16
Τρι, Απρ
0 Νέα Άρθρα

Συμβολισμοί και συντομογραφίες

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Συμβολισμοί και συντομογραφίες. Πληροφορίες στη συνταγογραφία-φαρμακοποιίες στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Συντομογραφίες & σύμβολα Προέλευση Ερμηνεία
Π.Ο.Υ.   Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
WHO Word Health Organization Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(!)   -σκόπιμη υπέρβαση της μέγιστης δόσης
% verte γύρισε σελίδα (η συνταγή συνεχίζεται ή ακολουθεί κι άλλη συνταγή)
#   διαχωριστικό σύμβολο μεταξύ συνταγών
~,approx approximate(ly) κατά προσέγγιση, περίπου
  ίσον κατά προσέγγιση
A ante πριν
A atto 10-18
aa ana partes aequales ανά ίσα μέρη
acc according(to) συμφώνως προς
a.c. ante cibos πριν το φαγητό
a. coen. Ante coenam πριν το βραδινό φαγητό
abs. absolutus, absolute απόλυτος (π.χ. Alcohol abs.= απόλυτη αλκοόλη)
Μ   εφάπαξ δόση
Ad ad μέχρι, έως
Add adde να προστεθούν
Ad rep ad.repetitionem να επαναληφθεί (η εκτέλεση της συνταγής)
Ad. Satur. Ad saturandum μέχρι κορεσμού
Ad scat. Ad scatulam σε κουτί
Ad us. ext. Ad usum externum για εξωτερική χρήση
Ad us. int. ad usum internum για εσωτερική χρήση
Ad us. med. Ad usum medicinalem για ιατρική χρήση
Ad vitr. Ad vitrum σε γυάλινη φιάλη
Ad vitr.flav, ad vitrum flavum σε σκουρόχρωμη φιάλη
Ad vitr. gutt. ad vitrum guttatum σε φιάλη με σταγονό­μετρο
Ad vitr. pip. Ad vitrum pipet-tatum σε σταγονομετρική φιάλη
Aeq. Aequalis ίσα
Aer aerosol αερόλυμα
Alc, alcoh alcohol (-ic) αλκοόλη (-ικό)
Alk alkali (-ne) αλκάλιο,αλκαλικός
Amps ampules φύσιγγες
Ampul. Ampulla φύσιγγα
Amt (s) amount (-s) ποσότητα (-ες)
Aq. Aqua νερό
Aq. comm. Aqua communis πόσιμο νερό
Aq. Dem. Aqua demineralisata απιονισμένο νερό
Aq. Dest. Aqua destillata απεσταγμένο νερό
Aq. Frig. Aqua frigida βραστό νερό
Applicand applicandus να εφαρμοστεί
b/o κατά βάρος προς όγκο συγκέντρωση κατά βάρος προς όγκο(g/100ml)
boil boiling βρασμός
bp boiling point σημείο βρασμού
Bu butyl C4H9- βουτύλιο
Βz benzoyl C6H5CO- βενζοϋλιο
ΒzΗ benzaldehyde βενζαλδεΰδη
ΒzΟΗ benzoic acid βενζοϊκό οξύ
C centi 10-2
C centum εκατό
°C celsious degrees βαθμοί Κελσίου (θερμο-μετρική Κλίμακα)
ca circa περί, περίπου
caerul. Caeruleus κυανός
calc. calcinatus πορώδες
caps capsula κάψουλα
caps, amyl. Capsula amylaceae κάψουλα από άμυλο
caps. Cerat. Capsula cerata κάψουλα από κερί
caps. Dur. Capsula dura κάψουλα σκληρή
caps. Gel. Capsula gelatinosa κάψουλα από ζελατίνη
cave cave προσοχή
cc, cm5 cubic centimeter(s) κυβικό (-ά) εκατοστό(-ά)
cerat ceratum κηραλοιφή
chart. Cerat. Charta cerata κηρωμένο χαρτί
cito! Cito! Επείγον
col. Colatura διήθημα
colet. Coletur άφησε να στραγγίζει
collun. Collunarium ρινικό πλύμα
collut. Collutorium στοματικό διάλυμα
collyr. Collyrium οφθαλμικό διάλυμα
compn composition σύνθεση
compr compressus συμπιεσμένος
conc. Concentratus πυκνός
cong. Congius ένα γαλόνι
consperg. Consperge σκόνη, ψεκαστήρας
const. constituentia φορείς φαρμάκων (έκδοχα)
CoQ coenzyme Q συνένζυμο Q
Cort. Cortex φλοιός
C.P. chemically pure χημικά καθαρό
Crist. Cristallisatus κρυσταλλικός
Cryst crystalline, crystals κρυσταλλικός, κρύσταλλα
Crystn crystallization αποκρυστάλλωση
Cys cysteine κυστεϊνη
D, da da ή de (n)tur δώσε
D density πυκνότητα
d. dexter δεξιός
d- dextro (totatory) δεξιόστροφος
d. dosis μια δόση
dec, dct decoctum αφέψημα
decompn decomposition αποσύνθεση
deg degree βαθμός
dent. Dental οδοντικός, οδοντιατρικός
