15
Σαβ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Νόμος 4254 - 2014 (ΦΕΚ Α 85 7-4-2014) Πολυνομοσχέδιο

Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα
Typography

Πολυνομοσχέδιο εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, κατάργηση αποστάσεων φαρμακείων, ιδιοκτησιακό, πολυϊδιοκτησία, ωράριο φαρμακείων, απελευθέρωση τιμής των ΜΗΣΥΦΑ, απελευθέρωση διαιτητικών τροφίμων.

Ν.4254/14 (ΦΕΚ Α 85 7-4-2014): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν4046/12 και άλλες διατάξεις ("εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ")- υποπαράγραφος ΣΤ1 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ? ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από
αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από τον. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται
σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια.»
β. Το άρθρο 7 του ν. 328/1976 (Α΄ 128) καταργείται.
γ. Το άρθρο 20 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300) καταργείται.
2. Το άρθρο 8 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) καταργείται.
3. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθ?
μης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 καταργείται.
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 3918/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δημόσιων νοσοκομείων και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν. 3918/ 2011 καταργείται.
6. Το άρθρο 8, η παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 13 του ν. 5607/1932 καταργούνται.
7. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η φαρμακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόμενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιματισμό, ψυκτικούς χώρους και είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.»
β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το φαρμακοπωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος και είναι χώρος κυρίας χρήσεως».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/2004 καταργείται.
8. α. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) περί τιμολόγησης και ανώτατων τιμών δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινομούνται, με απόφαση του Ε.Ο.Φ., στα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
β. Για όσα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι τιμές δεν αυξάνονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.
γ. Τα νέα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, θα διατίθενται
στις ίδιες ή κατώτερες τιμές με αυτές των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, ενώ αυτά με δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά, τιμολογούνται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών?μελών της Ε.Ε. και, στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Για υπάρχοντα φάρμακα του θετικού ή αρνητικού καταλόγου που θα χαρακτηριστούν αρμοδίως από τον ΕΟΦ ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ισχύουν στη συνέχεια οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
δ. Οι περιορισμοί στις εκπτώσεις, καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ως προς τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ..
στ. Κάθε αντίθετη διάταξη με την παρούσα υποπαράγραφο και ειδικότερα οι διατάξεις περί ανώτατης χονδρικής τιμής, ανώτατης λιανικής τιμής, καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα, περί τιμολόγησης γενοσήμων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον καθορισμό ή μεταβολή τιμής, η τιμολόγηση φαρμάκων αναφοράς, οι χορηγούμενες πιστώσεις, οι περιορισμοί στις εκπτώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).
9. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 11 του ν. 5607/1932 καταργούνται.
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
1408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
«Τα ποσοστά κέρδους και ανώτατα όρια αυτών της παρούσης παραγράφου δεν αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)».
11. α. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υ.α. 325/5851/Γ.Π./2014 (Β΄88) Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων (Β΄ 1446) καταργούνται.
β. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υ.α. Γ.Υ./ ΟΙΚ. 3457/2014 (Β΄ 64) «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» καταργούνται.
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου, η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε αδειούχο φαρμακοποιό. Το διευρυμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη και δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται ή να συμπίπτει με αυτό των εφημεριών, όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο.
β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρμακοποιός επιθυμεί να τηρήσει διευρυμένο ωράριο και το φαρμακείο να περιλαμβάνεται στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αναφορικά με το διευρυμένο αυτό ωράριο, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να δηλώσει το διευρυμένο ωράριο στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργεί το φαρμακείο κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου
β΄ θα πρέπει να συμπίπτει κατ’ ελάχιστον με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β΄ επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες κυρώσεις.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»
13. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του άρθρου 2 της υ.α. Α6/ 4171/1987 (Β΄ 361) καταργούνται.
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της υ.α. Υ3/ 3211/2000 «Διαιτητικά τρόφιμα για ιατρικούς σκοπούς» (Β΄ 1185) καταργείται.
15. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υ.α. ΓΠ/οικ.103499/2013 μπορούν να διατίθενται και εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
16. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Β4 του άρθρου 1 της υ.α. ΔΥΓ3(α)/127858/2004 (Β΄ 284) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε τρεις (3) χώρες της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή».
17. Η υ.α. ΔΥΓ3/109282/2011 (Β΄ 2251) καταργείται
18.α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»
β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρμογή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων» καταργείται.

ΦΕΚ Α 85/7-4-2014 (Σελ. 1407 & 1408)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Με κόκκινο επισημαίνονται οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου:

    1. α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 36

1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (Α' 300), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια.»

