17
Τετ, Ιουλ
28 Νέα Άρθρα

Οδηγίες και διατάξεις τήρησης του βιβλίου προχορήγησης - διάθεσης φαρμάκων

Υπουργείο Οικονομικών - Φορολογικά
Typography

Η προχορήγηση φαρμάκων στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις είναι καθημερινότητα για το ελληνικό τουλάχιστον φαρμακείο.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Έρχεται ο ασθενής στο φαρμακείο και ζητάει το φαρμακο της πίεσης που για κάποιο λόγο του τελείωσε, οπότε του το προχορηγούμε (χορηγούμε πριν την έκδοση συνταγής από το γιατρό), ξεκολλώντας το κουπόνι, το οποίο και…!

Το βιβλίο προχορήγησης φαρμάκων πρωτοεμφανίστηκε το 1996 κάπως έτσι…

Αριθ. 1044425/323/0015/ΦΕΚ 303/Β

Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α" 84).
2. Την 411/24.1.96 ΦΕΚ 58 (Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργών Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών.
3. την ανάγκη διευκόλυνσης των φαρμακείων κατά την χορήγηση φαρμάκων σε ασφαλισμένους ταμείων με ταυτόχρονη διασφάλιση της εμφάνισης της πώλησης των χορηγουμένων φαρμάκων.
4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρέχουμε την δυνατότητα στα φαρμακεία για τη διάθεση φαρμάκων και λοιπών συναφών ειδών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι πρόκειται εκ των υστέρων και όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, να καλύψουν τη συναλλαγή με συνταγολόγιο του οικείου ασφαλιστικού ταμείου, αντί της προβλεπόμενης διαδικασίας (έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης, απόδειξη επιστροφής και νέας απόδειξης λιανικής πώλησης), να τηρούν θεωρημένο βιβλίο παράδοσης φαρμάκων.

2.Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:
α) Με την παράδοση των φαρμάκων, η ημερομηνία χορήγησης, το ονοματεπώνυμο και το οικείο ασφαλιστικό ταμείο του ασφαλισμένου - πελάτη καθώς και το είδος των φαρμάκων.
β) με την προσκόμιση του συνταγολογίου, ο αύξων αριθμός αυτού και της εκδιδόμενης απόδειξης λιανικής πώλησης.
3. Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι αποδείξεις λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν μέχρι την πέμπτη (5η) μέρα από τη παράδοση και όχι αργότερα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 1996

…με σκοπό να κατοχυρώσει το φαρμακοποιό απέναντι σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο της εφορίας. Τώρα πια ο φαρμακοποιός μπορεί νομίμως να προχορηγεί φαρμακευτικό σκεύασμα σε ασθενή, χωρίς την επίδοση απόδειξης λιανικής πώλησης, εφόσον φυσικά έχει καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο θεωρημένο βιβλίο προχορήγησης φαρμάκων. Και πάλι όμως ο φαρμακοποιός είναι εκτεθειμένος απέναντι στις «υγειονομικές» αρχές, μιας και δεν έχει το δικαίωμα να διατηρεί τις ξεκολλημένες ταινίες γνησιότητας από τα προχορηγούμενα φάρμακα μέσα στο φαρμακείο, ενώ και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο ασθενής πρέπει να φέρει την απαιτούμενη συνταγή στο φαρμακείο είναι ελάχιστο!
Εν συνεχεία, το 2002 τροποποιήθηκε και πήρε κάπως πιο ρεαλιστική μορφή…

ΦΕΚ B 11/14.1.2002

Αριθ. 1116504/34/0015 ΠΟΛ 1370

Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ" και γη" της περίπτωσης γ" και της περίπτωσης στ" του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α").
2. Την με αριθμ. 1100389/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β") κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".
3. Την 1044425/323/0015/ΠΟΛ.1127/10-4-1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία".
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φαρμακείων, κατά την χορήγηση φαρμάκων σε ασφαλισμένους ταμείων, με ταυτόχρονη διασφάλιση της εμφάνισης της πώλησης των χορηγουμένων φαρμάκων.
5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 και 3 της 1044425/323/0015/ΠΟΛ.1127/10-4-1996 απόφασής μας, ως εξής:

"1. Παρέχουμε τη δυνατότητα στα φαρμακεία για τη διάθεση φαρμάκων και λοιπών συναφών ειδών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι πρόκειται εκ των υστέρων και όχι σε χρόνο μεγαλύτερο του ενός μηνός, να καλύψουν τη συναλλαγή με συνταγολόγιο του οικείου ασφαλιστικού ταμείου, αντί της προβλεπόμενης διαδικασίας (έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης, απόδειξης επιστροφής και νέας απόδειξης λιανικής πώλησης), να τηρούν θεωρημένο βιβλίο παράδοσης φαρμάκων."
"3. Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι αποδείξεις λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο την αντίστοιχη μέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση. Ειδικά για τις παραδόσεις φαρμάκων του τελευταίου μήνα της διαχειριστικής περιόδου ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 15 του Κ.Β.Σ."
2. Για τα λοιπά συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραπάνω απόφασης 1044425/323/0015/ ΠΟΛ.1127/ 10-4-1996, όπως ισχύουν.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2001

…όσο αναφορά το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δύναται να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα της συνταγής από τον ασθενή που γίνεται από 5 ημέρες, ένας μήνας! Όμως, το θέμα με τα γνωστά «κουπόνια» συνεχίζεται!

Ευτυχώς, το 2008 στο Π.Δ. 121/2008, ΦΕΚ Α’ 183/3.9.2008 αναφέρεται μεταξύ άλλων…

Άρθρο 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1…

10. Να μην προχορηγούν φάρμακα, εκτός εάν η προχορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 104425/323/0015/10.4.1996 (Β’ 303) και 1116504/34/0015 ΠΟΛ 1370/19.12.2001 (Β’ 11/2002) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, σχετικά με την τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία. Στην περίπτωση αυτή, οι ταινίες γνησιότητας των προχορηγουμένων φαρμάκων φυλάσσονται εντός του ειδικού βιβλίου σε ειδική θέση (ζελατίνα).
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

...και το θέμα έκλεισε εδώ!

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.