25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Μετάθεση έναρξης ισχύος του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων (31-12-15)

Δελτία Τιμών
Typography

Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ/ 8584/3-2-2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων διορθωτικών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983),όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας καιάλλες διατάξεις.
γ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
δ.Του Ν.4334/15 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)»
ε.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
στ. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15 ( ΦΕΚ 129/Α/15)
ζ. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
η. Του Π.Δ/γματος 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ.Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ69976/15 ( ΦΕΚ 1958/Β/15) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2678/Β/11-12-2015).
3. Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ 82163/27-10-2015 ( ΦΕΚ 2330/Β/15) Υπουργική Απόφαση« Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ69976/8-9-2015 ( ΦΕΚ 1958/Β/15) Υπουργικής Απόφασης « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων».
4. Την με αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29-9-2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών « Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».
5. Την με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων».
6. Το με αριθμ.πρωτ. 82951/23-11-15 έγγραφο του Ε.Ο.Φ. «Αποστολή αρχείου ανατιμολόγησης» με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των νέων φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς σε έντυπη μορφή.
7. Τις ενστάσεις των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας επί της Γ5(α)οικ/96412/14-12-2015 Υπουργικής Απόφασης « Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης ( Ανατιμολόγηση)
8.Το Πρακτικό Νο 5/23-12-15 της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
9. Το από 30-12-15 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ με συνημμένο το αρχείο ανατιμολόγησης φαρμάκων με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
10.Τις με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)οικ/102388,102389,102390/31-12-2015 υπουργικές αποφάσεις Διορθωτικών Δελτίων Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.
11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 820/2-2-2016 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ασφαλούς εφαρμογής του νέου Δελτίου Τιμών και αντίστοιχα της Θετικής Λίστας, λόγω της μεταφοράς των εγκαταστάσεών της .
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση των Υπουργικών αποφάσεων των Διορθωτικών Δελτίων Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, α) Γ5(α)οικ/102388/31-12-2015. (Νέα Γενόσημα-Υβριδικά) β). Γ5(α)οικ/ 102389/31-12-2015 (Ανατιμολόγηση) και γ). Γ5(α)οικ/ 102390/31-12-2015 (Νέα ΠροϊόνταΑναφοράς, σε ότι αφορά την έναρξη ισχύος τους για τα Φαρμακεία, από 5-2-2016 στις 15-2-2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.