25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Τρόπος χορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων Ν.3459-2006

Ναρκωτικά
Typography

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ : ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Ο νόμος 1729/1987 -που καθόριζε τα σχετικά με τα ναρκωτικά θέματα- και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του αναδιαμορφώθηκαν με απαλοιφές, προσθήκες, αντικαταστάσεις και μεταφορές ναρκωτικών μεταξύ των κατηγοριών (Πίνακες Α΄, Β΄, ΒΣ΄, Γ΄ και ΓΣ΄) στο νέο ισχύοντα νόμο 3459/2006.

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Στο ΦΕΚ Α'/103/25.5.2006 του νόμου 3459/2006 καθορίζεται η έννοια των ναρκωτικών ως ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτη­ση του ατόμου από αυτές.

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στα ναρκωτικά κατατάσσονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

1.  ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διυδροδεσοξυμορφίνη

DESOMORPHINE-.DIHYDRODESOXYMORPHINE

2.  DET: Ν, Ν-Διαιθυλοτρυττταμίνη

DET: Ν, N-DIETHYLTRYPTAMINE

3.  DMHP: (Διμεθυλο-1, 2 ετττυλο)-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο- 6,6,9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη -1

DMHP: (DIMETHYL-1, 2 HEPTYL) -3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6,6,9, DIBENZO -6Η (Β, D) PYRANOL-1

4.  DMT: Ν,Ν - Διμεθυλοτρυττταμίνη

DMT: Ν,Ν - DIMETHYLTRYPTAMINE

5. ΗΡΩΪΝΗ: Διακετυλομορφίνη

HEROINE: DIACETYLMORPHINE

6. ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ

CANNABIS ΕΤ RESINE DE CANNABIS

7. ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ:(μ-υδροξυφαινυλο)-4 μεθυλο-1-ττροπιονυλο-4 πιπεριδίνη

CETOBEMIDONE: (M-HYDROXYPHENYL) -4 METHYL-1 PROPIONYL-4 PIPERIDINE

8. (+)- ΛΥΣΕΡΠΔΙΟΝ, LSD, LSD-25: (+)-N, Ν-διαιθυλαμίδιον του D-λυσεργινικού   οξέος

(+)- LYSERGIDE, LSD, LSD-25: (+)-N, N-DIETHYL-LYSERGAMIDE

9. ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ: Τριμεθοξυ-3,4,5 φαινυλαιθυλαμίνη MESCALINE: TRIMETHOXY-3,4,5 PHENYLETHYLAMINE

10. ΠΑΡΑΕΞΥΛΗ: Εξυλο-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο-6, 6,9 διβενζο-6Η (β,δ)    ττυρανόλη-1

PARAHEXYLE: HEXYL-3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6, 6, 9 DIBENZO-6H (Β, D) PYRANOL-1

11.  PCE: Ν -αιθυλο -1 -φαινυλκυκλοεξυλαμίνη

PCE: N-ETHYL -1- PHENYLCYCLOHEXYLAMINE

12.  ΡΗΡ ή PCPY: 1 - (1-φαινυλκυκλοεξυλο) πυρρολιδίνη

ΡΗΡ ή PCPY: 1 - (1-PHENYLCYCLOHEXYL) PYRROLIDINE

13.  STP, DOM: Διμεθοξυ-2,5 μεθυλο-4 φαινυλαιθυλαμίνη

STP, DOM: DIMETHOXY-2,5 METHYL-4 PHENETHYLAMINE

14. TCP: 1 -[1 -(2-θειενυλο) κυκλοεξυλο-] πιπεριδίνη TCP: 1-[1- (2-THIENYL) CYCLOHEXYL] PIPERIDINE

15. ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ο-Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν,Ν-διμεθυλοτρυττταμίνη

PSILOCYBINE: o-PHOSPHORYL-HYDROXY-4 Ν,Ν-DIMETHYLTRYPTAMINE

16. ΨΙΛΟΚΙΝΗ: (Διμεθυλαμινο-2 αιθυλο) -3ινδολόλη-4 PSILOCINE: (DIMETHYLAMINO-2 ETHYL)-3INDOLOL-4

17.  DMA: 2,5 -Διμεθοξυαμφεταμίνη

DMA: 2,5 DIMETHOXYAMPHETAMINE

18.  DOET: 2,5 - Διμεθοξυ - 4 - Αιθυλοαμφεταμίνη

DOET: 2,5 -DIMETHOXY -4 - ETHYLAMPHETAMINE

19. ΚΑΘΙΝΟΝΗ: (-) -αλφα-αμινοπροπιφαινόνη

CATHINONE: (-)-ALPHA-AMINOPROPIOPHENONE

20.  MMDA: 5-Μεθοξυ -3, 4-Μεθυλενοδιοξυαμφεταμίνη

MMDA: 5-METHOXY -3, 4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE

21.  MDMA: 3, 4-Μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη

MDMA: 3,4 -METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE

22.  PMA: Παραμεθοξυαμφεταμίνη

PMA: PARAMETHOXYAMPHETAMINE

23. TMA: 3,4, 5-Τριμεθοξυαμφεταμίνη

TMA: 3,4, 5- TRIMETHOXYAMPHETAMINE

24. ΝΑΜΠΙΛΟΝΗ: (±) trans -3- (1,1 διμεθυλοετττυλο) -6, 6α, 7, 8, 10,10α, -εξαυδρο-1-υδροξυ-6,6-διμεθυλο -9Η διβενζο [β,ύ], ττυραν-9-όνη

NABILONE: (±)-trans-3-(1-1-dimethylheptyl)-6, 6α, 7, 8,10,10a, hexahydro-1-hydroxy-6, 6-dimethyl- 9Η- dibenzo [β,ά] pyran-9-one.

25.  Ν-ΥΔΡΟΞΥ MDA: (±) - Ν (αλφα-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ)φαιναιθυλο) υδροξυλαμίνη

N-HYDROXY MDA: (±) Ν- (ALPHA-METHYL-3,4 -(METHYLENEDIOXY) PHENETHYL) HYDROXYLAMINE

26.   Ν-ΑΙΘΥΛΟ MDA: (±) - Ν-αιθυλο-αλφαμεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαιναιθυλαμίνη N-ETHYL MDA: (±)-N-ETHYL-ALPHA-METHYL-3,4(METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE

27.  4-ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΡΕΞ: (±)- ΟΙ8-2-αμινο-4 μεθυλο-5-φαινυλο-2 οξαζολίνη ή (±) CIS- 4,5,-διϋδρο-4 μεθυλο- 4 μεθυλο-5-φαινυλο-2-οξαζολαμίνη

4-METHYLAMINOREX: (±)- CIS-2 AMINO-4-METHYL-5-PHENYL-2- OXAZOLINE ή (±)- CIS -4,5 -DIHYDRO -4 METHYL -5- PHENYL-2-OXAZOLAMINE

28.  ΒΡΩΛΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή DOB: (+) -4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξύ -1-μεθυλφαινεθυλαμίνη

BROLAMFETAMINE ή DOB: (+)-4- BROMO-2.5-DIMETHOXY - α -METHYLPHENETHYLAMINE

29. ΤΕΝΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή MDA: α-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαινεθυλαμίνη TENAMFETAMINE ή MDA: α-METHYL - 3,4 (METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE

30.  ΕΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ: 3-(2-αμινοβουτυλ) ινδόλιο ETRYPTAMINE: 3-(2-AMINOBUTYL) INDOLE

31. ΜΕΘΚΑΘΙΝΟΝΗ: 2-(μεθυλαμινο) -1 - φαινυλοπροπαν-1-ονη METHCATHINONE:2-(METHYLAMINO)-1-PHENYLPROPAN-1-ONE

32. 4-ΜΕΘΟΞΥΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: π-Μεθοξυ-Ν, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη 4- ΜΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: Ρ - ΜΕΤΗΟΧΥ -Ν, a- DIMETHYLPHENETHYLAMINE

33. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΙΛ: α -(α -Μεθυλοφαιναιθυλαμινο) -α- φαινυλακετονιτρίλιο AMPHETAMINIL: α- (α- METHYLPHENETHYLAMINO) -α-PHENYLACETONITRILE

34. ΦΕΝΑΤΙΝΗ: Ν-(α-Μεθυλοφαιναιθυλο) νικοτιναμίδιο PHENATINE: N-(a-METHYLPHENETHYL) NICOTINAMIDE

35.ΔΙΫΔΡΟΕΤΟΡΦΙΝΗ: 7,8 - Διϋδρο-7- α -[1- (R) - υδροξυ -1- μεθυλοβουτυλο] - 6,14 - ενδο - αιθανοτετραϋδροοριπαβίνη

DIHYDROETORPHINE: 7,8 DIHYDRO - 7 - a - [1- (R) - HYDROXY -1 - METHYL-BUTYL] -6,14 - ENDO-ETHANOTETRAHYDROORIPAVINE

36. 4 - MTA: 4 - Μεθυλοθειοαμφεταμίνη

4 - MTA: 4 - METHYLTHIOAMPHETAMINE

37. MBDB: Ν-μεθυλο-1-(1,3-βενζοδιοξολ-5-υλο)-2-βουταναμίνη MBDB: N-METHYL-1-(1,3 BENZODIOXOL-5-YL)-2-BUTANAMINE

38. ΕΤΟΡΦΙΝΗ, Μ-99: Τετραϋδρο-(υδροξυ-Ι-μεθυλοβουτυλο-Ι)-7α-ενδοαιθενο-6,14 οριπαβίνη ETORPHINE, M-99: TETRAHYDRO-(HYDROXY-l-METHYL-BUTYL-1)-7a-ENDOETHENO-6,14 ORIPAVINE

39. PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-μεθοξυμεθαμφεταμίνη PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-methoxymethamphetamine