deriv derivative παράγωγο
d. et n. die et nocte μέρα και νύκτα
dil. Dilute διαλύω, αραιώνω
distln distillation απόσταξη
div. divide διαιρώ,χωρίζω
div. in par. Aeq. Dividatur in partes aequales διαίρεσε σε ίσες δόσεις
eff. Effervescens αναβράζον
e.m.p. ex modo prescripto εκ του τρόπου
empl. Emplastrum έμπλαστρο
emuls. Emulsion,emulsion γαλάκτωμα
eq equivalent γραμμοϊσοδύναμο
Et2O ethyl ether αιθέρας
EtOH ethyl alcohol αιθυλική αλκοόλη
e.u. external use εξωτερική χρήση
ε/υ λάδι σε νερό (βλ.ο/w)
exp., excip. Excipientia φορείς φαρμάκων (έκδοχα)
exsicc. Exsiccatus αποξηραμένος
ext., extern externum, externally εξωτερικός
ext(d) extract, extracted εκχύλισμα, εκχυλισμένος
ext., extr. Extractum εκχύλισμα
filt. Filtra διήθησε
fl. Fluidus ρευστό (π.χ. extractum fl. = ρευστό εκχύλισμα)
g gram(s) γραμμάριο
gr.,gran. Granum, granulum κοκκίο
herb. Herba βότανο
i.g. intragastric ενδογαστρικά
inj. injectio ένεση
i.v. intra venam, intravenous ενδοφλέβια
lac lactose λακτόζη
mac maceratio εμβροχή
mass. Pil. Massa pilularum μάζα καταποτίων
mass.supp. massa suppositorium μάζα υποθέτων
M.D.S. misce, da, signa ανάμιξε και χορήγησε μαζί με τις οδηγίες χρήσης
Menstr. Menstrum διαλύτης
MIC minimal inhibitory concentration ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα
Mixt. Mixture μίγμα
n. naris ρουθούνι
nas. Nasal ρινικός
nat. naturalis φυσικός
Natr. Natrium νάτριο
Nebul. Nebula ψεκαστήρας
N.F. national formulary διεθνής διατύπωση
Ng nanogram ένα εκατομμυριοστό του γραμμαρίου (10-9 g)
Nig. Niger μαύρος, σκοτεινός
0/0 κατ' όγκο προς όγκο συγκέντρωση κατ' όγκο (ml/100ml)
o.d. oculus dexter δεξιός οφθαλμός
oil,ol. Oily, oleum ελαιώδης, λάδι
oint. Ointment αλοιφή
o.l.,o.s. oculus laevus, oculus sinister αριστερός οφθαλμός
o.u. oculi uterque και οι δύο οφθαλμοί
o/w oil in water λάδι σε νερό
P. pars, post, pulvis μέρος, μετά, σκόνη
p. pico, para-, per 10-12, παρα-, αν
P. peta, poise 10-15, μονάδα μέτρηση του δυναμικού ιξώδους
P.a. pro analysi για ανάλυση (υψηλής καθαρότητας)
PABA p-aminobenzoic acid π-αμινοβενζοϊκό οξύ
p.ae. partes aequales ίσα μέρη
par. Paratus παρασκευασμένος
PAS p-aminosalicylic acid π-αμινοσαλικυλικό οξύ
Pas pascal second μονάδα μέτρησης του δυναμικού ιξώδους
p.c. post cibos μετά το φαγητό
pd, pulv., Ρ· powder, pulvis σκόνη, πούδρα
per per centum %, «τοις εκατό»( στα εκατό μέρη βάρους ή όγκου)
centum
pg pictogram (s) ένα δισεκατομμυριοστό του γραμμαρίου
phial phiala φιάλη
Plumb. Plumbum μόλυβδος
pil. Pilula, pilulae καταπότιο - α
plast. Plaster έμπλαστρο
P.M. post meridian μετά το μεσημέρι
p.o. per os από το στόμα
pond. Ponderosus βαρύ
Ppm part per million μέρη ανά εκατομμύριο
p.r.n. pro re nata όσο χρειάζεται
pro baln. Pro balneo για το λουτρό
pro capil. Pro capilis για τα μαλλιά
pro d. Pro die για την ημέρα
pro dos pro dosi ανά δόση
pro inf. Pro infantibus για τα παιδιά
pro med. Pro medico για το γιατρό
pro ord. pro ordinatione για το ιατρείο
pro rect. Pro recto για το ορθό
pro stat. pro statione για την κλινική
pro us. ext. pro usu externo για εξωτερική χρήση
pro us. int. pro usu interno για εσωτερική χρήση
pro us. vet. pro usu veterinario για κτηνιατρική χρήση
pur. Purif. Purus, purificatus καθαρός, καθαρισμένος
q., qq., q.h. quodque, quaeque, qua hora κάθε, ανά ώρα
q.i.d. quarter in die τέσσερις φορές την ημέρα
qq. hor. Quaque hora κάθε ώρα
Q.R. quantum rectum ακριβής ποσότητα
q.s. quantum sufficiat, quantum satis επαρκής ποσότητα, αρκετή ποσότητα, όση ποσότητα χρειάζεται
