18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

ΕΟΠΥΥ: Αλλαγές στην συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών και τα τιμολόγια λογαριασμού

ΕΟΠΥΥ
Εργαλεία
Typography

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: Π60/3. Θέμα: «Σχετικά με την παρακράτηση 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται και τροποποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών και τιμολογίων λογαριασμού φαρμακείου».

Σχετικό: 1. Νόμος 4093/2012, άρθρο 1, υπ. ΙΒ 2 παρ. 12.
2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. Οικ. 232/2-1-2014.
3. Y.A. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/2012).

Α. Σύμφωνα με τον ανωτέρω σχετικό νόμο ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον κάθε φαρμακοποιό. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του (σχετικό 2).
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ καταχωρείται αυτόματα στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου.
Για τις χειρόγραφες συνταγές ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (πράσινες) και τις ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα προστίθεται κανονικά το 1 ευρώ στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου και αφαιρείται από την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκτέλεσης.
Για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου το τιμολόγιο του φαρμακείου και η συγκεντρωτική κατάσταση του τροποποιούνται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα όπου περιλαμβάνονται και αναλυτικές πληροφορίες για την συμπλήρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης των συνταγών (συνημμένα 1).

Β. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/2014) άρθρο 18: ‹‹ Η μηνιαία δαπάνη κάθε φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη από την οποία εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, ταινίες σακχάρου, αναλώσιμα καθώς και το ΕΚΑΣ και γενικότερα ότι δεν αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα››. Σε εφαρμογή των παραπάνω:

I. Τα αναλώσιμα υλικά ήδη υποβάλλονται ξεχωριστά στο λογαριασμό του φαρμακείου.

ΙΙ. Η αφαίρεση του ΕΚΑΣ θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΚΜΕΣ οπότε δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από το φαρμακείο.

ΙΙΙ. Οι συνταγές που εκτελούνται από 1-2-2014 και μετά, και περιέχουν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, θα εκτελούνται ξεχωριστά (από την ΗΔΙΚΑ θα υπάρχει η δυνατότητα τα προϊόντα αυτά να συνταγογραφούνται ξεχωριστά) και θα κατατάσσονται σε ξεχωριστό πακέτο στο λογαριασμό του φαρμακείου. Για την δαπάνη των προϊόντων αυτών θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο. Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που αφαιρούνται από την φαρμακευτική δαπάνη και οι συνταγές τους εκτελούνται ξεχωριστά (συνημμένο 2).

Ειδικά για τον Ιανουάριο του 2014 παρότι οι συνταγές που αφορούν σε εμβόλια, ορούς και παράγωγα αίματος, έχουν καταχωρηθεί στην συγκεντρωτική κατάσταση του φαρμακείου, η δαπάνη για αυτά τα προϊόντα θα αθροιστεί ξεχωριστά και θα εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο από αυτό των φαρμάκων. Το άθροισμα των ποσών των δύο τιμολογίων πρέπει να συμφωνεί με αυτό του αιτούμενου ποσού της συγκεντρωτικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΠ

Η ΣΚΠ συμπληρώνεται αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί ανά ημερομηνία και έχουν αριθμηθεί όλες οι συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα και πρόκειται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ.