40. GHB: γ -υδροξυβουτυρικό οξύ GHB: gamma-hydroxybutyric acid (Μεταφέρεται στον Πίνακα Γ')

41. 2C-B: 4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξυφαινυλαιθυλαμίνη 2C-B: 4 - bromo - 2,5 -dimethoxyphenylethylamine

42. 2C-T-2: 2,5 - διμεθοξυ - 4 -αιθυλοθειοφαιναιθυλαμίνη 2C-T-2: 2,5 - dimethoxy -4 -ethylthiophenethylamine

43. 2C-I: 2,5 - διμεθοξυ - 4 - ιωδο - φαιναιθυλαμίνη 2C-I: 2,5 - dimethoxy - 4 - iodo - phenethylamine

44. 2C-T-7: 2,5 - διμεθοξυ-4-(η)-προπυλοθειοφαιναιθυλαμίνη

2C-T-7: 2,5 -dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine 45. TMA-2: 2,4,5 - τριμεθοξυαμφεταμίνη TMA-2: 2,4,5 - trimethoxyamphetamine

46. ΒΖΡ: 1- βενζυλοτπττεραζίνη ΒΖΡ: 1-benzylpiperazine

47. TFMPP: 1-(3-τριφθορομεθυλοφαινυλο)ττπτεραζίνη TFMPP: 1-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine

48. ΡΜΕΑ: Ν-αιθυλο-4-μεθοξυαμφεταμίνη ΡΜΕΑ: N-ethyl-4-methoxyamphetamine

49. DOC: 2,5-διμεθοξυ-4-χλωροαμφεταμίνη DOC: 2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine

50. 5-MeO-DMT: 5-μεθοξυ-Ν,Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-DMT: 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine

51.  5-MeO-DIPT: 5-μεθοξυ-δίίσοττροπυλοτρυτπαμίνη 5-MeO-DIPT: 5-methoxy-di-isopropyl-tryptamine

52.  DPT: Ν,Ν-διπροπυλοτρυπταμίνη DPT: N,N-dipropyltryptamine

53.  A-MT: Αλφα-μεθυλοτρυπταμίνη A-MT: Alpha-methyltryptamine

54.  ALEPH-7: 2,5-διμεθοξυ-4-(η)προττυλοθειοαμφεταμίνη ALEPH-7: 2,5-dimethoxy-4-(n)propylthioamphetamine

55. 2-CE: 2,5- Διμεθοξυ-4-αιθυλοφαιναιθυλαμίνη 2C-E: 2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine

56. 5-MeO-AMT: 5-μεθοξυ-αλφαμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-AMT: 5-Methoxy-alphamethyltryptamine

57. CPP: 1 -(3-χλωροφαινυλο)ττιττεραζίνη CPP: 1(-3-chlorophenyl) piperazine

58.  4-AcO-DET: 4-ακετοξυ-Ν, Ν-διαιθυλοτρυπταμίνη 4-AcO-DET: 4-acetoxy-N, N-diethyltryptamine

59. 2C-D: 4-μεθυλο-2,5-διμεθοξυφαιναιθυλαμίνη 2C-D: 4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

60.Τα άλατα των ανωτέρω ουσιών και τα ισομερή αυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

1.   ΑΙΘΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ : Αιθυλο -3 μορφίνη

ETHYLMORPHINE : ETHYL -3 MORPHINE

2.   ΔΕΞΤΡΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟΝ : (+) [Μεθυλο -2- οξο -4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1) -4 βουτυλο] -4 μορφολίνη

DEXTROMORAMIDE: (+) [METHYL-2-OXO-4 DIPHENYL -3,   3 (PYRROLIDINYL-1) -4 BUTYL] - 4 MORPHOLINE

3.  ΚΟΚΑΪΝΗ: Μεθυλεστήρ της βενζοϋλοεκγονίνης COCAINE: ESTER METHYLIQUE DE LA BENZOYLECGONINE

4.  ΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διφαινυλο -4, 4 διμεθυλαμινο -6 επτανόνη -3 METHADONE: DIPHENYL -4, 4 DIMETHYLAMINO -6 HEPTANONE -3

5. ΜΟΡΦΙΝΗ MORPHINE

6.  ΟΠΙΟ OPIUM

7. ΟΠΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: Μείγμα υδροβρωμικών αλάτων των αλκαλοειδών του οπίου

OPIUM CONCENTRATUM: MELANGE DES BROMHYDRATES DES ALCALOlDES DE L' OPIUM 8. ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Μεθυλο -1 φαινυλο -4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ

PETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE METHYL -1 PHENYL - 4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE -4

9.  ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ: Πεντυλο-3 τετραϋδρο-6α, 7, 10, 10α τριμεθυλο-6, 6, 9 δ!βενζο-6Η (β,δ) ττυρανόλη-1

TETRAHYDROCANNABINOL: PENTYL-3 TETRAHYDRO-6a, 7, 10, 10α TRIMETHYL-6,6,9 DIBENZO-6H (B,D) PYRANOL-1

10. ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο - 6διφαινυλο -4, 4 επτάνιο ACETYLMETHADOL: ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE

11. ΑΛΦΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: α - Ακετοξυ - 3 διμεθυλ - αμινο - 6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο ALPHACETYLMETHADOL: ALPHA - ACETOXY -3 DIMETHYL - ΑΜΙΝΟ - 6 DIPHENYL - 4, 4 HEPTANE

12. ΔΡΟΝΑΒΙΝΟΛΗ: Δελτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη

DRONABINOL:Delta-9-tetrahydrocannabinol

13. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

1. ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Αιθυλομεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1

ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE: ETHYLMETHYLAMINO-3 Dl- (THIENYL-2') -1,1 BUTENE-1

2.  ΑΚΕΤΟΡΦΙΝΗ: Ακετυλο-3-0 τετραϋδρο- (υδροξυ-1 μεθυλο-βουτυλο-1)-7α ενδοαιθενο- 6,14 οριπαβίνη

ACETORPHINE: ACETYL -3-0 TETRAHYDRO -(HYDROXY -1 METHYL -BUTYL- 1) -7α ENDOETHENO -6, 14 ORIPAVINE

3.   ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ ACETYLDIHYDROCODEINE

4.    ΑΛΦΑΜΕΘΑΔΟΛΗ: α-Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο-4, 4 επτανόλη -3 ALPHAMETHADOL: ALPHA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL -3

5.    ΑΛΦΑΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: α - Αιθυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 ττιττεριδίνη ALPHAMEPRODINE: ALPHA-ETHYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE

6.   ΑΛΦΑΠΡΟΔΙΝΗ: α - Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 πιπεριδίνη ALPHAPRODINE: ALPHA - DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

7.    ΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [1-2 (4-αιθυλο -4, 5 διϋδρο-5-οξο - 1Η-τετραζολ -1-υλο) αιθυλο] 4 -(μεθοξυμεθυλο) -4-ττιπεριδινυλο]- Ν -φαινυλττροτταναμίδη μονοϋδροχλωρίδιο ALFENTANYL: N-[l-2(4-ETHYL-4,5-DIHYDRO-5-OXO-1H -TETRAZOL-1-YL)

ETHYL] 4- (METHOXYMETHYL) -4- PIPERIDINYL]-N- PHENYLPROPANAMIDE MONOHYDROCHLORIDE

8.     ΑΛΛΥΛΓΙΡΟΔΙΝΗ: Αλλυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 τπττεριδίνη ALLYLPRODINE: ALLYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

9.     ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: α - Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη AMPHETAMINE: α - METHYLPHENETHYLAMINE

10.  ΑΝΙΛΕΡΙΔΙΝΗ: ττ- Αμινοφαινυλαιθυλο -1 φαινυλο -4 τπττεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ ANILERIDIME : ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE Ρ - AMINOPHENETHYL -1 PHENYL -A

PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4

11.  ΒΕΖΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προπυλο) -1 (οξο -2 προττιονυλο -3 βενζιμιδαζολινυλο-1) -4 τηπεριδίνη

BEZITRAMIDE: (CYANO -3 DIPHENYL -3,3 PROPYLO) -1 (ΟΧΟ -2 PROPIONYL -3 BENZIMIDAZOLINYL -1) -4 PIPERIDINE

12.  ΒΕΝΖΕΘΙΔΙΝΗ: (Βενζυλοξυ -2 αιθυλο) -1 φαινυλο-4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ BENZETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (BENZYLOXY -2 ETHYL) 1 PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4

13. ΒΕΝΖΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ: Βενζυλο -3 μορφίνη BENZYL MORPHINE: BENZYL -3 MORPHINE

14.  ΒΗΤΑ ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο BETACETYLMETHADOL: BETA-ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEPTANE

15.  ΒΗΤΑ ΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτανόλη -3 BETAMETHADOL: BETA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL-3

16.  ΒΗΤΑ ΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: β -Αιθυλο -3 μεθυλο-1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη BETAMEPRODINE: BETA-ETHYL-3 METHYL-1 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE

17.  ΒΗΤΑ ΠΡΟΔΙΝΗ: β -Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη BETAPRODINE: BETA -DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

18.  ΒΟΥΤΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-) 17 - κυκλοβουτυλομεθυλο -3, 14 διϋδροξυμορφινάνιο BUTORPHANOL: (-) 17-CYCLOBUTYLOMETHYLO -3, 14 DIHYDROXY-MORPHINANE

19.  ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΗΡ ΤΗΣ ΔΙΟΞΑΦΑΙΤΥΛΗΣ: Μορφολινο -4 διφαινυλο -2, 2    βουτυρικός αιθυλεστήρ

BUTYRATE DE DIOXAPHETYL: MORPHOLINO -4 DIPHENYL -2, 2 BUTYRATE D' ETHYLE

20. ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -α- Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη

DEXAMPHETAMINE: (+) -α- METHYLPHENETHYLAMINE

21. ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ: α(+) - 4 - διμεθυλαμινο -3 - μεθυλο -1,2 διφαινυλο -2-βουτανόλη προτπονική

