25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Είσπραξη οφειλόμενων εισφορών από φαρμακοποιούς μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου και παροχή εγγράφων σε οφειλέτες μέλη του Φ. Σ.

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 454/05-02-2020 - Προς: Φαρμακευτικός Σύλλογος Τριχωνίδας - Κοινοποίηση : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας - Θέμα : «Είσπραξη οφειλόμενων εισφορών από φαρμακοποιούς – μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου και παροχή εγγράφων σε οφειλέτες μέλη του Φ.Σ.»

Επί των αναφερομένων ερωτημάτων στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 457/13.01.2020 έγγραφό σας (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 251/22.01.2020) αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης από τον Φαρμακευτικό Σύλλογό Σας των οφειλομένων από τα μέλη σας εισφορών προς το Σύλλογο, καθώς και την παροχή εγγράφων από το Σύλλογο σε οφειλέτες μέλη του, επαγόμεθα τα κάτωθι:

Η διαδικασία είσπραξης των οφειλομένων εισφορών των μελών του Φαρμακευτικών Συλλόγων προς του Συλλόγους ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3601/1928, ως τούτο αντικατεστάθη με την παρ. Δ του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3), όπου αναφέρεται ότι:

«1. Οι εισφορές και τα πρόστιμα του συλλόγου, όπως και κάθε άλλο έσοδο του συλλόγου, εισπράττεται από τον ταμία με διπλότυπες αποδείξεις.
2. Σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας των μελών του συλλόγου να καταβάλουν τις εισφορές τους ή τα τελεσίδικα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δώσει στο φαρμακοποιό σχετική προθεσμία για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αποφασίζει για την αναγκαστική είσπραξη από τους λογαριασμούς του που πρόκειται να πληρωθεί από το Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αναγκαστική είσπραξη των εισφορών ή των προστίμων αποτελεί εκτελεστό τίτλο και υποχρεώνει το Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία να κρατήσουν από τους λογαριασμούς φαρμακοποιών ποσά που οφείλει να τα αποδώσουν στον αρμόδιο σύλλογο, με την έκδοση σχετικού γραμματίου πληρωμής.
Στους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους που λειτουργούν λογιστικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης λογαριασμών φαρμακείων και ασφαλιστικών ταμείω, η κράτηση του προστίμου μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού του φαρμακοποιού.
3. Εισφορές και πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε φαρμακοποιούς που είναι συνεταιρισμένοι ή συστεγασμένοι και αρνούνται ή αμελούν να τα καταβάλουν, υποχρεώνεται να τα καταβάλει το νομικό πρόσωπο της Εταιρείας που έχει συσταθεί για το συνεταιρισμό ή τη συστέγαση.
4. Η άρνηση ή η αμέλεια καταβολής από το φαρμακοποιό προς το σύλλογο των εισφορών και των προστίμων που του έχουν επιβληθεί είναι βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα».

Κατόπιν των ανωτέρω δέον είναι όπως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας τάξει εγγράφως (αν εν τω μεταξύ δεν το έχει ήδη πράξει) στους φαρμακοποιούς που οφείλουν εισφορές προς το Σύλλογο σας, ρητή προθεσμία εντός της οποίας θα καλούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στο έγγραφό σας αυτό θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές ποσό της οφειλής, καθώς και ο τρόπος είσπραξης αυτής, αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως.

Θα πρέπει να μεριμνήσετε ούτως ώστε να αποδεικνύεται εγγράφως η παραλαβή του ως άνω εγγράφου από τον οφειλέτη φαρμακοποιό. Για το λόγο αυτό δέον είναι η σχετική επιστολή να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, το Δ.Σ. του Συλλόγου σας θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση που οφειλέτης μέλος του Συλλόγου αιτηθεί την χορήγηση εγγράφου από τον Σύλλογο ή οιαδήποτε άλλη συνδρομή που ανήκει στη σφαίρα αρμοδιότητας του Συλλόγου σύμφωνα με το Ν. 3601/1928 και τον Εσωτερικό Κανονισμό του, ο Σύλλογος δεν μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα, με την αιτιολογία ότι ο εν λόγω φαρμακοποιός οφείλει εισφορές, καθώς ο Σύλλογος σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις διαθέτει την δυνατότητα να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές. Το γεγονός ότι ο Σύλλογος δεν είχε ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά του, αποτελεί δική του ευθύνη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.