18
Πεμ, Απρ
3 Νέα Άρθρα

Τροποποίηση της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αρ. πρωτ. 1082/14-03-2019 - Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 2. Πειθαρχικά Συμβούλια της Χώρας - Θέμα: «Τροποποίηση της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄43/09.3.2019), όπου με το άρθρο 160 παρ. 3 τροποποιείται εκ νέου το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928 (Α΄ 119), και προβλέπεται η συμμετοχή εφεξής ενός Διοικητικού Δικαστή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων ως Προέδρου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας (δεν αφορά την Περιφέρεια Αττικής), συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται:

Α. Από έναν εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Β. Από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Γ. Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους.

Η εκλογή των τριών μελών, με τους αναπληρωματικούς τους, ενεργείται ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο (2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος.

2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε (5) μέλη, ως εξής:

I) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής, και
II) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων.
IΙΙ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται:

α) Από έναν εν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου,
β) από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (και τον νόμιμο αναπληρωτή του) και
γ) από τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου, με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους.
3. α) Χρέη Γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί ένα από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκ περιτροπής, που εκλέγεται από την ολομέλειά του, με απόλυτη πλειοψηφία.
β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
γ) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκομένου.

4. Το προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται στο ποσό των πεντακόσιων (500,00) Ευρώ και κατατίθεται στον Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της Περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το παράβολο επιστρέφεται στον ασκήσαντα την έφεση, αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου, αν απορριφθεί.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

6. Τα υφιστάμενα έως τη δημοσίευση του ως άνω Νόμου Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων ανασυγκροτούνται ως εξής:

- με έναν εν ενεργεία Δικαστή, κατά τα ανωτέρω, ως Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
- τον αντίστοιχο Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί Πειθαρχικό, με το νόμιμο αναπληρωτή του ως μέλος, και
- τα αιρετά μέλη οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί για τη συμμετοχή σε Πειθαρχικά Συμβούλια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους έως τη λήξη της θητείας τους.

7. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις διαβιβάζονται άμεσα στα συγκροτηθέντα ως άνω Πειθαρχικά Συμβούλια.

8. Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι:

- Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να υποβάλει αμελλητί αίτηση προς το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του εν λόγω Φαρμακευτικού Συλλόγου, για τον ορισμό ενός εν ενεργεία Δικαστή και του αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο οικείο Διοικητικό Πρωτοδικείο, προκειμένου να συμμετέχει ως Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
- Τα ήδη υφιστάμενα Πειθαρχικά Συμβούλια (εκείνα δηλαδή που είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν με το προηγούμενο νομικό καθεστώς) συνεχίζουν τα λειτουργούν μέχρι το πέρας της θητείας τους (ήτοι μέχρι τις επικείμενες αρχαιρεσίες των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο τέλος του τρέχοντος έτους), και συμμετέχουν :

α) ο ορισθείς σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία Διοικητικός Δικαστής,
β) ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί σήμερα Πειθαρχικό Συμβούλιο,
γ) τα τρία μέλη που έχουν εκλεγεί για τη συμμετοχή σε Πειθαρχικά Συμβούλια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους

- Στα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν συμμετέχει πια ο υπάλληλος της αρμόδιας Περιφέρειας.
- Καταργείται η παρουσία του πτυχιούχου νομικής, ο οποίος εκτελούσε χρέη Διοικητικού Γραμματέα και πρακτικογράφου.
- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα λειτουργεί στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας.
- Από την δημοσίευση του ως άνω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (09.3.2019) και μέχρι την ανασυγκρότησή τους (ήτοι μέχρι τον ορισμό του Διοικητικού Δικαστή ως ανωτέρω ορίζεται) τα υφιστάμενα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν λειτουργούν, η δε συζήτηση των πειθαρχικών υποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί σε ορισμένη δικάσιμο, αναβάλλεται.
- Οι υποθέσεις αυτές καθώς επίσης και το σύνολο των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων διαβιβάζονται άμεσα στα ανασυγκροτηθέντα Πειθαρχικά Συμβούλια και προσδιορίζονται προς εκδίκαση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.