Ισχύουσα διάταξη: «1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α') όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια. Οι Έλληνες ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε., που έχουν πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγγέλματος δύνανται να ασκούν αυτό ελεύθερα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α').»

Αντικαθίσταται ολόκληρος η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 που είναι όμοια με την παλαιά, αλλά προφανώς σκοπίμως παραλείπονται :

Α) Η τελευταία φράση αυτού κατά την οποία :

            «και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια», το οποίον σε συνδυασμό με τις παρακάτω ρυθμίσεις των περιπτώσεων «β» και «γ» είναι φανερόν, ότι καταργεί τις μεταξύ των φαρμακείων αποστάσεις, είτε κατά την ίδρυση, είτε κατά την μεταφορά.

            β) η φράση «δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό», συνεπώς καταργούνται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη λήψη της άδειας.

            Με την περ. 1α καταργούνται τα χωροταξικά κριτήρια ιδρύσεως φαρμακείου, με προφανές αποτέλεσμα κάθε νέος φαρμακοποιός να ανοίγει φαρμακείο μόνο στο κέντρο κάθε πόλης και έξω από τα νοσοκομεία εις βάρος της ορθής κατανομής αυτών ανά δήμο ή κοινότητα.

β.      Το άρθρο 7 του ν. 328/1976 (Α΄ 128) καταργείται.

Το άρθρον 7 του ν. 328/1976, έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του νόμου 1963/1991, και τα δύο αφορούν την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των φαρμακείων, είτε ιδρυομένων, είτε μεταφερομένων .

Ισχύουσα διάταξη : «1. Το άρθρο 7 του ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 982/1979 (ΕΚ 239 Α') και την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α'), αντικαθίσταται.

2. Φαρμακεία που λειτουργούν συνεχώς στο ίδιο "δήμο ή κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)" με τον ίδιο φαρμακοποιό, μεταφερόμενα σε άλλη θέση, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς τους, από τα λειτουργούντα φαρμακεία: α) τουλάχιστον σαράντα (40) μέτρα, εφ' όσον συμπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια λειτουργίας και β) τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρα, εφ' όσον συμπλήρωσαν δέκα (10) χρόνια λειτουργίας.

Οι παραπάνω αποστάσεις μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου, απαγορεύεται η ίδρυση και η μεταφορά φαρμακείων σε απόσταση: α) εκατόν είκοσι (120) μέτρων τουλάχιστον από δύο (2) συστεγαζόμενα φαρμακεία, β) εκατόν εξήντα (160) μέτρων τουλάχιστον από τρία (3) συστεγαζόμενα φαρμακεία, γ) διακοσίων (200) μέτρων τουλάχιστον από τέσσερα (4) συστεγαζόμενα φαρμακεία και δ) διακοσίων πενήντα (250) μέτρων τουλάχιστον από πέντε (5) ή περισσότερα συστεγαζόμενα φαρμακεία.

«4. Η ελάχιστη απόσταση φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από δώδεκα (12) χρόνια και μεταφέρεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση, πρέπει να είναι είκοσι μέτρα από τα λειτουργούντα φαρμακεία.»

5. Οι αποστάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μειώνονται στο μισό για τα φαρμακεία, τα λειτουργούντα πέραν της πενταετίας, σε δήμους ή κοινότητες όπου υπάρχουν κέντρα εκδόσεως ή ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη και μέχρι απόσταση 200 μέτρων από το κτίριο αυτών, η δε απόσταση μετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.

6. Παραλείπεται ως μη ισχύον.»

 γ.     Το άρθρο 20 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300) καταργείται.

Με τις περ. 1β και 1γ καταργούνται οι αποστάσεις μεταξύ των φαρμακείων, με προφανές αποτέλεσμα όλα τα φαρμακεία να μεταφερθούν στο κέντρο κάθε πόλης και έξω από τα νοσοκομεία, εις βάρος της ορθής κατανομής αυτών ανά δήμο ή κοινότητα...

Επίσης με τη συλλήβδην κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 5607/1932 και του άρθρου 7 του Ν. 328/1976, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ανακύπτει μείζον ζήτημα αν επιτρέπεται στα φαρμακεία να μεταφέρονται από τον ένα δήμο σε άλλο. Το χάος που θα προκληθεί σε μια τέτοια περίπτωση είναι προφανέστατο.

    2. Το άρθρο 8 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) καταργείται.

    3. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης  επιτρέπεται  η  σύσταση  ομόρρυθμης  ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών.».

