17
Τετ, Ιουλ
28 Νέα Άρθρα

Υπουργική απόφαση ορισμού της μέγιστης διαφοράς συμμετοχής ασφαλισμένου στα 20€

Υπουργικές Αποφάσεις
Typography

Αρ.Πρωτ.: Γ5(α) /οικ. 12033/15-2-2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Αρ. Πρ. οικ. 43063/20-05-2014 (ΦΕΚ Β’1276), Υπουργικής Απόφασης.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1.Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
2. Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αρ. πρ. οικ. 43063/20-05-2014 (ΦΕΚ Β’1276), Υπουργική Απόφαση.
5. Την με αρ. πρ. Γ5/οικ. 41797/04-06-2015 (ΦΕΚ Β’1043), υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β’/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων».
6. Τις με αριθμ. πρωτ. Γ5(α) οικ./102390,102389,102388/31-12-15 Αποφάσεις με θέμα « Διορθωτικά δελτία Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».
7. Τη με αριθμ πρωτ. Γ5 (Α)ΟΙΚ./8584/3-2-16 Απόφαση με Θέμα: «Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων διορθωτικών τιμών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».
8.Την από 15- 02 -2016, εντολή του Υπουργού Υγείας.
9. Το με αρ. πρωτ.ΔΒ4Α/Γ24/12/15-2-2016, έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.
10.Το με αριθμ. πρωτ. Β2/οικ.12060/15-2-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ύψους περίπου 8.600.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0672.00. Παράλληλα η δαπάνη αυτή επηρεάζει τα μεγέθη των εσόδων που αφορούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ από φαρμακευτικές εταιρείες λόγω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back). Η παραπάνω επιβάρυνση δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 43063 (ΦΕΚ Β’ 1276/20-05-2104), Υπουργικής Απόφασης, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/6-5-2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β’/16-01-2014), «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», ως ακολούθως:

Στη με αρ. οικ. 38733/06-05-2014 (ΦΕΚ 1144/Β’) Υπουργική Απόφαση προστίθεται προτελευταίο εδάφιο:

«Το ποσόν που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 20 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

ΦΕΚ Β' 335/16-2-2016 - Αρ.Πρωτ.: Γ5(α) /οικ. 12033/15-2-2016 - Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014 (ΦΕΚ Β ́ 1144) υπουργικής απόφασης

 

Δελτίο Τύπου
 
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με την οποία εγκρίνεται η Θετική Λίστα  των  φαρμάκων που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Δεδομένης της μείωσης της τιμής των γενοσήμων φαρμάκων, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, να έχουν αισθητά μειωμένη συμμετοχή στη δαπάνη  επιλέγοντας αξιόπιστο γενόσημο του οποίου το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι ίδιο με το πρωτότυπο.
 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην παραπάνω ΥΑ, ο εξορθολογισμός του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών τιμών σε ορισμένα πρωτότυπα και off patent φάρμακα οδήγησε σε οριακή αύξηση του ποσού που πληρώνουν οι ασθενείς πέραν της συμμετοχής τους (διαφορά ασφαλιστικής τιμής- λιανικής τιμής).  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα- και ύστερα από μελέτη του ΕΟΠΥΥ-  μαζί με τη θετική λίστα υπογράφηκε τροποποίηση παλαιότερης Υπουργικής Απόφασης στην οποία αναφέρεται ότι  «το ποσό που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 50 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα». Με την τροποποίηση της ΥΑ το παραπάνω ποσό μειώνεται στα 20 ευρώ. Την πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από την ελάφρυνση των ασφαλισμένων θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.
 
Με την παρέμβαση αυτή διασφαλίζεται ότι για πρώτη φορά η μεσοσταθμική μείωση της τιμής των φαρμάκων με τη νέα τιμολόγηση συνεπάγεται και μείωση της επιβάρυνσης των ασφαλισμένων.

 

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.