18
Σαβ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Νομοθεσία για τους σταυρούς και τις επιγραφές φαρμακείων

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Ενημερωτικό Σημείωμα 11-12-2014 της Νομικής υπηρεσίας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής προς όλους τους Φαρμακοποιούς Μέλη του (σχετικά με τις επιγραφές σε όψεις κτιρίων, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρ. 75 του Ν.4257/2014)

Ο νεοψηφισθείς νόμος 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14.04.2014), με ισχύ από την 14η Απριλίου 2014 (ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), αποβλέπει στην οριστική διευθέτηση των ζητημάτων που άπτονται γενικώς της τοποθέτησης επιγραφών σε όψεις κτιρίων και εν προκειμένω, ειδικώτερα, των επιγραφών φαρμακείων.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του άρθρου 2 περ. 56 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2014, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), ως όψεις κτιρίων ορίζονται «...οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και ορίζονται σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους.Ως όψεις των κτιρίων ορίζονται και οι στέγες.»

Ειδικώτερα, δυνάμει το άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 ορίζεται ρητώς ότι όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων, πλην των στεγών, κατά παράβαση αφ’ενός των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224/08.10.2001 – επιγραφές) και αφ’ετέρου της κατ’εξουσιοδότησής του, υπ’αριθμ. 38110/2002, εκδοθείσας ΚΥΑ, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τις προσαρμόσουν στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στα δύο προαναφερθέντα νομοθετήματα, εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου, ήτοι η συμμόρφωση πρέπει να έχει επέλθει μέχρι την 14.04.2016.

Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή, επισημαίνοντάς σας ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες εκτίθενται εκτενέστατα κατωτέρω, ισχύουν και εφαρμόζονται εφεξής αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τις επιγραφές των φαρμακείων σας. Σε περίπτωση που οι επιγραφές σας δεν τις πληρούν ή πληρούν μερικώς τις προδιαγραφές, έχετε προθεσμία έως και την 14.04.2016, προκειμένου να συμμορφωθείτε προς αυτές.

Προς εξυπηρέτησή σας συνοψίζουμε συνολικώς τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματικές πινακίδες φαρμακείων. Ειδικώτερα, σύμφωνα με:

  • το άρθρο 43 παρ.1 του Ν. 5607/1932, η ανάρτηση πινακίδος με την ένδειξη «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», καθώς επίσης και του ονόματος του αδειούχου φαρμακοποιού είναι υποχρεωτική.
  • το άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ 312/1992, στα φαρμακεία πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικά φωτεινό πλαίσιο με πράσινο σταυρό, στο κέντρο του οποίου δύναται να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού.
  • το άρθρο 15 παρ.1 εδ.α’ του πδ 340/1993, κάθε φαρμακείο οφείλει να έχει στην πρόσοψή του και δη σε εμφανές μέρος, το ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού.
  • το άρθρο 2 παρ.2 , περ. β ‘ και γ΄ του ν. 2946/2001, απαγορεύεται γενικώς η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν την θέση ή την διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων καθώς επίσης και η προβολή εντύπων, χειρογράφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του κτιρίου. Εξαίρεση αποτελεί η τοποθέτηση επιγραφών από τα φαρμακεία, που έχουν σχετική άδεια από τους οικείους Ο.Τ.Α., πάντοτε στο ιδεατό στερεό του κτιρίου.
  • το άρθρο 2 παρ.6 της υπ’αριθμ. 38110/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1255/25.09.2002), στο οποίο ορίζεται ρητώς ότι κατ’εξαίρεση των γενικώς ισχυουσών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες οι επιγραφές τοποθετούνται παράλληλα με τις όψεις του κτιρίου, όσον αφορά ειδικώτερα, τις επιγραφές φαρμακείων, τούτες επιτρέπεται να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου, με ανώτατο όριο διαστάσεων 0,7Χ0,7Χ0,25μ και δεν δύναται να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30μ.
  • το άρθρο 2 παρ. 9 της υπ’ αριθμ. 38110/2002 ΚΥΑ, στο οποίο ορίζεται ότι στις φωτιζόμενες επιγραφές η ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στον δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες προβολές κ.λπ
  • τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ( Σ.τ.Ε (Α’Τμ.). : 909/2007 και 910/2007), δυνάμει των οποίων, απαγορεύεται ρητώς η τοποθέτηση, στον ευρύτερο χώρο των οδών, πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως που θα ηδύνατο να προκαλέσει σύγχυση με τις δημόσιες πινακίδες κυκλοφορίας και θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπάσει την προσοχή.

Κατά συνέπεια, καθίσταται σαφές ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την τήρηση της τάξης στην πόλη, την αναβάθμιση της αισθητικής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, το ως άνω άρθ. 75 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 ήρθε να δώσει τέλος στην αναρχία που επικρατεί ως προς τη χρήση των φωτεινών επιγραφών, με τη θέσπιση ρητής υποχρεώσεως συμμόρφωσης των διοικουμένων προς τις οικείες διατάξεις, δίνοντάς τους, προς τούτο, εύλογο χρονικό διάστημα δύο ετών. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα της προρρηθείσας διετίας, δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Περαιτέρω, από την παρ. 2 του αυτού άρθρου, προκύπτει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από πρόστιμα, τα οποία επιβλήθηκαν σε φαρμακοποιούς, λόγω παραβάσεων της νομοθεσίας που αφορά στις επιγραφές των φαρμακείων και δεν εισπράχθηκαν έως και την έναρξη ισχύος του ν. 4257/2014 (την 14.04.2014), αυτά υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 53 του προρρηθέντος νόμου. Ωστόσο, κατόπιν της υπ’αριθμ. 36 και με αριθμ. πρωτ. 23334/06.6.2014 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους, συνάγεται ότι εκ παραδρομής μνημονεύεται στην οικεία διάταξη το άρθρο 53, αφού τελικώς η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υπάγεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 51 του ως άνω νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 51 του ν. 4257/2014 εισάγει ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και αφορά μόνο σε βεβαιωμένες οφειλές. Η ρύθμιση αυτή διαχωρίζει τις οφειλές σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31/12/2009 και οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου 3801/2009, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νόμου 4257/2014.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014 προβλέπει ειδικώτερα ότι στην ως άνω ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Εξαιρεί, δε, από τη ρύθμιση, τις οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και εκείνες που υπάγονται σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει όσον αφορά τον τρόπο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που έγκειται στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών, η οποία συνεπάγεται την απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών, παρακαλούμε για την συμμόρφωσή σας.

Εκ της Νομικής Υπηρεσίας ΦΣΑ


Σοφία Ηλ. Αγγέλου

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.