DEXTROPROPOXYPHENE: α(0) - 4 - DIMETHYLAMINO - 3 -METHYL -1, 2 DIPHENYL-2 BUTANOL PROPIONATE

22. ΔΙΑΙΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟΝ: Διαιθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο -2') -1, 1 βουτένιο-1 DIETHYLTHIAMBUTENE: DIETHYLAMINO -3 Dl -(THIENYL -2') -1, 1 BUTENE -1

23. ΔΙΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟΝ: [(Ν -Μεθυλοφαινυλαιθυλαμινο) -2 προπυλο] προπιονανιλίδιο

DIAMPROMIDE: [(N-METHYLPHENETHYLAMINO)-2 PROPYL] PROPIONANILIDE

24. ΔΙΜΕΦΑΙΠΤΑΝΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4,4 επτανόλη-3

DIMEPHEPTANOL: DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4,4 HEPTANOL-3

25. ΔΙΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Διμεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1 DIMETHYLTHIAMBUTENE: DIMETHYLAMINO-3 DI-(THIENYL-2')-1, 1   BUTENE-1

26. ΔΙΜΕΝΟΞΑΔΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-2 αιθυλεστήρ του αιθοξυ-1 διφαινυλο-1, 1 οξικού οξέος

DIMENOXADOL: ETHOXY-1 DIPHENYL-1, 1 ACETATE DE DIMETHYLAMINO- 2 ETHYLE

27. ΔΙΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 πιπεριδινο-6 επτανόνη-3 DIPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINE-6 ΗΕΡΤΑΝΟΝΕ-3

28. ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ: Υδροξυ-6 μεθοξυ-3 Ν-μεθυλο-εποξυ-4, 5 μορφινάνιο

DIHYDROCODEINE: HYDROXY-6 METHOXY-3 N-METHYL-EPOXY- 4, 5 MORPHINANE

29. ΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διϋδροξυ-3, 6 Ν-μεθυλοεποξυ-4, 5 μορφινάνιο

DIHYDROMORPHINE: DIHYDROXY-3, 6N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE

30. ΔΙΦΑΙΝΟΞΙΝΗ: 1- (3-κυανο-3, 3 διφαινυλοπροπυλο)-4 φαινυλο- 4-πιπεριδινο-καρβοξυλικό οξύ

DIPHENOXINE: ACIDE 1-(3-CYANO-3, 3 DIPHENYL-PROPYL)-4-PHENYL -4 - PIPERIDINE CARBOXYLIQUE

31. ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ: (Κυανο-3 διφαινυλο-3, 3 προπυλο) -1 φαινυλο- 4 πιπεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ

DIPHENOXYLATE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (CYANO-3 DIPHENYL-3, 3 PROPYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4

32. ΔΡΟΤΕΒΑΝΟΛΗ : (3,4 διμεθοξυ-17-μεθυλομορφίνη-6β, 14διόλη)

DROTEBANOL: (3,4 DIMETHOXY-17-METHYLMORPHINAN-6B, 14DIOL)

33.  ΕΚΓΟΝΙΝΗ: Οι εστέρες της και τα παράγωγα της, τα οποία δύνανται να μετασχηματισθούν προς εκγονίνη και κοκαΐνη

ECGONINE: LES ESTERES ET DERIVES SUSCEPTIBLES D'ETRE TRANSFORMES EN ECGONINEET COCAINE

34.   ΕΡΥΘΡΟΞΥΛΟΥ ΚΟΚΑ ΦΥΛΛΑ COCA (FEUILLES DE COCA)

35.   ETONITAZENION: (Διαιθυλαμινο-2 αιθυλο)-1π-αιθοξυβενζυλο-   2νιτροβενζιμιδαζόλιο-5 ETONITAZENE: (DIETHYLAMINO- 2 ETHYL)-1P-ETHOXYBENZYL-2

NITROBENZIMIDAZOLE-5

36.  ΕΤΟΞΕΡΙΔΙΝΗ: [(Υδροξυ-2 αιθοξυ)-2 αιθυλο]- φαινυλο-4 πιττεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ

ETOXERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE [(HYDROXY-2 ETHOXY)-2 ETHYL] -1 PHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE-4

37. ΘΗΒΑΪΝΗ ΤΗΕΒΑΪΝΕ

38. ΘΗΒΑΚΟΝΗ: Ακετυλοδιυδροκωδεϊνόνη THEBACONE : ACETYLDIHYDROCODEl'NONE

39. ΙΣΟΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλαμινο-6 μεθυλο-5 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 ISOMETHADONE: DIMETHYLAMINO-6 METHYL-5 DIPHENYL-4,4 HEXANONE-3

40.  ΚΛΟΝΙΤΑΖΕΝΙΟ: (π-χλωροβενζυλο)-2 διαιθυλαμινοαιθυλο-1 νίτρο -5 βενζιμιδαζόλιο CLONITAZENE: (P-CHLOROBENZYL)-2 DIETHYLAMINOETHYL-1 NITRO-5 BENZIMIDAZOLE

41.  ΚΩΔΟΞΙΜΗ: Καρβοξυμεθυλοξίμη-6 της διυδροκωδεϊνόνης CODOXIME: DIHYDROCODEINONE-CARBOXYMETHYLOXIME-6

42. ΛΕΒΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (-)-Μεθοξυ-3 Ν-μεθυλομορφινάνιο LEVOMETHORHANE: (-)-METHOXY-S Ν- METHYLMORPHINANE

43. ΛΕΒΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟ: (-)-[Μεθυλο-2 οξο-4 διφαινυλο-3,3 (ττυρολιδινυλο-Ι )-4 βουτυλο] -4 μορφολίνη

LEVOMORAMIDE: (-)-[METHYL-2 OXO-4 DIPHENYL-3, 3 (PYRROLIDINYL -1) -4 BUTYLJ-4 MORPHOLINE

44. ΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3Ν -μεθυλομορφινάνιο

LEVORPHANOL:(-)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE

45. ΛΕΒΟΦΑΙΝΑΚΥΛΟΜΟΡΦΑΝΙΟ: (-)-Υδροξυ-3Ν-φαινακυλομορφινάνιο

LEVOPHENACYLMORPHANE: (-)-HYDROXY-3N-PHENACYLMORPHINANE

46. ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Κυανο-4 διμεθυλαμινο-2 διφσινυλο-4, 4 βουτάνιο

METHADONE INTERMEDIATE: CYANO-4 DIMETHYLAMINO-2 DIPHENYL-4, 4 BUTANE

47.  ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ: Μέθυλο-2 (ο-τολουόλο)-3 κιναζολόνη -4 METHAQUALON:METHYL-2(o-TOLYL)-3QUINAZOLONE-4

48.  ΜΕΘΥΛΟΔΕΣΟΡΦΙΝΗ : Μέθυλο 6-Δ6- δεσοξυμορφίνη METHYLDESORPHINE:METHYL-6-D6-DESOXYMORPHINE

49.  ΜΕΘΥΛΟΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Μεθυλο-6 διυδρομορφίνη METHYLDIHYDROMORPHINE: METHYL-6 DIHYDROMORPHINE

50.  ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -Ν, α-Διμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη ΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: (+) -Ν,α- DIMETHYLPHENETHYLAMINE

51.  ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ: α-Φαινυλοπιπεριδινο-2 οξικός μεθυλεστήρ METHYLPHENIDATE: ESTER METHYLIQUE DE L' ACIDE A-PHENYL-PIPERIDINE-2 ACETIQUE

52.  ΜΕΚΛΟΚΟΥΑΛΟΝΗ : 3-(ο-χλωροφαίνυλο)-2-μέθυλο-4 (3H) Κιναζολινόνη MECLOQUALONE : 3-(o- CHLOROPHENYL) - 2- METHYL-4 (3H) QUINAZOLINONE

53.  ΜΕΤΑΖΟΚΙΝΗ: Υδροξυ-2' τριμεθυλο -2, 5, 9 βενζομορφάνιο-6,7 METAZOCINE : HYDROXY-2' TRIMETHYL-2,5,9 BENZOMORPHANE -6, 7

54.  ΜΕΤΟΠΟΝ: Μεθυλο-5 διυδρομορφινόνη METOPON: METHYL-5 DIHYDROMORPHINONE

55.  ΜΟΡΑΜΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Μεθυλο-2 μορφολινο-3 διφαινυλο-1, 1 προπανοκαρβοξυλικο οξύ

MORAMIDE INTERMEDIATE: ACIDE METHYL-2 MORPHOLINO-3 DIPHENYL-1, 1 PROPANECARBOXYLIQUE

56.  ΜΟΡΦΕΡΙΔΙΝΗ: (Μορφολινο-2 αιθυλο)-1 φαινυλο-4 πιττεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστηρ

MORPHERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (MORPHOLINO-2 ETHYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE CARBOXYLIQUE-4

57.  ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ και όλα τα μορφινικά παράγωγα μετά τεταρτοταγούς αζώτου

BROMOMETHYLATE DE MORPHINE ET AUTRES DERIVES MORPHINIQUES A AZOTE QUATERNAIRE

58.  ΜΥΡΟΦΙΝΗ: Μυριστυλοβενζυλομορφίνη MYROPHINE: MYRISTYLBENZYLMORPHINE

59.  ΝΙΚΟΔΙΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 διυδροκωδε'ϊνη NICODICODINE: NICOTINYL-6 DIHYDROCODEINE

60.  ΝΙΚΟΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 Κωδεΐνη

NICOCODINE: NICOTINYL-6 CODEINE

61.  ΝΙΚΟΜΟΡΦΙΝΗ: Δινικοτινυλο-3, 6 μορφίνη NICOMORPHINE: DINICOTINYL-3, 6 MORPHINE

62.  ΝΟΡΑΚΥΜΕΘΑΔΟΛΗ: α- (+)-Ακετοξυ-3 μεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 ετττάνιο NORACYMETHADOL: ALPHA -(+)-ACETOXY-3 METHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE

63.  ΝΟΡΚΩΔΕΪΝΗ NORCODEINE

64.  ΝΟΡΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3 μορφινάνιο NORLEVORPHANOL: (-) - HYDROXY -3 MORPHINANE

65.  ΝΟΡΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλάμινο-6 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 NORMETHADONE: DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEXANONE -3

66.  ΝΟΡΜΟΡΦΙΝΗ: Δεμεθυλομορφίνη NORMORPHINE: DEMETHYLMORPHINE

67.  ΝΟΡΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 ττιπερίδινο-6 εξανόνη-3 NORPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINO-6 HEXANONE-3

68.  ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδροκωδεϊνόνη OXYCODONE: HYDROXY-14 DIHYDROCODEINONE

69.  Ν-ΟΞΥΜΟΡΦΙΝΗ: Μορφινο-Ν-οξείδιο N-OXYMORPHINE: MORPHINE-N-OXIDE

70. ΟΞΥΜΟΡΦΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδρομορφινόνη

OXYMORPHONE: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINONE

71.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Α: Κυανο-4 μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδίνη PETHIDINE INTERMEDIAIRE A: CYANO-4 METHYL -1 PHENYL -4 PIPERIDINE

72.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Β: Φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ PETHIDINE INTERMEDIAIRE Β: PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLATE -4 D' ETHYLE.