Ισχύουσες διατάξεις:

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 328/1976 έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1821/88, κατά την οποία:

«1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης  εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών με την προυπόθεση ότι ο αδειούχος φαρμακοποιός του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα εκατοστών (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας. Η συμμετοχή φαρμακοποιού σε μία ακόμη το πολύ από τις παραπάνω εταιρείες και εφ' όσον ή άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης είναι στο όνομα άλλου φαρμακοποιού δεν απαγορεύεται.

                 Η σύσταση της εταιρείας γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και για ορισμένη πάντοτε χρονική διάρκεια, της οποίας επιτρέπεται η παράταση κατά τον ίδιο τρόπο.

          Εταιρείες  φαρμακαποθηκών, στις οποίες συμμετέχουν εταίροι μη φαρμακοποιοί , που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και λειτουργούν με μία από τις ανωτέρω μορφές, εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα , απαγορεύεται όμως η είσοδος  σ' αυτές  νέων εταίρων μη φαρμακοποιών , καθώς  και σε περίπτωση παρατάσεως της διαρκείας λειτουργίας τους».

και  έχει συμπληρωθεί με την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3204/2003, κατά την οποία :

«6. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1821/1988 ( ΦΕΚ 271 Α.) του άρθρου 12 του Ν. 5607/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α), καθώς  και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 1963/1991 , απαγορεύεται κάθε μορφής συμφωνία μεταξύ αδειούχων φαρμακοποιών και τρίτων, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της διεύθυνσης ή της εκμετάλλευσης του φαρμακείου.

             Με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη επιβάλλεται πρόστιμο από 15.000,00 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε βάρος των φαρμακοποιών  και των τρίτων που παραβιάζουν τις διατάξεις  αυτής της παραγράφου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του κεφαλαίου.»

Με την περ. 3α επιτρέπεται ένας μη αδειούχος φαρμακοποιός να κατέχει όποιο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου επιθυμεί σε μία εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, ήτοι να κατέχει ακόμη και το 99% και ο αδειούχος το 1%. Και έτσι de facto «νομιμοποιούνται» οι μισθώσεις φαρμακείων. Επίσης καταργείται η συστάσεως της Εταιρείας με συμβολαιογραφικό έγγραφο και παρέχεται η δυνατότητα απεριόριστης συμμετοχής ενός φαρμακοποιού σε άλλα φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 καταργείται.

Ισχύουσα διάταξη: «6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακείο. Τα κατά την παρούσα διάταξη συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας. Στις εν λόγω εταιρείες οι συστεγαζόμενοι φαρμακοποιοί μετέχουν με ίσα ποσοστά. Στα νεοϊδρυόμενα φαρμακεία χορηγούνται αυτοτελείς άδειες ίδρυσης υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου. Ειδικά στην περίπτωση παραίτησης του ως άνω φαρμακοποιού, αυτός δύναται να ιδρύσει στο μέλλον άπαξ νέο φαρμακείο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Οι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων φαρμακείων της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται στην αυτοπρόσωπη διεύθυνση αυτών. Επίσης, τα εν λόγω φαρμακεία θεωρούνται, για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση.»

Με την περ. 3β καταργείται η πρόβλεψη περί συμμετοχής με ίσα ποσοστά στην ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως των φαρμακοποιών που συστεγάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 (κατ' εξαίρεση χορήγηση αδείας λόγω συστεγάσεως). Με τον τρόπο αυτό ο αδειούχος φαρμακοποιός δεν θα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά θα είναι μειοψηφία.

    4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων κατ` εξαίρεση των  διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δημόσιων νοσοκομείων και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του  νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας  βρίσκεται η πύλη. Ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο  εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος.»

Ισχύουσα διάταξη: «4. Επιτρέπεται η μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δημόσιων νοσοκομείων δυναμικότητας άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος»

Με την περ. 4 παρέχεται η δυνατότητα να ιδρυθούν νέα φαρμακεία απέναντι από τα νοσοκομεία, ανεξαρτήτως της δυναμικότητας των νοσοκομείων αυτών, και φυσικά να ιδρυθούν απροσδιόριστος αριθμός φαρμακείων, παρά τις διαπιστώσεις των αρμόδιων υπουργείων περί ελληνικής παγκόσμιας πρωτιάς σε αναλογία αριθμού φαρμακείων ανά κάτοικο...

    5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 καταργείται.

Ισχύουσα διάταξη: «5. Ανά τρείς βοηθούς φαρμακείων που εργάζονται σε φαρμακεία, είναι υποχρεωτική η απασχόληση ενός (1) πτυχιούχου φαρμακοποιού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».

Με την κατάργηση αυτή επιτρέπεται στα μεγάλα φαρμακεία να λειτουργούν μόνο με βοηθούς φαρμακείων, χωρίς πτυχιούχους φαρμακοποιούς.