quot. op.sit. quoties opus it όσο συχνά χρειάζεται
q.v. quantum voleris όσο συχνά επιθυμείτε
R., Rp. Recipe, Praeceptum λάβε, κανονισμός
r- racemic ρακεμικός
rec. recens πρόσφατος, νωπός
recrist. Recristallistus ανακρυσταλλωμένος
rect. Rectificatus διυλισμένο, φιλτραρισμένο
rec. cream rectal cream κρέμα για χορήγηση από το ορθό
reit. Reiteretur να εκτελεστεί
ren. Sem. Renovetur semel μπορεί να ανανεωθεί (μόνο) μια φορά
rept Repetatur μπορεί να επαναληφθεί (η εκτέλεση της συνταγής)
rub. Ruber κόκκινο
S., Sig. signa, signetur σημείωσε, υπέδειξε
(S-) sinister αριστερός
s. sine άνευ
s- symmetrical συμμετρικός
s.a. secuntum artem κατά τους νόμους της τέχνης
sapon (if) saponofication σαπωνοποίηση
sat., satd saturatus, saturated κορεσμένος
s.c. sub cutem, subcutaneous υποδόρια
scat. Scatula κουτί
sec second (s) δευτερόλεπτο(-α)
semi- semi- ημι-
sepn separation διαχωρισμός
sesqui- sesqui- ενάμισυ
S.I. International System of Units Διεθνές Σύστημα Μονάδων
Sicc. Siccus ξηρός
Sig. nom. Prop. Signetur nomine propio σημείωσε με τ' όνομα του
Sin. Aqua sine aqua χωρίς νερό
Sin. Conf. sine confectione χωρίς συσκευασία
Sol., solut.soly Solubilis, solutio, soluble, solubility διαλυτό, διάλυμα, διαλυτός, διαλυτότητα
Solidif solidification στερεοποίηση
Soln, solv., Solution, solve διάλυμα, διαλύατε
s.o.s. si opus sit αν είναι ανάγκη
  σ.π. σημείο πήξεως
sp. Species, specific είδος, ειδικός
spir.spirit. Spiritus, spirituosus οινόπνευμα, αλκοο­λούχος
spiss. Spissus ξηρός (extractum spiss. = ξηρό εκχύλισμα)
spp species είδη
spr. Spray εκνέφωμα
ss. semis το μισό
St stokes μονάδα μέτρησης του κινηματικού ιξώδους
  σ.τ. σημείο τήξεως
ster.! Sterilisa αποστείρωσε
ster. Sterile στείρο
sub-   υπό-
subl sublimes, sublingual μετουσιωμένος, υπο-γλώσσιος
suppl supplement συμπληρώνω
supp. Suppositorium υπόθετο
surg. Surgical χειρουργικός
susp. Suspension εναιώρημα
S. V. R. spiritus vini recti-ficatus αιθυλική αλκοόλη
Syr. Syrup σιρόπι
  σ.ζ. σημείο ζέσεως
Τ tera 1012
Tab., Tabl. Tabletta δισκίο
Tal. Tales τέτοιες
TCA trichloroacetic acid τριχλωροξικό οξύ
TD toxic dose τοξική δράση
Techn. Technicus τεχνικός
Temp temperature θερμοκρασία
Tert- tertiary τριτογενής
Tl therapeutic index θεραπευτικός δείκτης
Tinct. Tincture βάμμα
t.i.d. ter in die 3 φορές την ημέρα
to to έως, μέχρι
tof. Toffee καραμέλα
top. Topical τοπικός
trans- trans πέραν
tr., trit. Trituratio λειοτρίβηση
TRP tryptophan τρυπτοφάνη
TTS transdermal thera­peutic system αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση
U unite(s) μονάδα (-ες)
Ult. Ultime τελικά
Uncork(r) uncorrected αδιόρθωτος
Unct. Unctus λιπαρός, αλοιφώδης
Ung, ungt. Unguentum αλοιφή
U.S.P. united states pharmacopeia Αμερικάνικη Φαρμακοποιία
ust. ustus καμένος
Uv ultraviolet υπεριώδης
V. vel ή
V- vicinal γειτονικός
vag vaginal κολπικό
var variety είδος
vetre, vetratur γύρισε σελίδα
vesp. Vesper βράδυ
vir. Viride πράσινο
viz. videlicet δηλαδή
vol. volatile πτητικό
vol. Voiume(s) όγκος
vs versus κατά, εναντίον
vulg. Vulgaris κοινός
v/v volume in volume κατ' όγκον (βλ.ο/ο)
wks weeks εβδομάδες
w/o water in oil νερό σε λάδι
w/v weight in volume κατά βάρος προς όγκο (βλ. β/ο)
w/w weight in weight κατά βάρος (βλ.β/β)
wt weight βάρος
yr(s) year(s) έτος
υ/ε νερό σε λάδι βλ.w/ο
(Z)- zusammen μαζί .Χρησιμοποιείται όπως το cis-. Αντίθετο του (Ε).

 

Πηγή: Τάκης Κανακάρης «Επί του Εργαστηρίου», 2001.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.