19
Παρ, Απρ
3 Νέα Άρθρα

Νομικό σημείωμα για τις συστεγάσεις φαρμακείων μετά την ψήφιση του Ν. 4336 2015

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Νομικό σημείωμα

Θέμα : «Συστεγάσεις φαρμακείων μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015»

Δυνάμει του Ν. 4336/2015, υποπαράγραφος Δ.12 περ. 17 («Καταργούμενες –Τροποποιούμενες Διατάξεις») (ΦΕΚ Α΄ 94), καταργήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 328/1976. Ως είναι γνωστό με το ως άνω άρθρο παρεχόταν η δυνατότητα συστάσεως ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας συνεταιριστικού φαρμακείου επί σκοπώ εκμεταλλεύσεως φαρμακείου είτε μεταξύ φαρμακοποιών, είτε μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.

Ωστόσο, η δυνατότητα συστεγάσεως στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός φαρμακείων (υπό ίδρυση ή ήδη λειτουργούντων) προβλέπεται από άλλες διατάξεις και ειδικώτερα τόσο από το άρθρο 7 Ν. παρ. 6 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) που αντικατέστησε το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932, όσο και από το άρθ. 36 παρ. 6 του ν.3918/2011.
 
Συγκεκριμένα, το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθ. 40 παρ. 1 του ν. 1759/88 (Α΄50), αντικαταστάθηκε με το άρθ. 7 του ν. 1963/91, η παρ. 1 του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 219 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Στο δε άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ορίζεται ότι τα συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οριζομένων συνδιαχειριστών όλων των συμμετεχόντων στη συστέγαση φαρμακοποιών.

Παράλληλα, με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), ως τροποποιήθηκε με την περ. 3β της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακείο. Και σε αυτή την περίπτωση τα συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας.

Εκ των ως άνω διατάξεων καθίσταται, κατά την άποψή μας, σαφές ότι η κατάργηση του άρθρου 6 του Ν. 328/1976, ουδόλως επηρεάζει τόσο τη δυνατότητα συστεγάσεως φαρμακείων με την διαδικασία του άρθρου 7 Ν. 1963/1991, όσο και με αυτή του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, ως επίσης και τη μη καταργηθείσα σύσταση των εταιρειών εκμεταλλεύσεως των φαρμακείων αυτών, καθώς ορίζονται ορισμένως οι προϋποθέσεις και οι όροι συστάσεως των εταιρειών αυτών.

Η αναφορά στη διατύπωση του άρθρο 7 του Ν. 1963/1991 περί αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του καταργηθέντος άρθρου 6 του Ν. 328/1976 δεν επηρεάζει, κατά την άποψή μας, τη δυνατότητα συστάσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων, καθώς οι ανωτέρω διατάξεις περί συστεγάσεως δεν επηρεάζονται από τις καταργούμενες διατάξεις.

Επίσης η διάταξη της περ. 18 του Ν. 4336/2015, με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) παραπέμπουσα σε μέλλουσα να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, δεν επηρεάζει, κατά την άποψή μας, τη δυνατότητα του επιστήμονα φαρμακοποιού να προβεί νομίμως σε συστέγαση με έτερο φαρμακοποιό, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί συστεγάσεως, ως ανωτέρω μνημονεύονται, παραμένουν πλήρη εν ισχύ, ρυθμίζουσες οι διατάξεις αυτές τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πραγματώσεως των συστεγάσεων φαρμακείων.

Για το λόγο φρονούμε ότι οι συστεγάσεις φαρμακείων δύνανται να λαμβάνουν χώρα νομίμως και απροσκόπτως, παρακαλούμε δε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση μεταβιβάσεων και συνεργασιών δια της συστεγάσεως φαρμακοποιών.

Με εκτίμηση

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Ηλίας Δημητρέλλος                             Σοφία Αγγέλου

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.                Νομική Σύμβουλος Φ.Σ.Α.

 

Ν. 4336/2015

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.