο να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και
γ) στην περίπτωση κάθε επόμενης παράβασης μετά τη δεύτερη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.

Ο κατά τόπον αρμόδιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρτίζει διμηνιαίους χωριστούς πίνακες φαρμακείων που λειτουργούν πέραν του κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, οι οποίοι αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων κατά τις ημέρες και ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά, καθώς και στις ιστοσελίδες, εφόσον υφίστανται, των αρμόδιων Περιφερειών και Φαρμακευτικών Συλλόγων.».

2. Δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου φαρμακείων που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991, μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάκληση ή τροποποίηση ισχύει από το χρόνο της υποβολής της, για το χρονικό διάστημα διευρυμένης λειτουργίας του φαρμακείου, που είχε δηλωθεί σύμφωνα με την αρχικώς ανακαλούμενη ή τροποποιούμενη δήλωση.

3. Οι παράγραφοι 1 και 1α του άρθρου 61 του ν. 3601/1928 (A΄ 119) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. α) Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως των φαρμάκων με αντίστοιχη μείωση του λιανικού κέρδους των αγοραστών φαρμακοποιών που διατηρούν σε λειτουργία φαρμακείο. Το ως άνω ποσοστό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φαρμακοποιούς, εισπράττεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ήτοι τους Κατόχους Άδειας Παραγωγής, Κυκλοφορίας και Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.).
β) Οι ως άνω υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως υποβάλλουν ηλεκτρονικώς εντός των πρώτων δέκα (10) εργασίμων ημερών εκάστου μηνός αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμάκων που έχουν πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει η παρακράτηση του πόρου τέσσερα τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ..
γ) Ο πόρος αποδίδεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τον Π.Φ.Σ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη γενόμενη πώληση προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης και φαρμακεία.
δ) Σε περίπτωση μη απόδοσης του αναλογούντος πόρου ή εκπρόθεσμης απόδοσης αυτού από υπόχρεη φαρμακευτική επιχείρηση, επιβάλλεται στην εν λόγω επιχείρηση χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Στην περίπτωση αυτή, η υπόχρεη φαρμακευτική επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον Π.Φ.Σ. τον αναλογούντα πόρο νομιμοτόκως από την προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
ε) Ο Π.Φ.Σ. ορίζεται αρμόδιος και υπεύθυνος για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας. Ο Π.Φ.Σ. αναθέτει σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών τον έλεγχο και παρακολούθηση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και συντάσσεται από την ελεγκτική εταιρεία μέχρι την 28η Φεβρουάριου εκάστου έτους έκθεση ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που έχουν αποδοθεί στον Π.Φ.Σ. κατά το προηγούμενο έτος. Η ετήσια αυτή έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας μέχρι την 30ή Μαρτίου εκάστου έτους.
στ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη μηνιαία αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμάκων από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
ζ) Οι ως άνω υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως αποδώσουν στον Π.Φ.Σ. τον αναλογούντα πόρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως τη δημοσίευση του παρόντος, τον οποίο δεν έχουν εν τω μεταξύ αποδώσει είτε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είτε στον Π.Φ.Σ., εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη απόδοσης του εν λόγω αναλογούντος πόρου ή εκπρόθεσμης απόδοσης αυτού, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο δ΄ του παρόντος άρθρου.
η) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.».

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 καταργείται.
β) Προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Κάθε φαρμακείο δύναται να εφοδιάζεται τα από το Κρατικό Μονοπώλιο νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά στις ποσότητες που ορίζονται κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργείται.

6. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2018, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας υποχρεούνται να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2018 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου από όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), του ν. 1963/1991, του π.δ. 64/2018 (Α΄ 124) και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.