    6. Το άρθρο 8, η παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 13 του ν. 5607/1932 καταργούνται.

Ισχύουσα διάταξη: «8. Εις ένα και τον αυτόν φαρμακοποιόν δεν δίδεται άδεια να ιδρύση ή διευθύνη πλεόν του ενός φαρμακείου».

Με την κατάργηση της διατάξεως αυτής παρέχεται η δυνατότητα σε έναν φαρμακοποιό να κατέχει όσες άδειες ιδρύσεως φαρμακείου επιθυμεί. 1, 10, ή 100 ακόμη....

Ισχύουσα Διάταξη: «13. Απαγορεύεται η συστέγασις φαρμακείου, φαρμακεμπορείου ή φαρμακαποθήκης μεθ' οιουδήποτε ετέρου καταστήματος. Φαρμακείον, φαρμακεμπορείον ή φαρμακαποθήκη, στεγαζόμενον μεθ' ετέρου καταστήματος, κλείεται δι' αποφάσεως του υπουργού Υγιεινής, μέχρις εγκαταστάσεως εις ίδιον κατάστημα.»

 Με την κατάργηση της διατάξεως αυτής παρέχεται η δυνατότητα σε φαρμακεία να συστεγάζονται με οποιοδήποτε κατάστημα, άρα και με Super markets, πολυιατρεία, βενζινάδικα κλπ...

    7. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η φαρμακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόμενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιματισμό, ψυκτικούς χώρους και είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις».

Καταργεί τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο των 150 τ.μ,  οπότε διερωτάται κανείς δηλαδή μια φαρμακαποθήκη θα  μπορεί να στεγάζεται και σε 50 τ.μ;

β.Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Το φαρμακοπωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος και είναι χώρος κυρίας χρήσεως».

Ισχύουσα διάταξη: «3. Το κατάστημα του φαρμακείου, που δύναται να είναι και πολυώροφο, χωρίζεται στα εξής τμήματα:

α) Το φαρμακοπωλείο, λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος, είναι χώρος κύριας χρήσεως και το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν του πρέπει να είναι 30 τ.μ., όταν στο κατάστημα συστεγάζοναι και λειτουργούν από ένα (1) μέχρι και 3 φαρμακεία. Για κάθε επιπλέον το εμβαδόν του φαρμακοπωλείου προσαυξάνεται κατά 5 τ.μ.

Το φαρμακοπωλείο είναι ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού, στο οποίο φυλάσσονται τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μέσα σε ράφια και συρτάρια. Στο φαρμακοπωλείο δύναται να λειτουργούν σε ξεχωριστές προθήκες ή σε άλλους χώρους του καταστήματος του φαρμακείου, εκτός του φαρμακευτικού εργαστηρίου, τμήματα με τα επιτρεπόμενα να πωλούνται στο φαρμακείο είδη.»

Με την περ. 7β το φαρμακοπωλείο μπορεί να έχει επιφάνεια ακόμη και 5 τ.μ., αντί των ελάχιστων 30 τ.μ. που ήταν προηγουμένως. Καταργούνται επίσης οι προδιαγραφές για την εξοπλισμού του φαρμακείου και τους χώρους φύλαξης των φαρμάκων. Προφανέστατα προκειμένου να δημιουργηθούν χωρίς προδιαγραφές μικρά shops in shops φαρμακεία εντός των super markets, φυσικά...

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/2004 καταργείται.

    8. α. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α' 172) περί τιμολόγησης και ανώτατων τιμών δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινομούνται, με απόφαση του Ε.Ο.Φ., στα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ). Οι τιμές πώλησης (χονδρική, νοσοκομειακή και λιανική) καθορίζονται ελεύθερα, από την 1η Ιανουαρίου 2017.

β.         Για όσα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι τιμές δεν αυξάνονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

γ.         Τα νέα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, θα διατίθενται στις ίδιες ή κατώτερες τιμές με αυτές των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, ενώ αυτά με δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην Ελληνική αγορά, τιμολογούνται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της Ε.Ε. και, στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Για υπάρχοντα φάρμακα του θετικού ή αρνητικού καταλόγου που θα χαρακτηριστούν αρμοδίως από τον ΕΟΦ ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ισχύουν στη συνέχεια οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.      

δ.         Οι περιορισμοί στις εκπτώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).