Συμπλήρωση πεδίων

ΜΗΝΑΣ: Αριθμητικά ο μήνας που εκτελέστηκαν οι συνταγές που υποβάλλονται (π.χ. 02, 10)
ΕΤΟΣ: Το (τετραψήφιο) έτος (π.χ. 2013)
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο αριθμός της ενεργής σύμβασης του φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία του φαρμακείου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός – Αριθμός – ΤΚ – Περιοχή
ΓΡΑΜΜΗ ΗΜΕΡΑΣ
1η στήλη: «Ημέρα»
Αναγράφεται η ημέρα (π.χ. 01, 22, 31) του μήνα που αφορούν τα στοιχεία της κάθε γραμμής.
2η στήλη: «Α/Α τελευταίας συνταγής»
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός που πήρε κατά την αρίθμηση των συνταγών η τελευταία συνταγή φαρμάκων της συγκεκριμένης ημέρας.
3η Στήλη: «Αξία Συνταγών»
Αναγράφεται το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων των συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα (00:00 – 24:00).
4η Στήλη: «Συμμετοχή Ασφαλισμένων»
Αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι σαν συμμετοχή (ποσοστό 10% η 25% επί της τιμής αποζημίωσης κάθε φαρμάκου) για τα φάρμακα της κάθε συνταγής που εκτελέστηκε τη συγκεκριμένη ημέρα. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 1€ που τυχόν παρακρατήθηκε από τον ασφαλισμένο.
5η Στήλη: «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ»
Αναγράφεται το άθροισμα των επιβαρύνσεων (ως «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» νοείται το μέρος της διαφοράς λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης που τυχόν βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ).
ΓΡΑΜΜΗ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ»: (Συμπληρώνεται μόνο από τα φαρμακεία διανομής)
Αναγράφονται (με τη σειρά των πεδίων από αριστερά προς τα δεξιά):
- Το πλήθος των κλινικών συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το συγκεκριμένο μήνα,
- Το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων των συνταγών κλινικών, και
- Το άθροισμα των επιβαρύνσεων του ΕΟΠΥΥ.
ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ
Αναγράφονται τα σύνολα των αντίστοιχων στηλών.
1€ - ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Αναγράφεται το πλήθος των συνταγών που υπόκεινται στις διατάξεις για το 1€
1€ - ΠΟΣΟ
Αναγράφεται το ποσό που εισπράχθηκε λόγω του 1€
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : Υπολογίζεται με τον τύπο:
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ = ΣΑξίας – ΣΣυμμετοχής + ΣΕπιβάρυνσης ΕΟΠΥΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Αριθμός: Η Σειρά (αν υπάρχει) και ο αριθμός του τιμολογίου φαρμάκων
Ημερομηνία: Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
Ποσό: Το «Πληρωτέο από τον ΕΟΠΠΥ» ποσό του τιμολογίου
Τιμολόγια: Το πλήθος των τιμολογίων που υποβάλλονται (αν π.χ. πρόκειται να υποβληθούν ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων, ένα πιστωτικό τιμολόγιο φαρμάκων και ένα χρεωστικό τιμολόγιο αναλωσίμων πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός 3. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφηκαν στα προηγούμενα πεδία πρέπει να αναφέρονται στο χρεωστικό τιμολόγιο των φαρμάκων).
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η ΣΚΠ σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φαρμακείου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Αναγράφεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ η ημερομηνία συμπλήρωσης της ΣΚΠ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η ΣΚΠ υπογράφεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Η ΣΚΠ αφορά συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσεις ορών, εμβολίων, παραγώγων αίματος και αναλωσίμων ΔΕΝ καταχωρούνται με τις συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στη ΣΚΠ από 1-2-2014.
2. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη, ορούς, εμβόλια και παράγωγα αίματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ. Απαιτείται όμως να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο για τα αναλώσιμα υλικά και ένα για ορούς εμβόλια και παράγωγα αίματος και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής σαν ξεχωριστό «πακέτο».
3. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ή για τιμολόγιο αναλωσίμων και εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου.
4. Το τιμολόγιο των αναλωσίμων πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τη ΣΚΠ και το τιμολόγιο των φαρμάκων ΕΚΤΟΣ του φακέλου.
5. Επί του φακέλου της υποβολής πρέπει να αναγράφονται (δίπλα από τα αντίστοιχα στοιχεία των φαρμάκων) το πλήθος των χορηγήσεων αναλωσίμων που υποβάλλονται και το αντίστοιχο αιτούμενο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό.

