15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων

Υπουργικές Αποφάσεις
Typography

ΦΕΚ Β' 2285/16-06-2018 - Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ3(α) 46627/15.6.2018 Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

1) του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (Α' 3), όπως ισχύει,

2) του v.δ. 96/1973 (Α' 172) «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων», όπως ισχύει,

3) του π.δ. 312/1992 (Α' 157) «Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων»,

4) του ν. 4472/2017 (Α'74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387 /2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,

5) του άρθρου 26 του ν.4549/2018 (Α' 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2022»,

6) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

7) του π.δ. 121 /2017 (Α' 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»,

8) του π.δ. 73/2015 (Β' 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

9) το με αριθμ. Bl α/46502/15-6-2018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο από το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γεvοσήμοu φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

2. Για την κατάρτιση της ως άνω λίστας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιλέγει αρχικά με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες (ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής.

Ακολούθως, από τις ως άνω θεραπευτικές κατηγορίες (ATC4) επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που διαθέτουν γενόσημο.

Από τις τελευταίες επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που έχουν τουλάχιστον μια συσκευασία (σε φάρμακο γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας) με ετήσιες πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

3. Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κοινοποιείται στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω λίστα καταρτίζεται από την ΗΔΙΚΑ και δημοσιεύεται στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.