15
Σαβ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Νόμος 4600-2019 (ΦΕΚ Α' 43 09-03-2019) Τροπολογία για τον εποχικό και αντιτετανικό εμβολιασμό από Φαρμακοποιούς και άλλες ρυθμίσεις

Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα
Typography

Νόμος 4600-2019 ΦΕΚ Α'43 09-03-2019 (άρθρο 160 στη σελ. 78) περιλαμβάνει την τροπολογία για τον εποχικό εμβολιασμό και τον αντιτετανικό εμβολιασμό από Φαρμακοποιούς, την άμεση αποζημίωση φαρμακείων μετά από φυσικές καταστροφές, την τροπολογία για τα Πειθαρχικά συμβούλια, την τιμολόγηση φαρμάκων και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 160

Ρυθμίσεις Φαρμακείων και Ζητημάτων Δημόσιας Υγείας

1. Επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρμακεία, στα πλαίσια της λειτουργίας τους ως Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο αδειούχος φαρμακοποιός να προβαίνει στη διενέργεια εποχικού εμβολιασμού και στη χορήγηση αντιτετανικού ορού στους πολίτες, ύστερα από σχετική πιστοποίηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της προαναφερόμενης πιστοποίησης.
2. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που αφορούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αποδίδεται η νόμιμη αποζημίωση στους συμβεβλημένους παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τη δαπάνη των χορηγηθέντων προς τους δικαιούχους περίθαλψης φαρμάκων και ειδών, ακόμη και εάν δεν υφίστανται τα απαιτούμενα πρωτότυπα παραστατικά είτε διότι έχουν απωλεσθεί είτε διότι έχουν καταστραφεί συνεπεία της ανωτέρω φυσικής καταστροφής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ρυθμίζονται ειδικότερα η διαδικασία, οι όροι, τα στοιχεία ή έγγραφα που θα υποβάλλονται, εκ των οποίων θα μπορεί να προκύψει η προαναφερόμενη δαπάνη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η οποία ισχύει και για φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Το άρθρο 63 του ν. 3601/1928 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται:
Α. Από έναν εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ορίζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Β. Από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Γ. Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους, εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου προσόντα και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους. Η παραπάνω εκλογή των τριών μελών, με τους αναπληρωματικούς τους, ενεργείται ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος.
Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο (2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος.
2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε (5) μέλη, ως εξής: I) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ΄ του ν. 3852/2010) και II) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ΄του ν. 3852/2010). Ill) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται: α) Από έναν εν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου, β) από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (και τον νόμιμο αναπληρωτή του) και γ) από τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου, με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους.
3. α) Χρέη Γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί ένα από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκ περιτροπής, που εκλέγεται από την ολομέλειά του, με απόλυτη πλειοψηφία.
β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
γ) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκομένου.
4. Το από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1384/1938 (Α΄ 362), προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται στο ποσό των πεντακόσιων (500) ευρώ και κατατίθεται στον Φαρμακευτικό Σύλλογο
της έδρας της Περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το παράβολο επιστρέφεται στον ασκήσαντα την έφεση, αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου, αν απορριφθεί.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους.».
4. Τα υφιστάμενα έως τη δημοσίευση του παρόντος Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων ανασυγκροτούνται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του παρόντος σύνθεση, δηλαδή με έναν εν ενεργεία Δικαστή, κατά τα ανωτέρω, ως Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τον αντίστοιχο Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί Πειθαρχικό, με τους νόμιμο αναπληρωτή του ως μέλος και τα αιρετά μέλη οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί για τη συμμετοχή σε
Πειθαρχικά Συμβούλια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους έως τη λήξη της θητείας τους. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις διαβιβάζονται άμεσα στα συγκροτηθέντα ως άνω Πειθαρχικά Συμβούλια.
5. Το άρθρο 4 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

1. Οι δράσεις δημόσιας υγείας ασκούνται από την κεντρική και την περιφερειακή διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, τις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην κοινότητα και στους χώρους ομαδικής διαβίωσης και εργασίας και, γενικά, σε κάθε χώρο κοινωνικής δραστηριότητας. Οι παρεμβάσεις της δημόσιας υγείας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και ασκούνται με βάση τους κανόνες της βιοηθικής και της ιατρικής δεοντολογίας.
2. Για τη διενέργεια μαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών, σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες, απαιτείται απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται κατ’ ελάχιστο ο αριθμός των προσώπων, στα οποία αφορά η διενέργεια των πράξεων αυτών, ο αριθμός και το είδος των φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο τόπος και
ο χρόνος που θα διενεργηθούν. Ως φορείς διενέργειας των ανωτέρω πράξεων μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνιστούν φορείς της γενικής κυβέρνησης, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα οποία περιλαμβάνουν στον καταστατικό τους σκοπό τις ανωτέρω δράσεις. Οι προαναφερόμενες πράξεις διενεργούνται πάντοτε από επαγγελματίες υγείας, που έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα της διενέργειάς τους, σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας και τον προγραμματισμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ή του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έγκριση της προηγούμενης παραγράφου, οι φορείς και η διαδικασία συντονισμού και παρακολούθησης της διενέργειας των ανωτέρω πράξεων, η διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων και απρόβλεπτων υγειονομικών καταστάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Έως τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης η διενέργεια των πράξεων της παραγράφου 2 διενεργείται ύστερα από απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.».

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.