τιμολόγιο 2014

κατάσταση φαρμάκων εοπυυ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑ-ΟΡΟΙ

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL
B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML
  094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BT x1FLx50ML
  226780101 HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS INJ.SO.INF 200MG/1ML VIALX50ML
  226780102 HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS INJ.SO.INF 200MG/1ML VIALX100ML
  235820101 ZENALB INJ.SO.INF 0,2 BTx50MLBOTTLE
  235820102 ZENALB INJ.SO.INF 0,2 BTx100ML
  257740201 ALBUREX 20 SOL.IV.INF 0,2 BTx1 VIALx50 ML
  257740202 ALBUREX 20 SOL.IV.INF 0,2 BTx1 VIALx100 ML
  258760101 ALBUMINE LFB SOL.INF 0,2 BTx1 VIALx50 ML
  258760102 ALBUMINE LFB SOL.INF 0,2 BTx1 VIALx100 ML
  271890201 HUMAN ALBUMIN/KEDRION SOL.INF 200 G/L BT x 1 VIAL x 50 ML
  271890202 HUMAN ALBUMIN/KEDRION SOL.INF 200 G/L BT x 1 VIAL x100 ML
  272410103 HUMAN ALBUMIN/BAXTER SOL.INF 50G/L BTx1 VIAL x 500 ML
  272410201 HUMAN ALBUMIN/BAXTER SOL.INF 200g/L BTx1 VIAL x 50 ML
  272410203 HUMAN ALBUMIN/BAXTER SOL.INF 200g/L BTx1 VIAL x 100 ML
  276100201 FLEXBUMIN SOL.IV.INF 250 G/L 1 BAG x  50 ML
  276100202 FLEXBUMIN SOL.IV.INF 250 G/L 1 BAG x 100 ML
  277250102 PLASBUMIN 25 SOL.INF 250MG/ML BTx1 VIAL x50 ML
  277250103 PLASBUMIN 25 SOL.INF 250MG/ML BTx1 VIAL x100 ML
  284430101 ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 50 ML
  284430102 ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 100 ML
B05AA06 233490103 GELOFUSINE INJ.SO.INF 4%+0,701%+0,136% BTX10ECOFLAC ΤΩΝ 500
B05AA07 204700203 HAES-STERIL SOL.INF 10%+0,9% (W/V) BAGx500 ML
  247790117 VOLUVEN SOL.INF 6%+0,9%  (W/V) 15 BAGS  x 500
  264420105 VENOFUNDIN SOL.INF 6%+9% (W/V) BTX10BAGSX500ML KAI
  270830108 VOLULYTE INJ.SO.INF 6%  W/V 1  x 500 ML
  273010103 TETRASPAN SOL.INF 6% (W/V) 1 BAG x 250 ML
  273010105 TETRASPAN SOL.INF 6% (W/V) 1 BAG x 500 ML
  273010205 TETRASPAN SOL.INF 10%  (W/V) 1 BAGx500 ML
  278900102 PLASMAVOLUME REDIBAG SOL.IV.INF. BTx1BAGx500ML
J06BA01 265090103 SUBCUVIA INJ.SOL 160MG/ML BTx1VIALx10ML
  265090104 SUBCUVIA INJ.SOL 160MG/ML BTx20VIALSx10ML
  265920103 VIVAGLOBIN  (ΠΡΟΪΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) INJ.SOL 16%   (W/V) BTx1 VIALx10 ML
  298580104 HIZENTRA INJ.SOL 200MG/ML BTx 1VIAL x 10ML
  298580110 HIZENTRA INJ.SOL 200MG/ML BTx 1VIAL x 20ML
J06BA02 220120301 GAMMAGARD SD LY.PD.INJ 5G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX5G+1BOT
  240120103 PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) INJ.SO.INF 50MG/ML 1 BOTTLEx50 ML
  240120104 PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) INJ.SO.INF 50MG/ML 1 BOTTLEx100 ML
  269270102 INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 50 ML
