19
Κυρ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Ρύθμιση οφειλών ιδιωτικών φαρμακείων προς τον ΕΟΠΥΥ για rebate λογαριασμών φαρμάκων

Υπουργικές Αποφάσεις
Typography

Με τη Υπουργική Απόφαση Β2β/οικ. 55891/2021 (ΦΕΚ 4360/Β/21-9-2021) ρυθμίζονται οι οφειλές ιδιωτικών φαρμακείων προς τον ΕΟΠΥΥ για ποσά επιστροφής του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 που αφορούν λογαριασμούς φαρμάκων.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (άρθρο 1)

1. Οι ανείσπρακτες οφειλές των ποσών επιστροφής του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 των ιδιωτικών φαρμακείων που αφορούν λογαριασμούς φαρμάκων που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΠΥΥ έως τις 9-7-2021 και έχουν παρακρατήσεις λόγω κατάσχεσης ή εκχώρησης, και που προκύπτουν κατόπιν τελικής επεξεργασίας των λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών του ΕΟΠΥΥ, εντάσσονται σε ρύθμιση σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση.

2. Ως ανείσπρακτη οφειλή ορίζεται το ποσό εκείνο που υφίσταται κατά τον χρόνο γνωστοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ προς το ιδιωτικό φαρμακείο του ύψους και του πλήθους των δόσεων.

3. Για ιδιωτικά φαρμακεία που έχουν ενεργές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ και το ποσό της ρύθμισης παρακρατείται κάθε μήνα από το προς απόδοση ποσό προς το ιδιωτικό φαρμακείο. Σε περίπτωση λήξης της συμβατικής υποχρέωσης το υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου και καταβάλλεται στις δόσεις που υπολείπονται.

4. Για την ένταξη υπόχρεων φαρμακοποιών των οποίων έχει λήξει η συμβατική υποχρέωση με τον ΕΟΠΥΥ, απαιτείται σχετική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ) στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας άνηκε. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ότι ο φαρμακοποιός επιθυμεί την ένταξή του στη ρύθμιση οφειλών από rebate του αρ. 34 του ν. 3918/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4816/2021. Σε περίπτωση που ο ιδιώτης φαρμακοποιός δεν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, το ποσό καταβάλλεται εις ολόκληρον σε μια δόση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, το ποσό αναζητείται μέσω ΚΕΔΕ.

5. Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του ιδιωτικού φαρμακείου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης την 31η Ιουλίου 2024.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ (άρθρο 2)

1. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με παρακράτηση κάθε μήνα του ποσού δόσης από το προς απόδοση ποσό του ΕΟΠΥΥ προς το ιδιωτικό φαρμακείο που έχει συμβατική υποχρέωση με τον ΕΟΠΥΥ, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή, με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περίπτωση που, ο ιδιώτης φαρμακοποιός δεν έχει σύμβαση με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής της δόσης.

2. Σε περιπτώσεις ιδιωτών φαρμακοποιών που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής και των δόσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (άρθρο 3)

1. Το πλήθος των δόσεων για τις ανείσπρακτες οφειλές των ιδιωτικών φαρμακείων που θα ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, ανέρχεται σε 36 ισόποσες δόσεις.

2. Στο αρχικώς οφειλόμενο ποσό λογίζεται επιτόκιο 2,5 % για τρία έτη και το ποσό της συνολικής οφειλής που προκύπτει (κεφάλαιο + τόκοι) επιμερίζεται σε 36 ισόποσες δόσεις.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (άρθρο 4)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

Τελικές Διατάξεις (άρθρο 5)

Σε έκτακτες περιπτώσεις, που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το σχετικό παραστατικό πληρωμής.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.