73.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Γ: Μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικό-4 οξύ

PETHIDINE INTERMEDIAIRE C: ACIDE METHYLPHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4

74.  ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ: Διμεθυλοαλλυλο-2 δψεθυλο -5, 9 υδροξυ -2' βενζομορφάνιο PENTAZOCINE: DIMETHYLALLYL- 2 DIMETHYL -5,9 HYDROXY - 2'   BENZOMORPHANE

75.  ΠΙΜΙΝΟΔΙΝΗ: Φαινυλο - 4 (φαινυλαμινο- 3 προττυλο) - 1 πιττεριδινο -καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ

PIMINODINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE PHENYL -4 (PHENYLAMINO -3 PROPYL) -1 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4

76. ΠΙΡΙΤΡΑΜΙΔΙΟ ή ΠΙΡΙΝΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προττυλο) -1 (ττιπεριδινο -1) -4

τππεριδινο - 4- καρβοξαμίδιο

PIRITRAMIDE OU PIRINITRAMIDE : (CYANO-3 DIPHENYL -3, 3 PROPYL) -1 (PIPERIDINE -

1)-4   PIPERIDINE-4-CARBOXAMIDE

77. ΠΡΟΕΠΤΑΖΙΝΗ: Διμεθυλο -1,3 φαινυλο - 4 προττιονοξυ - 4 αζακυκλοεπτάνιο PROHEPTAZINE: DIMETHYL-1, 3 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 AZACYCLOHEPTANE

78. ΠΡΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: Μεθυλο-1 φαινυλοπιπεριδινο-4 καρβοξυλικός-4 ισοπροπυλεστήρ PROPERIDINE : ESTER ISOPROPYLIQUE DE L'ACIDE METHYL-1 PHENYLPIPERIDINE -4 CARBOXYLIQUE-4

79. ΠΡΟΠΙΡΑΝΗ: (Ν (Ι-μεθυλο -2-πιπεριδινοαιθυλο) -Ν -2-ττυριδυλο -ττροπιοναμίνη PROPIRANE: (N(1-METHYL -2 PIPERIDINOETHYL) -Ν -2 PYRIDYLPROPIONAMIDE

80. ΡΑΚΕΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (±) -Μεθοξυ -3 Ν- μεθυλομορφινάνιο RACEMETHORPHANE: (±) - ΜΕΤΗΟΧΥ-3 Ν- METHYLMORPHINANE

81. ΡΑΚΕΜΟΡΑΜΙΔΗ: (±) - [Μεθυλο -2 οξο-4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1)-4 βουτυλο] μορφολίνη

RACEMORAMIDE: (±) - [METHYL -2 ΟΧΟ -4 DIPHENYL -3, 3 (PYRROLIDINYL -1) - 4 BUTYL] MORPHOLINE

82. ΡΑΚΕΜΟΡΦΑΝΗ: (±) -Υδροξυ-3Ν-μεθυλομορφινάνιο RACEMORPHANE:(±)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE

83. ΣΟΥΛΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [4-(μεθοξυμεθυλο)-1-[2-(2 θειενυλο) αιθυλο [4 - πιπεριδυλο] προπιονανιλίδιο

SULFENTANYL: N-[4-(METHOXYMETHYL)-1-[2-(2 THIENYL) ETHYL] -4 PIPERIDYL] PROPIONANILIDE

84. ΤΙΛΙΔΙΝΗ: (+ ) -αιθυλ-TRANS -2- (διμεθυλαμινο)-Ι-φαινυλο -3 κυκλοεξενο -1- καρβοξυλάτη TILIDINE: (+) - ETHYL -TRANS-2-(DIMETHYLAMINO)-1- PHENYL -3 CYCLOHEXENE -1-CARBOXYLATE

85. ΤΡΙΜΕΠΕΡΙΔΙΝΗ: Τριμεθυλο -1, 2, 5 φαινυλο-4 ττροπιονοξυ -4 πιπεριδίνη TRIMEPERIDINE: TRIMETHYL -1,2,5 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

86. ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ: Διϋδροκωδεϊνόνη

HYDROCODONE: DIHYDROCODEINONE

87. ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΟΛΗ: Υδροξυ-14 διϋδρομορφίνη

HYDROMORPHINOL: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINE

88. ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗ: Διϋδρομορφινόνη HYDROMORPHONE: DIHYDROMORPHINONE

89. ΥΔΡΟΞΥΠΕΘΙΔΙΝΗ: μ- Υδροξυφαινυλο -4 μεθυλο -1 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4   αιθυλεστήρ

HYDROXYPETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE M HYDROXYPHENYL -4 METHYL-1 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4

90. ΦΑΙΝΑΔΟΞΟΝΗ: Μορφολινο- 6 διφαινυλο- 4,4 επτανόνη -3 PHENADOXONE: MORPHOLINO-6 DIPHENYL -4,4 HEPTANONE -3

91. ΦΑΙΝΑΖΟΣΙΝΗ: Υδροξυ- 2' διμεθυλο- 5, 9 φαινυλαιθυλο -2 βενζομορφάνιο -6, 7

PHENAZOCINE: HYDROXY -2' DIMETHYL- 5,9 PHENETHYL-2 BENZOMORPHANE -6,7

92. ΦΑΙΝΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟ: Ν- (Μεθυλο-1 πιπεριδινο-2 αιθυλο) προπιονανιλίδιο PHENAMPROMIDE: Ν- (METHYL-1 PIPERIDINO-2 ETHYL) PROPIONANILIDE

93. ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ: (Φαινυλο -1 κυκλοεξυλο) -1 πιπεριδίνη PHENCYCLIDINE: (PHENYL-1 CYCLOHEXYL)-1 PIPERIDINE

94. ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: Μεθυλο- 3 φαινυλο- 2 μορφολίνη PHENMETRAZINE: METHYL -3 PHENYL-2 MORPHOLINE

95.  ΦΑΙΝΟΜΟΡΦΑΝΗ: Υδροξυ -3 Ν- φαινυλαιθυλομορφινάνιο PHENOMORPHANE: HYDROXY-3 Ν- PHENETHYLMORPHINANE

96. ΦΑΙΝΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: (Υδροξυ- 3 φαινυλο- 3 προπυλο)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

PHENOPERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (HYDROXY -3 PHENYL -3 PROPYL) -1 PHENYL -4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE-4

97. ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν-(Φαινυλαιθυλο -1 πιπεριδυλο-4) προπιονανιλίδιο

PHENTANYL: Ν - (PHENETHYL -1 PIPERIDYL -4) PROPIONANILIDE

98.  ΦΟΛΚΩΔΙΝΗ ή ΦΟΛΚΩΔΕΪΝΗ: Μορφολινυλοαιθυλο-μορφίνη PHOLCODINE: MORPHOLINYLETHYL MORPHINE

99. ΦΟΥΡΕΘΙΔΙΝΗ: (Τετραϋδροφουρφουρυλοξυαιθυλο-2)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

FURETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (TETRAHYDROFURFURYLO-OXYETHYL-2) -1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4

100. ΛΕΒΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ : L-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ LEVAMPHETAMINE: L-ALPHA-METHYLPHENETHYLAMINE

101. ΛΕΒΟΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: L-N, ΑΛΦΑ-ΔΙΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ LEVOMETHAMPHETAMINE: L-N,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

102.ΦΕΝΕΤΥΛΙΝΗ: Οί-3,7-ΔΙΥΔΡΟ-1,3-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-7-(2-[(1-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΦΑΙΝΥΛΟΑΙΟΥΛΟ)ΑΜΙΝΟ]-ΑΙΘΥΛΟ)-1Η-ΠΟΥΡΙΝΟ-2,6-ΔΙΟΝΗ

FENETYLLINE: DL-3,7 DIHYDRO-1,3-DIMETHYL-7-(2-[(1-METHYL-2-PHENYLETHYL)AMINO]ETHYL)-1H-PURINE-2,6-DIONE

103. ΑΚΕΤΥΛΟ-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ -[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)- 4-πιπεριδυλο] ακετανιλίδιο CETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL -[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

104. ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ [Ν-[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)-4-πιπεριδυλο]τφοτπονανιλίδιο ALPHA-METHYLFENTANYL [N-[1-(a-methylphenethyl)-4- piperidyl]propionanilide

105.  3-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-(3-μεθυλο-1-φαινυλαιθυλο-4-ττιττεριδυλο)προπιονανιλίδιο 3-METHYLFENTANYL

N-(3-methyl-1 -phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

106. ΜΡΡΡ

Μεθυλο-1-φαινυλο-4-4ττιπεριδινόλη-4 προπιονικός εστέρας ΜΡΡΡ

Propionate (ester) de methyl-1 phenyl-4 piperidinol-4

107.  PEPAP

Φαινυλαιθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδινόλη-4 οξεικός εστέρας

PEPAP

Acetate (ester) de phenethyl-1 phenyl-4 piperidinol-4

108.  PAKEMIKH ΜΕΤΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ. (±-N, α-διμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη RACEMATE DE METAMPHETAMINE (±-N, a-dimethylphenetylamin

109.  ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ

110.  ΚΩΔΕΪΝΗ: Μεθυλαιθήρ της μορφίνης.