ε.         Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ως προς τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

στ.       Κάθε αντίθετη διάταξη με την παρούσα υποπαράγραφο και ειδικότερα οι διατάξεις περί ανώτατης χονδρικής τιμής, ανώτατης λιανικής τιμής, καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα, περί τιμολόγησης γενοσήμων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον καθορισμό ή μεταβολή τιμής, η τιμολόγηση φαρμάκων αναφοράς, οι χορηγούμενες πιστώσεις, οι περιορισμοί στις εκπτώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).

Με την παρ. 8 οι τιμές πώλησης (χονδρική, νοσοκομειακή και λιανική) των ΜΥΣΥΦΑ καθορίζονται ελεύθερα από την 1η Ιανουαρίου 2017, ήτοι σύμφωνα με τις τιμολογιακές διαθέσεις της φαρμακοβιομηχανίας...

    9. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 11 του ν. 5607/1932 καταργούνται.

Ισχύουσα διάταξη : «1. Φαρμακείο που βρίσκεται σε λειτουργία δε μπορεί να μείνει κλειστό, χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής, περισσότερο από τρεις ημέρες.

2. Αδεια για προσωρινό κλείσιμο του φαρμακείου χορηγείται: α) Για χρονικό διάστημα μέχρι έξη μήνες:

- Για μεταφορά ή ανακαίνιση του φαρμακείου

- Για λόγους υγείας του φαρμακοποιού

- Για οικονομικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους, αν κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής είναι αδύνατη για το φαρμακοποιό η ανεύρεση

αντικαταστάτη.

β) Για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα το χρόνο, χωρίς ειδική αιτιολογία, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

3. Σε τόπους όπου υπάρχει ένα μόνο φαρμακείο, η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Νομάρχη και του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη με πρόστιμο μέχρι 100.000 δρχ. που εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύει για την είσπραξη δημόσιων εσόδων. Σε περίπτωση αργίας του φαρμακείου περισσότερο από 3 μήνες, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής ο παραβάτης φαρμακοποιός τιμωρείται με ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου του.»

Με την περ. 9 καταργείται κάθε έλεγχος επί της λειτουργίας των φαρμακείων, αφού θα μπορούν πια όποτε θέλουν χωρίς προειδοποίηση, να ανοίγουν και κυρίως να κλείνουν για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν, αδιαφορώντας για την σχετική ενημέρωση των πολιτών...

    10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα ποσοστά κέρδους και ανώτατα όρια αυτών της παρούσης παραγράφου δεν αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)».

    11. α. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Υ.Α. 325/5851/Γ.Π./2014 (Β 88) Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων (Β' 1446) καταργούνται.

β.  H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Υ.Α. Γ.Υ./ΟΙΚ. 3457/2014 (Β΄ 64) «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» καταργούνται.

    12. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η παρούσα περίπτωση β' δεν τυγχάνει εφαρμογής επί φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)»

    13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως  Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β' της παρούσης παραγράφου, η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε αδειούχο φαρμακοποιό. Το διευρυμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη και δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται ή να συμπίπτει με αυτό των εφημεριών, όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο.

β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρμακοποιός επιθυμεί να τηρήσει διευρυμένο ωράριο και το φαρμακείο να περιλαμβάνεται στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αναφορικά με το διευρυμένο αυτό ωράριο, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να δηλώσει το διευρυμένο ωράριο στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργεί το φαρμακείο κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημέριων και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β' θα πρέπει να συμπίπτει κατ' ελάχιστον με αυτό των εφημέριων όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β' επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες κυρώσεις.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε τεχνική  λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»

Με την περ. 13 ακυρώνονται επί της ουσίας και καθίστανται ανενεργές οι εφημερίες, αφού κάθε φαρμακοποιός θα μπορεί, όποτε θέλει και ανέλεγκτα, να ανοίγει και να κλείνει το φαρμακείο του, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης καμίας Αρχής...

    14. Οι περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 2 της ΥΑ Α6/4171/1987 (Β΄ 361) καταργούνται.

    15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της ΥΑ Υ3/3211/2000 «Διαιτητικά τρόφιμα για ιατρικούς σκοπούς» (Β' 1185) καταργείται.

Με την περ. 15 τα διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και για νοσοκομειακή χρήση επιτρέπεται να διατίθεται από κάθε κατάστημα, προφανώς και πάλι από τα super markets...

    16. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΑ ΓΠ/οικ.103499/2013 μπορούν να διατίθενται και εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

    17. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Β4 του άρθρου 1 της Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/127858/2004 (Β` 284) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε τρεις (3) χώρες της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή».

    18. Η ΥΑ ΔΥΓ3/109282/2011 (Β΄ 2251) καταργείται

    19. α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:

«1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32)  εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»

β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρμογή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων» καταργείται.

 

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.