  269270103 INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 100 ML
  269270104 INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 200 ML
  271830102 GAMINEX SOL.INF 100MG/ML(10%W/V) BT x 1VIAL x 50 ML
  271830103 GAMINEX SOL.INF 100MG/ML(10%W/V) BT x 1VIAL x 100 ML
  272050102 KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx25 ml
  272050103 KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx50 ml
  272050104 KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx100 ml
  272050105 KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx200 ml
  272140103 IG VENA SOL.INF 0,05 G/ML BOTTLEx100 ML
  272140104 IG VENA SOL.INF 0,05 G/ML BOTTLEx200 ML
  283690101 PRIVIGEN SOL.INF 100MG/ML BT x 1 VIAL x  50 ML
  283690102 PRIVIGEN SOL.INF 100MG/ML BT x 1 VIAL x 100 ML
  283690103 PRIVIGEN SOL.INF 100MG/ML BT x 1 VIAL x 200 ML
J06BB01 259680201 RHOPHYLAC INJ.SOL 300 MCG (1500IU) /2ML  PF, SYR, BTx1 PF,SYR,x2 ML
J06BB02 097530110 TETAGAM-P INJ.SOL 250IU/1ML AMP BTx1PFSx1ML+1INJ.
J06BB04 280490103 HEPATECT CP SOL.INF 50 IU/ML BTx1 VIALx40 ML
  281910101 VENBIG PS.SOL.INF 50 IU/ML BTx1 VIAL x  500 IU+
J06BB09 220170104 MEGALOTECT (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) INJ.SO.INF 50 U/ML BT X1 ΓΥΑΛ, ΦΙΑΛ,
J06BB16 243750201 SYNAGIS PS.INJ.SOL 100MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL
J07AG01 207980101 ACT-HIB PS.INJ.SOL 10MCG/0,5ML BTx1VIALx0,5ML+1SYR
J07AG51 236810102 HIBERIX  (ΕΜΒΟΛΙΟ) PS.INJ.SOL 10MCG PRP/0,5ML(DOSE) BTx1VIALx0,5ML(DOSE)
J07AH07 248810202 MENINGITEC  (ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ) INJ.SU.PFS 10MCG/0,5ML PF,SYR (DOSE) BT x 1 PF,SYR
  251320104 NEISVAC-C   (ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ) INJ.SUSP 10 MC/0,5ML PF,SYR, BTx1PF,SYR,x0,5ML+
  252490201 MENJUGATE KIT PS.INJ.SUS 10 MCG/0,5 ML (DOSE) BTx1VIAL + 1 SYRINGE
J07AH08 294170103 MENVEO P.SO.IN.SO 0,5ML (1 ΔΟΣΗ) 1 VIAL (κόνις MenA)
J07AL01 235360101 PNEUMO-23 INJ.SOL 25MCX23/0,5MLPFS BTX1P,F,SYRX0,5ML
J07AL02 292630102 PREVENAR 13 INJ.SUSP 0,5ML/PF,SYR BTx1PF,SYR με
J07AL52 288350103 SYNFLORIX INJ.SUSP 0,5ML (1 ΔΟΣΗ) BTx1 PF,SYR+ΒΕΛΟΝΑ
J07AM51 025610201 D.T.VAX (ΑDULTS)  (ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛ,ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ) INJ.SUSP (4+40)IU (ADULTS) BTxPF,SYRx0,5ML(1DO)
J07BB02 086140101 VAXIGRIP (ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟ) INJ.SU.PFS (15+15+15)MCG/0,5ML  PF,SYR (1 δόση) BT x 1 PF,SYR x 0,5ML
  086140201 VAXIGRIP (ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ) INJ.SU.PFS (7,5+7,5+7,5)MC/0,25ML PF,SYR (1 δόση) BTx1 PF,SYRx 0,25 ML
  223520102 FLUARIX (ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SU.PFS (15+15+15)MCG/0,5ML  PF,SYR (1δόση) BTx1PF,SYR με βελόνα