CODEINE: ETHER METHYLIQUE DE LA MORPHINE

111.  Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-[1[1-μεθυλο-2(2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πιπεριδυλο]ττροτποανιλίδιο ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL N-[1[1-METHYL-2-(2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE

112.  ΠΑΡΑ-ΦΘΟΡΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ 4-φθορο-Ν(1-φαιναθυλο-4-πιπεριδυλο)-προττιοανιλίδιο PARA-FLUOROFENTANYL 4-FLUORO-N-(1-PHENETHYL-4-PIPERIDYL)-PROPIONANILIDE

113.  ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥΦΕΝΤΑΝΥΛΗ Ν[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο)-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιο BETA HYDROXYFENTANYL

Ν[1 (BETA- HYDROXYFENTANYL)-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE

114. ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-3-ΜΕΘΥΛΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ. Ν-[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο-3-μεθυλο-4-πιττεριδυλο]προπιοανιλίδιο

BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL N-[1(BETA-HYDROXYPHENETHYL)-3-METHYL-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE

115. ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν[1(2(2-θειενυλο)αιθυλο-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιοΤΗΙΟΡΕΝΤΑΝΥί N-[1-(2-(2-THIENYL)ETHYL-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE

116. 3-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-[3-μεθυλο-1-[2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πητεριδυλο]προττιοανιλίδιο 3-METHYLTHIOFENTANYL

N-[3-METHYL-1-[2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE 117.   ΑΜΙΝΟΡΕΞ:2-Αμινο-5-φαινυλο-2-οξαζολίνη

AMINOREX:2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLINE

118. ΧΛΩΡΦΕΝΤΕΡΜΙΝΗ: 4-Χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη

CHLORPHENTERMINE: 4-CHLORO -a, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

119.  ΚΛΟΒΕΝΖΟΡΕΞ: Ν-(2-Χλωροβενζυλο)-α-μεθυλοφαιναιθυλαμίνη CLOBENZOREX: Ν -(2 -CHLOROBENZYL) -a -

METHYLPHENETHYLAMINE

120. ΚΑΟΦΟΡΕΞ: Αιθυλο-(Π-χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλο) καρβαμάτη CLOFOREX: ETHYL -(Ρ -CHLORO -a, a -DIMETHYLPHENETHYL)    CARBAMATE

121.  ΚΛΟΡΤΕΡΜΙΝΗ: 2 -Χλωρό -α, α -διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη

CLORTERMINE: 2 -CHLORO -a, a - DIMETHYLPHENETHYLAMINE

122.  ΦΕΝΒΟΥΤΡΑΖΑΤΗ. 2 - (3 -Μεθυλο -2 -φαινυλομορφολινο) αιθυλο 2 - φαινυλοβουτυράτη

FENBUTRAZATE: 2-(3-METHYL-2-PHENYLMORPHOLINO) ETHYL 2-PHENYLBUTYRATE

123.   ΠΡΟΠΥΛΕΞΕΔΡΙΝΗ: 2-Κυκλοεξυλο-Ν, 1-διμεθυλαιθυλαμίνη PROPYLHEXEDRINE: 2-CYCLOHEXYL-N,1-DIMETHYLETHYLAMINE

124.  ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ: 1-Μεθοξυ-3-[4-(β-μεθοξυφαιναιθυλο)-πιπεραζιν-1-υλο]-1- φαινυλοπροπαν-2-όλη

ZIPEPROL: 1-ΜΕΤΗΟΧΥ -3 -[4 -(β-METHOXYPHENETHYL) - PIPERAZIN- 1 -YL] - 1 PHENYLPROPAN - 2 - OL

125.  ΡΕΜΙΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: 3-4-μεθοξυκαρβονυλ-4-(1-οξο προπυλ)φενυλαμινο-1- πιπεριδίνη μεθυλεστέρας του προπανοϊκού οξέος

REMIFENTANIL:3-4-CARBOXYL-4-(N-PHENYLPROPIONAMIDE)-l-PIPERIDINE PROPIONIC ACID DIMETHYLESTER MONOHYDRATE

126.  ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ: 2-[(διμεθυλαμινο) μεθυλ]-1-(3-μεθοξυφαινυλο)κυκλοεξανόλη TRAMADOL:2-[(DIMETHYLAMINO)METHYL]-1-(3-METHOXYPHENYL)   CYCLOEXANOL

127.   ΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (+/-)-4-(α,2,3-τριμεθυλβενζυλο)ιμιδαζολη MEDETOMIDINE:(+/-)-4-(alpha,2,3-trimethylbenzyl)imidazole

128.   ΑΤΙΠΑΜΕΖΟΛΗ:4-(2-αιθυλο-2,3-διϋδρο-1 Η-ινδεν-2-υλ)-1 Η-ιμιδαζόλη ATIPAMEZOLE: 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1 H-inden-2-yl)-1 H-imidazole

129.    ΡΟΜΙΦΙΔΙΝΗ: 2 -βρωμο-6-φθορο-2-ιμιδαζολιδινυλιδενοβενζαμίνη ROMIFIDINE: 2-bromo-6-fluoro-2-imidazolidinylidenebenzamine

130.    ΚΕΤΑΜΙΝΗ: 2 - (2 -χλωροφαινυλο) -2 - (μεθυλαμινο) - κυκλοεξανόνη ΚΕΤΑΜΙΝΕ: 2 - (2 - chlorophenyl) -2 - (methylamino) - cyclohexanone

131.  ΝΑΛΒΟΥΦΙΝΗ: 17-κυκλοβουτυλομεθυλο-7, 8-διϋδρο-14-υδροξυ-17-νορμορφίνη NALBUPHINE: 17-cyciobutylmethyl- 7,8-dihydro-14-hydroxy-17-normorphine

132.   ΑΜΙΝΕΠΤΙΝΗ: 7-[(10,11-διυδρο-5Η-διβενζο[α,δ]κυκλοεπτεν-5-υλ)αμινο] επτανοϊκό οξύ AMINEPTINE: 7-[(10,11-dihydro-5Hdibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino] heptanoic acid

133.   ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (8)-4-[1-(2,3-ξυλυλ) αιθυλ] ιμιδαζολιο

DEXMEDETOMIDINE: (S)-4-[1-(2,3-Xylyl) ethyl] imidazole.

134. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

135. GHB: γ -υδροξυβουτυρικό οξύ GHB: gamma-hydroxybutyric acid

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'

1. ΑΙΘΙΝΑΜΑΤΗ: Εστήρ του καρβαμιδικού οξέος μετά της αιθυνυλο-1 κυκλοεξανόλης ETHINAMATE: CARBAMATE D' ETHINYL-1 CYCLOHEXYLE

2.   ΑΙΘΥΛΟ ΛΟΦΛΑΖΕΠΑΤΗ: Αιθυλο 7-χλωρο 5-(ο-φλουροφαινυλο) -2,3 - διυδρο- 2-οξο-1 Η-1,4 -βενζοδιαζεπίνη-3-καρβοξυλάτη

ETHYL LOFLAZEPATE: ETHYL 7 -CHLORO-5- (O-FLUOROPHENYL) -2,3 -DIHYDRO -2 -OXO-1H-1.4- BENZODIAZEPINE -3 -CARBOXYLATE

3. ΑΙΘΧΛΩΡΒΥΝΟΛΗ: Αιθυλο-β-χλωροβινυλο-αιθινυλοκαρβινόλη ETHCHLORVYNOL: ETHYL-B-CHLOROVINYL-ETHINYL CARBINOL

4.    ΑΛΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1, 3- διυδρο-5 -φαινυλο -1- (2, 2,2- τριφθορο-αιθυλο) -2Η -1 ,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη

HALAZEPAM: 7 -CHLORO-1, 3-DIHYDRO-5-PHENYL -1-(2,2,2- TRIFLUORO-ETHYL)-2H -1,4-BENZODIAZEPIN -2 -ONE

5.     ΑΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-βρωμο-11 β-(ο-φθοροφαινυλο) 2,3,7 11 β-τετρα- υδροξάζολο [3, 2-δ] [1,4]-βενζοδιαζεπιν-6 (5Η )-όνη

HALOXAZOLAM: 10-BROMO-11B (O-FLUOROPHENYL)-2,3,7, 11Β-TETRAHYDROOXAZOLO [3,2-D] [1,4]-BENZODIAZEPIN-6(5H )-ONE

6.    ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 8 -χλωρο-1-μεθυλο -6- φαινυλο-4Η-5-τριαζολο - [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεττίνη ALPRAZOLAM: 8 CHLORO -1- METHYL -6- PHENYL -4 Η- S-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE

7.   ΑΜΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο -5 (μεθυλο -3 βουτυλο)-5 βαρβιτουρικό οξύ AMOBARBITAL: ACIDE ETHYL -5 (METHYL-3 BUTYL)-5 BARBITURIQUE

8.    ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ: Διαιθυλαμινο -2 προτποφαινόνη AMPHEPRAMONE: DIETHYLAMINO-2 PROPIOPHENONE

9.    ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Διαιθυλο-5, 5 βαρβιτουρικό οξύ BARBITAL: ACIDE DIETHYL -5, 5 BARBITURIQUE

10.    ΒΕΝΖΦΕΤΑΜΙΝΗ: Ν-βενζυλο-Ν,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη BENZPHETAMINE: N-BENZYL-N, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

11.    ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ: Ν -κυκλοπροπυλμεθυλ-7α (ί-(δ)-υδροξυ 1,2,2-τριμεθυλπροπυλ) -6,14 -ενδοαιθανο - 6,7,8,14 τετραϋδρονοροριπαβίνη

BUPRENORPHINE: Ν - CYCLOPROPYL-METHYL-7a (L-(S)-HYDROXY-1,2,2-TRIMETHYLPROPYL)-6,14 ENDOETHANO -6,7,8,14 TETRAHYDRO - NORORIPAVINE

12.  ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-βρωμο -1,3 -διυδρο -5-(2-πυριδυλο) 2Η-1, 4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη BROMAZEPAM: 7- BROMO -1,3 -DIHYDRO -5-(2-PYRIDYL) -2Η -1,4 -BENZODIAZEPIN -2-ONE

13.  ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΙΟ: Αιθυλο -2 φαινυλο -2 γλουταριμίδιο GLUTETHIMIDE: ETHYL -2 PHENYL -2 GLUTARIMIDE

14. ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: D- Μεθοξυ -3Ν -μεθυλομορφινάνιο DEXTROMETHORPHANE: D-METHOXY-3 N-METHYLMORPHINANE

15. ΔΕΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -5- (ο-χλωροφαινυλο)-1,3 διυδρο -2Η -1,4 -βενζοδιαζεπιν -2-όνη

DELORAZEPAM: 7- CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1,3- DIHYDRO -2Η-1.4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE

16. ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-5-φαινυλο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2- όνη

DIAZEPAM: 7-CHLORO -1,3 - DIHYDRO -1 -METHYL-5-PHENYL-2H - 1,4 - BENZODIAZEPIN -2- ONE

17.  ΕΣΤΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο -6- φαινυλο -4 Η-5-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη ESTAZOLAM: 8 -CHLORO -6 - PHENYL -4Η -5-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE

18.  ΚΑΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3- υδροξυ-1 μεθυλο-5- φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη διμεθυλοκαρβαμάτη (εστέρας)

CAMAZEPAM: 7 -CHLORO -1,3 - DIHYDRO -3-HYDROXY -1-METHYL -5 PHENYL -2Η -1,4-BENZODIAZEPIN - 2 - ONE DIMETHYLCARBAMATE (ESTER)

19. ΚΕΤΑΖΟΛΑΜΗ: 11-χλωρο -8,12β -διυδρο -2,8-διμεθυλο -12β-φαινυλο -4Η - [1,3]-οξαζινο -[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπίνη -4,7 (6Η) -διόνη

KETAZOLAM: 11 -CHLORO -8, 12β -DIHYDRO-2,8 - DIMETHYL -12β - PHENYL -4Η -[i,3]-OXAZINO-[3,2-D][l,4]-BENZODIAZEPINE-4,7 (6H) -DIONE

20. ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ: 7-χλωρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο- 1H-1,5- βενζοδιαζεπίνη -2,4 (3H,5H) -διόνη CLOBAZAM: 7-CHLORO-1-METHYL -5-PHENYL-1H-I.5 - BENZODIAZEPINE -2,4 (3H,5H) DIONE

21.  ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ: 5- (Ο-χλωροφαινυλο )-1,3-διυδρο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη CLONAZEPAM: 5- (O-CHLOROPHENYL) -1,3-DIHYDRO -7 -NITRO 2H -1,4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE

22.  ΚΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο -11 β (ο-χλωροφαινυλο)-2,3,7,11β- τετραϋδρο-οξαζολο-[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπιν-6- (5Η )-όνη

CLOXAZOLAM: 10-CHLORO-11Β - (O-CHLOROPHENYL) -2, 3, 7, 11Β TETRAHYDRO -OXAZOLO-[3,2-D] [1,4] BENZODIAZEPIN -6 - (5Η) - ONE

23. ΚΛΟΤΙΑΖΕΠΑΜΗ: 5 -(ο-χλωροφαινυλο) -7- αιθυλο-1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-2Η -θειενο [2,3-ε] [1,4]-διαζεπιν -2- όνη

CLOTIAZEPAM: 5-(O -CHLOROPHENYL) -7- ETHYL-1,3 - DIHYDRO -1 - METHYL -2Η- ΤΗΙΕΝΟ [2,3-Ε] [1,4] DIAZEPIN-2-ONE

24.  ΚΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: (Κυκλοεξεν-1υλο-1)-5 αιθυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ CYCLOBARBITAL: ACIDE (CYCLOEXENE-1YL-1)-5 ETHYL -5 BARBITURIQUE

25.  ΜΑΖΙΝΔΟΛΗ: 5-(π-χλωροφαινυλο)-2, 5-διυδρο-3Η-ιμιδαζο(2,1-α)-ισοϊνδολο-5-ολη

MAZINDOL: 5- (P-CHLOROPHENYL)-2,5- DIHYDRO-3H-IMIDAZO (2,1-a)-ISOINDOL-5-OL

26. ΛΟΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 6- (ο-χλωροφαινυλο )-2,4-διυδρο-2 [(4-μεθυλο-1-πιπεραζινυλο) μεθυλενο]-8 νιτρο-1 Η -ιμιδαζο [1,2-α] [1,4] βενζοδιαζεττιν-1-όνη

LOPRAZOLAM:6-(O-CHLOROPHENYL)-2,4-DIHYDRO-2-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL) METHYLENE]-8-NITRO-1H-IMIDAZO [1,2-Α] [1,4] BENZODIAZEPIN-1-ONE

27. ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7- χλωρο-5(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη

LORAZEPAM: 7-CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-2H-1,4 BENZODIAZEPIN-2-ONE

28. ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη

LORMETAZEPAM:7-CHLORO-5-(0-CHLOROPHENYL),1,3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN- 2-ONE

29.  ΜΕΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-1-μεθυλο-5 φαινυλο-1 Η -1,4-βενζοδιαζεττίνη MEDAZEPAM: 7-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1-METHYL-5- PHENYL-1 H -1,4-BENZODIAZEPINE

30.  ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Μεθυλο-1 αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ METHYLPHENOBARBITAL: ACIDE METHYL-1 ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE

31.  ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ: Διαιθυλο-3,3 διοξο-2,4 μεθυλο -5 πιττεριδίνη METHYPRYLON: DIETHYL-3,3 DIOXO-2,4 METHYL-5 PIPERIDINE

32.  ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ: Δικαρβαμιδική μεθυλο-2 προττυλο -2 προπανοδιόλη -1,3 MEPROBAMATE: BICARBAMATE DE METHYL-2 PROPYL-2 PROPANEDIOL-1.3

33.  ΝΙΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ:1,3-διυδρο -1-μεθυλο-7-νιτρο 5 -φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη NIMETAZEPAM: 1,3 DIHYDRO-1-METHYL-7-NITRO-5-PHENYL-2Η-1.4 BENZODIAZEPIN-2-ΟΝΕ

34.  ΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 1,3-διυδρο-7-νιτρο-5-φαινυλο -2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη NITRAZEPAM: 1,3 -DIHYDRO-7-NITRO-5-PHENYL -2Η -1,4 BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ

35.  ΝΟΡΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη NORDAZEPAM: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL -2 Η -1,4- BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ

36.  ΟΞΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3 -υδροξυ-5 -φαινυλο - 2Η -1,4-βενζοδιαζετπν -2 -όνη ΟΧΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-5-PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN -

2-ΟΝΕ

37. ΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο-2,3,7,11β-τετραϋδρο-2 μεθυλο-11 β- φαινυλοξαζολο (3,2-δ) (1,4) βενζοδιαζεπιν-6(5Η )-όνη

OXAZOLAM: 10-CHLORO- 2, 3, 7, 11β- TETRAHYDRO- 2 METHYL -1 Ιβ-PHENYLOXAZOLO (3,2-D) (1,4) BENZODIAZEPIN -6(5H )-ONE

38.  ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 (μεθυλο-1 βουτυλο) -5 βαρβιτουρικό οξύ PENTOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 (METHYL-1 BUTYL)-5 BARBITURIQUE

39.  ΠΙΝΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -5 -φαινυλο-1- (2- προπυνυλο) -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη

ΡΙΝΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL-1-(2-PROPYNYL) -2Η-1.4-BENZODIAZEPIN -2-ΟΝΕ

40.  ΠΙΠΡΑΔΡΟΛΗ ή ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ: Διφαινυλο -1,1 (πιπεριδυλο- 2)-1 μεθανόλη PIPRADROL: DIPHENYL-1,1 (PIPERIDYL-2)-1 METHANOL

41.  ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1-(κυκλοπροπυλομε        θυλο)-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

PRAZEPAM: 7-CHLORO-1-(CYCLOPROPYLMETHYL)-1,3- DlHYDRO-5- PHENYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

42.    SPA: (-)-Διμεθυλαμινο-Ι διφαινυλο-1,2 αιθάνιο

SPA: (-)-DIMETHYLAMINO-l DIPHENYL-1,2 ETHANE

43. ΦΑΙΝΔΙΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: (+)-3,4-διμεθυλο-2-φαινυλμορφολίνη

PHENDIMETRAZINE: (+)-3,4-DIMETHYL-2-PHENYLMORPHOLINE

44. ΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3 διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-5- φαινυλο-2Η-1,4 -βενζοδιαζεπιν-2-όνη

ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-5 -PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

45. ΤΕΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(κυκλοεξεν-1-υλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

TETRAZEPAM: 7-CHLORO-5-(CYCLOEXEN-1-YL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

46. ΤΡΙΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6-(ο-χλωροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-3-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη

TRIAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-CHLOROPHENYL)-1-METHYL-4H-S-TRIAZOLO [4,3-α] [1,4] BENZODIAZEPINE

47. ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ PHENOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE

48. ΦΑΙΝΤΕΡΜΙΝΗ: α,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη PHENTERMINE:a,a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

49. ΦΘΟΡΑΖΕΠΑΜΗ:7-χλωρο-1-[2-(διαιθυλαμινο)αιθυλο]-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLURAZEPAM:7-CHLORO-1-[2-{DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-2H-1.4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

50. ΦΘΟΡΟΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1 -μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUDIAZEPAM: 7-CHLORO- 5- (O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H -1,4-BEN ZODIAZEPIN-2-ONE

51.  ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUNITRAZEPAM:5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3DIHYDRO-1-METHYL-7-N1TRO-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE.