  226320102 INFLUVAC SUB-UNIT(ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ) INJ.SU.PFS (15+15+15)MCG/0,5ML PF,SYR (1δόση) BT x 1  PF,SYR,
J07BC01 196320105 ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 20MCG/1ML(1 DOSE) BTx1PF,SYR,x1ML
  196320207 ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF,SYR,x0,5ML
  250960113 HBVAXPRO INJ.SUSP 5MCG/0,5ML BTXx1PF.SYR.x0,5ML με 2 ξεχωριστές βελόνες
  250960211 HBVAXPRO INJ.SUSP 10MCG/1ML  BTXx1PF.SYR.x1ML με 2 ξεχωριστές βελόνες
  250960301 HBVAXPRO INJ.SUSP 40MCG/1ML BTX1VIALX1ML
  267900101 FENDRIX INJ.SUSP 0,5ML/PF,SYR BTX1PF,SYR
J07BC02 206520201 HAVRIX (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) INJ.SUSP 720ELISA UNITS/DOSE (0,5ML) BTx1PF, SYR,x0,5ML
  206520301 HAVRIX  (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) INJ.SUSP 1440 ELISA UNITS/DOSE (1ml) BTx1PF,SYR,x1ML
  231980108 VAQTA(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) INJ.SUSP 25 U/0,5ML(1ΔΟΣΗ) BTx1PF,SYR,x 0,5 ML
  231980208 VAQTA(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) INJ.SUSP 50 U/1ML(1ΔΟΣΗ) BTx1 PF,SYR,x1ML
  246250101 EPAXAL EM.INJ.PFS (ΕΜΒ,ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ) BTx1PF,SYR,x0,5ML
J07BD52 240350119 PRIORIX  (ΙΛΑΡΑΣ,ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ,ΕΡΥΘΡΑΣ) PS.INJ.SOL  BTx1VIALx0,5ML+1PF,
  272720111 M-M-RVAXPRO PS.INJ.SUS  BTx 1 VIAL+1 PF,SYR.x0,5ml +2N
J07BD54 275830105 PRIORIX-TETRA (ΕΜΒ,ΙΛΑΡ,,ΕΡΥΘΡΑ,ΠΑΡΩΤΙΤ,&ΑΝΕΜΟΒΛ,) PS.INJ.SOL  BTx 1VIAL + 1PF,SYR,
J07BH01 272180201 ROTARIX  ORAL.SUSP 1,5ML 1 Προγεμισμένη
J07BH02 273430101 ROTATEQ ORAL.SOL  1 σωληνάριο (LDPE) x2ML
J07BK01 259820105 VARIVAX  (ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ) PS.INJ.SUS minimum1350PFU/0,5ML BTx1VIAL+1PF,SYRx0,7ML
  262780101 VARILRIX  (ΕΜΒ, ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ) PS.INJ.SUS 0,5ML(1DOSE) BTx 1 VIAL(1 DOSE)+1
J07BM01 274450107 GARDASIL INJ.SUSP 0,5ML (1 DOSE) BTx 1 PF,SYR,x0,5ML+2N
J07BM02 280150104 CERVARIX INJ.SUSP (20+20)MC/0,5ML(1ΔΟ) BTx1PF,SYRx0,5 ML
J07CA02 241710106 TETRAVAC  (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF,SYR, BT x1 PF,SYRx0,5ML
  264820111 REPEVAX INJ.SUSP  ΒΤ x 1 PR,SYR,(With 2 separate needles)
  265060101 BOOSTRIX POLIO INJ.SUSP  BTx1PF,SYRx0,5 ml
  268290104 INFANRIX TETRA  INJ.SU.PFS 0,5ML/DOSE (PFS) BTx1 PF. SYRx0,5ML
J07CA06 240200107 INFANRIX IPV HIB (ΠΕΝΤΑΠΛΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟ) PD.SU.IN.S  BTx 1 VIAL (HIB)+
  241720106 PENTAVAC     (ΕΜΒΟΛΙΟ) PD.INJ.SUS  BTx1VIAL+1PF,SYRx0,5ML
J07CA09 246480105 INFANRIX HEXA PD.SU.IN.S  BTx1VIAL+1PF,SYR,x

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.