52. ΧΛΩΡΑΖΕΠΑΤΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-2-οξο-5-φαινυλο-1 Η-1,4-βενζοδιαζεττίνη-3-καρβοξυλικό οξύ

CHLORAZEPATE: 7-CHLORO-2.3-DIHYDRO-2-OXO-5-PHENYL-1 Η-1,4-BENZODIAZEPINE-3-CARBOXYLIQUE ACIDE

53. ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ: 7-χλωρο-2-(μεθυλαμινο)-5-φαινυλο-3Η -1,4-βενζοδιαζεττίνη-4-οξείδιο

CHLORODIAZEPOXIDE: 7-CHLORO-2-(METHYLAMINO)-5- PHENYL-3H-1,4-BENZODIAZEPINE-4-OXIDE

54. ΑΛΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΔΙΑΛΛΥΛΟ-5,5 βαρβιτουρικό οξύ ALLOBARBITAL : ACIDE DIALLYL-5,5 BARBITURIQUE

55.  ΒΙΝΥΛΟΒΙΤΑΛΗ: (ΜΕΘΥΛΟ-1 ΒΟΥΤΥΛΟ)-5 ΒΙΝΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ VINYLBITAL: ACIDE (METHYL-1 BUTYL)-5 VINYL-5 BARBITURIQUE

56.  ΒΟΥΤΑΛΒΙΤΑΛΗ: ΑΛΛΥΛΟ-5 ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ BUTALBITAL: ACIDE ALLYL-5 ISOBUTYL-5 BARBITURIQUE

57.  ΒΟΥΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ BUTOBARBITAL: ACIDE BUTYL- 5 ETHYL- 5 BARBITURIQUE

58.  ΚΑΘΙΝΗ: 0-ΘΡΕΟ-2-ΑΜΙΝΟ-L-ΥΔΡΟΞΥ-L-ΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

CATHINE: D-THREO-2-AMINO-L-HYDROXY-L-PHENYL PROPANE

59. ΜΕΦΕΝΟΡΕΞΗ: Οί-Ν-(3-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΟ)-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ MEFENOREX: DL-N -(3-CHLOROPROPYL) -ALPHA METHYLPHENETHYLAMINE

60.  Ν-ΑΙΘΥΛΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ N-ETHYLAMPHETAMINE

61.ΠΥΡΟΒΑΛΕΡΟΝΗ:Οί-Ι-(4-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ)-2-(1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ)-1-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ PYROVALERONE:DL-L-(4-METHYLPHENYL)-2-(1-PYRROLIDINYL)-1-PENTANONE

62.  ΣΕΚΒΟΥΤΑΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΣΕΚ-ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ SECBUTABARBITAL: ACIDE SEC-BUTYL-5 ETHYL-5 BARBITURIQUE

63. ΦΕΝΚΑΜΦΑΜΙΝΗ: Οί-Ν-ΑΙΘΥΛΟ-3-ΦΑΙΝΥΛΟΔΙΚΥΚΛΟ (2,2,Ι)-ΕΠΤΑΝ-2-ΑΜΙΜΗ

FENCAMFAMIN: DL-N-ETHYL-3-PHENYLBICYCLO (2,2,Ι)-ΗΕΡΤΑΝ -2 -ΑΜΙΝΕ

64. ΦΕΝΠΡΟΠΟΡΕΞΗ: DL- 3- [(ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ) ΑΜΙΝΟ] ΠΡΟΠΙΟΝΙΤΡΙΛΙΟ

FENPROPOREX: DL- 3- [(ALPHA -METHYLPHENETHYL) ΑΜΙΝΟ]

-PROPIONITRILE 65. ΒΡΩΤΙΖΟΛΑΜΗ: 2-βρωμο-4-(2-χλωροφαινυλο)-9μεθυλο-5Η-θιενο [3,2-f] [1,2,4] τριαζολο- [4, 3-

α] [1,4] διαζεττίνη

BROTIZOLAM: 2- Bromo-4- (2-chlorophenyl) -9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4] triazolo-[4, 3-a]

[1, 4] diazepin 66. ΠΕΜΟΛΙΝΗ: 2 ΑΜΙΝΟ-5-ΦΑΙΝΥΛΟ-2-ΟΞΑΖΟΛΙΝ-4-ΟΝΗ

PEMOLINE: 2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLIN-4-ONE 67.ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6(ο-φθοροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-ιμιδαζο (1,5-α) (1,4) βενζοδιαζεττίνη

MIDAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-FLUOROPHENYL)-1-METHYL-4H-IMIDAZO(1,5-α) (1,4)

BENZODIAZEPINE

68.  ΚΟΥΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(2-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-(2, 2, 2, -τριφθοροαιθυλο)-2Η-1, 4-βενζοδιαζεττινο-2-θειόνη

QUAZEPAM: 7-CHLORO-5-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-(2, 2, 2,-TRIFLUOROETHYL)-2H-1,4-BENZODIAZEPINE-2-THIONE

69.   ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ: 5-ΑΙΘΥΛΟ-5-(1-ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΟ)-2-ΘΕΙΟΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ THIOPENTAL: 5-ETHYL-5-(1-METHYLBUTYL)-2-THIOBARBITURIC ACID

70. ΠΡΟΞΙΒΑΡΒΑΛΗ: 5-(2-υδροξυττροττυλο)-5-(2-ττροπενυλο) 2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)-

ττυριμιδινοτριόνη. ή 5-αλλυλο-5-(2-υδροξυπροπυλο) βαρβιτουρικό οξύ. PROXIBARBAL: 5-(2-HYDROXYPROPYL)-5-(2-PROPENYL)-2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)-PYRIMIDINETRIONE. 5-ALLYL-5-(2-HYDROXYPROPYL) BARBITURIC ACID.

71. MESOCARB: 3-(a-METHYLPHENETHYL)-N- PHENYLCARBAMOYL) SYNDONE (MINE

72. ΜΟΝΤΑΦΙΝΗΛΗ: 2-[(Διφαινυλο-μεθυλο) σουλφινυλ] ακεταμίδιο MODAFINIL: 2-[(DIPHENYLMETHYL) SYLFINYL] ACETAMIDE

73. ΖΟΜΖΕΠΑΜΗ: 4-(ο-φθοροφαινυλο) 6,8-διϋδρο 1,3,8 -τριμεθυλπυραζολο [3,4-ε] [1,4]-διαζεπιν 7(1Η)-ονη

ZOLAZEPAM: 4 - (Ο- FLUOROPHENYL) 6,8- DIHYDRO 1,3,8 - TRIMETHYLPYRAZOLO [3,4-e] [1,4] - diazepin 7 (1 H)-ONE

74. ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ: Ν-[3-(3-Κυανοττυραζολο[1,5-α] πυριμιδιν-7-υλο)φαινυλο]-Ν-αιθυλακεταμίδιο ZALEPLON: N-[3-(3-CYANOPYRAZOLO[1,5-a] PYRIMIDIN-7-YL)PHENYL]-N-ETHYLACETAMIDE

75. ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ: Ν,Ν,6-τριμεθυλο-2-(4-μεθυλοφαινυλο) ιμιδαζο(1,2-α)ττυριδινο-3-ακεταμίδιο ZOLPIDEM: N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl) imidazo(1,2-a) pyridine-3-acetamide

76. ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ: 6-(5-χλωροττυριδ-2-υλο)-5-(4-μεθυλοτπττεραζιν-1-υλο) καρβονυλοξυ-7-οξο-6,7-διυδ( 5H -ττυρρολο-[3,4-β] ττυραζίνη

ZOPICLONE: 6-(5-chloropyrid-2-yl)-5-(4-methylpiperazin-1 -yl) carbonyloxy-7-oxo-6, 7-dihydro5H-pyrrolo- [3,4-b] pyrazine

77. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

 Κατάταξη κυκλοφορούντων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων, που υπάγονται στο άρθρο 1 του ν. 3459/2006, στους ατίστοιχους πίνακες βάσει δραστικής ουσίας

Πίνακας

ΥΠΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ν.3459/06)

            Το τμήμα Ναρκωτικών, της Δ/νσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας μας απέστειλε αποφάσεις του για την υπαγωγή των κατωτέρω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του νόμου περί Ναρκωτικών (ν.3459/2006) :

            1.- Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/80696/24-7-2007 απόφαση, το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα OXXALGAN που περιέχει την ουσία TRAMADOL, υπάγεται στον πίνακα Γ' της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3459/06.

            2.- Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/52708/24-7-2007 απόφαση, τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα FENTAMUR και METRIFEN που περιέχουν την ουσία FENTANYL,  υπάγονται στον πίνακα Γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3459/06.

            3.- Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/38075/24-7-2007 απόφαση το φαρμακευτικό ιδιοσκεύσμα SUBOXONE που περιέχει την ουσία BUPRENORPHINE σε συνδυασμό με την ουσία NALOXONE υπάγεται στον πίνακα Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006. Η διάθεσή αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3459/2006. Τα ανωτέρω θα αναγράφονται και επί της εξωτερικής συσκευασίας του προϊόντος  τηρουμένων των διατάξεων της Υπ.Απόφασης Α6β/6543/88.


ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ποσότητες, τύπος συνταγής, θεώρηση)

 Ø Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιϊα III ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή είναι αναμειγμένη με άλλες φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ν.3459/2006 και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται  (Κατηγορία ΒΣ΄) χορηγούνται με απλή συνταγή ναρκωτικών και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία ΒΣ΄ κυκλοφορουν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) και γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.

Ø Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Γ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιϊα III ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

            Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες:

α)Υδροκωδόνη (διυδροκωδεϊνόνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 50 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία.

β) Φολκωδίνη ( φολκωδεϊνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 150 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία και όταν οι ουσίες είναι αναμειγμένες με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στο ν.3459/2006 και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός με απλά μέσα σε καθαρή κατάσταση.

γ) Διφαινιξυλάτη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 2,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση.

δ) Διφαινοξίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 0,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειϊκή ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση.

ε) Κωδεϊνη ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας ανά συνταγή.

            Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΓΣ΄) χορηγούνται με απλή συνταγή ναρκωτικών και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

Ø Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Δ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με απλή συνταγή ναρκωτικών και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

Ø Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες είναι:

ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. σκόνη .............................................. 300 ΜG

ΚΩΔEΪΝΗΣ φωσφ. δισκία 20 ΜG ........................... 15

KΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. σκόνη .......................................... 30 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη .......................................... 50 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγγες 15 M G ............... 3

MORFICONTIN δισκία 30 ΜG .................................... 2

OΠΙΟΥ σκόνη .......................................................................... 500 ΜG

OΠΙΟΥ βάμμα απλό ........................................................... 5 ΜL

ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο ........................................ 100 ΜL

OΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) .................... 5 ΜL

OΠΙΟΥ εκχύλισμα ................................................................ 250 MG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ......................................... 250 ΜG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 ΜG ...................... 5

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 100 ΜG .................... 3

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 50 ΜG ....................... 5

ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. σκόνη ............. 260 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης)

σκόνη ............................................................................................ 60 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗΣ τρυγικής σκόνη .................... 240 ΜG

ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη ............................................. 20 ΜG

ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη .................................... 60 ΜG

ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη .................................................. 450 ΜG

MOΡΦΙΝΗ per os χορηγούμενη ............................... 200 ΜG

MOΡΦΙΝΗ χορηγούμενη σε ενδοφλέβια

και επισκληρίδια αναλγησία ..................................... 120 ΜG

ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ ........................400MG (υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/50153/06-24/7/2007

DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμικήχορήγηση) ........... 300 μg/hr. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα. Τα παραπάνω ισχύουν και για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που περιέχει την ουσία φαιντανύλη βάσει της υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/63672/24-7-2007 απόφασης.

ØΤα φαρμακευτικά σκευάσματα του οπίου, όπως τα βάμματα, μπορεί να παρασκευάζονται και εντός των φαρμακείων προς χρήση αυτών. Τα σκευάσματα αυτά παρασκευάζονται από το όπιο που χορηγείται από το μο­νοπώλιο του Κράτους και αναγράφονται κατά την ημέρα της παρασκευής σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται προς τούτο στα φαρμακεία και υπόκειται στον έλεγχο της επιθεώρησης των φαρμακείων.

Ø Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη, μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί, με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση καρκινοπαθούς και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μπορεί ο ιατρός να χορηγεί ειδική συνταγή ναρκωτικών στην οποία να γράφει ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5)ημερών. Η άδεια αυτή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησηςισχύει μέχρι ένα (1) μήνα.

Ø Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια.

      ▪ Η συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος CONCERTA που περιέχει την ουσία METHYLPHENIDATE γίνεται από παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους και ψυχιάτρους. Επίσης μπορεί να γίνεται από παιδονευρολογικά τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

    ▪ Η συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ΜΕΤΗΥLPHENIDΑΤΕ/RUBIΟ που περιέχει την ουσία ΜΕΤΗΥLPHENIDΑΤΕ γίνεται από παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους και ψυχιάτρους.

Ø Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες (NALOREX) ισχύουν τα εξής:

1. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες χορηγούνται με «συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών». Η συνταγή αυτή εί-

ναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή.

2. Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης, και να την υπογράφει και τη σφραγίζει. Επίσης η χορηγούμενη συνταγή υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους φυλάσσονται για τρία (3) χρόνια.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ειδική συνταγή ναρκωτικών

    Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη διεύθυνση ή τμήμα υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιόμέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση- τηλέφωνο:

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ονοματ/μο Ασθενούς ............................................................................

Αρ. Ταυτότητας ...........................................................................................

ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα ....................................................................................

Διεύθυνση ...........................................................................................................

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ .......................................................................................................

Ημερομηνία ....................................

Ο ΙΑΤΡΟΣ

   

                                                                        (Υπογραφή -Σφραγίδα)

   

                             Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                                                   Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

                          (Υπογραφή - Σφραγίδα)                                        (Υπογραφή - Αριθμ. Ταυτ.)

 

Συνταγή του ν. 3459/2006 - Απλή συνταγή ναρκωτικών

Η συνταγή του ν.3459/2006 (απλή συνταγή ναρκωτικών) είναι διπλότυπη, θεωρείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3459/2006, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μια κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «συνταγή του ν. 3459/2006» και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών.

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

 Ειδικότητα:

 Διεύθυνση- τηλέφωνο:

ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ν. 3459/2006

 Ονοματ/μο Ασθενούς ............................................................................

 Αρ. Ταυτότητας ...........................................................................................

 ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα ....................................................................................

 Διεύθυνση ...........................................................................................................

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ .......................................................................................................

 Ημερομηνία ....................................

Ο ΙΑΤΡΟΣ

(Υπογραφή -Σφραγίδα)

                                     

                                      Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                         Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

                    (Υπογραφή - Σφραγίδα)               (Υπογραφή - Αριθμ. Ταυτ.)

 

Στη συνταγή ναρκωτικών, οι ασθένειες αναφέρονται μόνο με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς όπως παρακάτω:

κωδικός 303 αντί αλκοολισμός

κωδικός 301 αντί διαταραχές προσωπικότητας

κωδικός 307 αντί διαταραχές ύπνου

κωδικός 345 αντί επιληψία

κωδικός 300 αντί νευρώσεις - ψυχονευρώσεις - ψυχοσωματικές διαταραχές

κωδικός 306 αντί παιδικής ηλικίας μονοσυμπτωματικές αντιδράσεις

κωδικός 313 αντί παιδικής ηλικίας νευρώσεις

κωδικός 319 αντί παιδικής ηλικίας νοητικές ανεπάρκειες

κωδικός 299 αντί παιδικής ηλικίας ψυχώσεις

κωδικός 297 αντί παράνοια και παρανοειδείς καταστάσεις

κωδικός 304 αντί τοξικομανίες και άλλες διαταραχές χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών

κωδικός 310 αντί υποκειμενικό σύνδρομο κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

κωδικός 292 αντί φαρμακευτικές ψυχώσεις

κωδικός 294 αντί ψυχώσεις οργανικές, χρόνιες καταστάσεις (οργανικά ψυχοσύνδρομα)

κωδικός 293 αντί ψυχώσεις οργανικές επεισοδιακού χαρακτήρα (συμπτωματικές, λοιμώδους ή άλλης αιτιολογίας)

κωδικός 298 αντί ψύχωση αντιδραστική (ψυχογενείς ψυχώσεις)

κωδικός 296 αντί ψύχωση μανιοκαταθλιπτική

κωδικός 295 αντί ψύχωση σχιζοφρενικής ομάδας.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Στο άρθρο 14 του ν. 3459/2006 καθορίζονται οι σχετικές με τα ναρκωτικά υποχρεώσεις των φαρμακοποιών, ως εξής:

1.  Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να φυλάσσουν τις συ­νταγές, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά φάρμακα, τουλάχιστον για μία τριετία, χωριστά από τις λοιπές συνταγές και σε δέσμες που περιλαμβάνουν τις συνταγές ενός τριμήνου. Οφείλουν επίσης να αναγρά­φουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ποσά τα οποία έχουν καταναλωθεί κατά το τέλος κάθε τριμήνου, με άθροιση των αναγραφόμενων στις συντα­γές, καθώς και εκείνων τα οποία χωριστά καταναλώθη­καν για κάθε παρασκευή φαρμακευτικού σκευάσματος.

2.  Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γί­νονται κατά τη διάρκεια του έτους, β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συντα­γές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι καταστά­σεις που στάλθηκαν από τα φαρμακεία υποβάλλονται από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συ­νοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους ανυπερθέτως.

3.  Στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο αυτό τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά. Επίσης επιβάλλεται ποινή, σύμ­φωνα με τις ίδιες διατάξεις, στους φαρμακοποιούς ή διευθυντές φαρμακείων, οι οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν άτα­κτα το βιβλίο που ορίζεται από το άρθρο αυτό ή δεν φυ­λάσσουν τις συνταγές των ιατρών με τις οποίες χορηγή­θηκαν τα ναρκωτικά.

       Επιπλέον, στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου καθορίζεται ότι η πώληση των ναρκωτικών από τα φαρμακεία στο κοινό επιτρέπεται μόνο με ιατρικές συνταγές, όχι δε και με αντίγραφα αυτών. Παράλληλα, βάσει του άρθρου 9, απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την ελληνική φαρμακο­ποιία ημερήσιας δόσης, και αν ακόμη αναγράφεται τέ­τοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμάτευση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Οι φαρμακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο περί επιθεωρήσε­ως φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά. Οι σχετικές απο­φάσεις του οικείου Νομάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποι­νή προστίμου, κοινοποιούνται πάντοτε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημό­σιας Τάξης και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του τό­που, όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιμωρήθηκαν δύο φορές διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται με φυλά­κιση μέχρι δύο (2) ετών.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.