17
Τετ, Ιουλ
28 Νέα Άρθρα

Ποιοι φαρμακοποιοί και πότε δικαιούνται αποζημίωση από το ΚΑΕΦ;

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις
Typography

Στο άρθρο 59 του εσωτερικού κανονισμού του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αναφέρονται τα εξής για τον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΕΦ (Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού):

Ειδικός Λογαριασμός ΚΑΕΦ

Άρθρο 59

Διατάξεις Σκοπός Διαχείριση

1. Στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο τηρείται «Ειδικός λογαριασμός υπό την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις:

α. Του άρθρου 52 του ν. 3601/28 όπως τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 152 του νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ Α 123/92).
β. Της με αριθμό 2082478/8953/0024/31-12-92 Υ.Α «Ανάθεση διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού υπό την ονομασία «Κεφάλαιο αποζημίωσης εξόδου ΠΦΣ» στην Τράπεζα της Ελλάδος. (ΦΕΚ Β 19/93).
γ. Της με αριθμό Α4/6489/29-12-92 Υ.Α «Τήρηση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος του ΠΦΣ (ΦΕΚ Β 68/93).
δ. Της με αριθμό Υ7/7/23-1-1995 ΥΑ «Ειδικός Λογαριασμός» Κεφάλαιο Αποζημιώσεως Εξόδου (ΦΕΚ Β 108/ 1995).
ε. Της παρ 1 του άρθρου 58 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.

2. Η Διοίκηση και η Διαχείριση του κατά την παρ. 1 «Κεφάλαιον Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιών» ενεργείται από το ΔΣ του ΠΦΣ κατόπιν εισήγησης της κατά το άρθρον 42 παρ. 1, περ. α πενταμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής από μέλη αυτού, έχει δε ως σκοπόν την παροχή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους φαρμακοποιούς δικαιούχους που εξέρχονται από την άσκηση του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος για οποιαδήποτε λόγο και σε περίπτωση θανάτου, στα μέλη της οικογένειας του (άρθρο 1 παρ. 1 ΥΑ Υ7/7/23-1-1995) εφαρμοζομένων για αυτό των αναφερομένων διατάξεων στην προηγούμενη παράγραφο.


Δικαιούχοι αποζημίωσης ΚΑΕΦ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος γνωστοποιεί ότι από 1-1-1993, λειτουργεί ο ειδικός λογαριασμός, με την ονομασία «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού (ΚΑΕΦ)», ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 52 του ν. 3601/28, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 152 του ν. 2071/1992 και θεωρείται η παροχή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους δικαιούχους φαρμακοποιούς, που εξέρχονται από την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος για οποιονδήποτε λόγο, ενώ σε περιπτώσεις θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους.

Συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο ΚΑΕΦ, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, φαρμακοποιοί, τα οποία διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, ατομικό, συστεγασμένο ή εταιρικό και είναι μέλη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και γενικά όσοι φαρμακοποιοί διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο από 1-1-93. Φαρμακοποιοί που αποχώρησαν οριστικά από την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος δεν συμμετέχουν στο ΚΑΕΦ και δεν δικαιούνται αποζημίωση .
 • Οι κληρονόμοι αποβιώσαντος φαρμακοποιού αναλαμβάνουν τα δικαιώματα από το ΚΑΕΦ, εφόσον ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του κληρονομικού φαρμακείου.
 • Ως χρόνος έναρξης συμμετοχής στο ΚΑΕΦ νεοεισερχόμενών στο επάγγελμα φαρμακοποιών, ορίζεται η 1η Ιανουάριου του επόμενου έτους, από της λήψης της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.
 • Στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου σε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας και στη συνέχεια της λήψης νέας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, είτε στο αυτό μέρος είτε σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρότερο του έτους, ο φαρμακοποιός δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης από το ΚΑΕΦ αλλά συνεχίζεται η συμμετοχή του σε αυτό.
 • Οι δικαιούχοι φαρμακοποιοί που αποχώρησαν από το επάγγελμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στον φαρμακευτικό σύλλογο τα ακόλουθα:
  Βεβαιώσεις των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών για το χρόνο λειτουργίας του φαρμακείου τους και για την οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης αυτού.
  Βεβαίωση του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την συνεχή λειτουργία του φαρμακείου κατά την διάρκεια συμμετοχής στο ΚΑΕΦ.
  Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος φαρμακοποιού δικαιούχοι των ωφελημάτων «ΚΑΕΦ» εκτός των άλλων δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα με τα οποία υποδεικνύεται η ιδιότητά τους ως κληρονόμοι.
 • Ως μέγιστος χρόνος παραμονής του δικαιούχου φαρμακοποιού στο ΚΑΕΦ, ορίζονται τα 35 έτη, αρχής γενομένης από 1-1-93. Η παραμονή του φαρμακοποιού στο επάγγελμα πέραν πρόσθετης αποζημίωσης από το ΚΑΕΦ.
 • Όσοι φαρμακοποιοί δεν έχουν αποστείλει το έντυπο «Στοιχεία Μελών ΚΑΕΦ», πρέπει να το αποστείλουν το δυνατό συντομότερο στα γραφεία του Π.Φ.Σ. Τέλος θα πρέπει να μην ξεχνάνε να ενημερώνουν για τις μεταβολές του φαρμακείου τους, όπως είναι η μεταφορά, η συστέγαση, το πρόσκαιρο κλείσιμο κ,λπ., τον Σύλλογο τους, αλλά και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, προς αποφυγή λαθών.

Διευκρινιστική δήλωση του ΠΦΣ για το ΚΑΕΦ

Με ανακοίνωσή του ο ΠΦΣ, στις 27-06-2014, δηλώνει ότι:

I. Η  εισφορά 4‰ δεν επιβαρύνει την τιμή των φαρμάκων, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τους ασφαλισμένους.

Το ανωτέρω ποσοστό βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο, εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και τους αντιπροσώπους φαρμακευτικών οίκων του εξωτερικού και δεν επιβαρύνει την τιμή πώλησης των φαρμάκων και συνεπώς τον ασφαλιζόμενο.

II.Την   εισφορά αυτή καταβάλλουν οι φαρμακοποιοί ως συνδρομή προς τον σύλλογό τους και είναι μορφή αποταμίευσης που τροφοδοτεί το ΚΑΕΦ (Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιών), δηλαδή χρηματοδοτεί το εφάπαξ κατά την συνταξιοδότηση τους και αποτελεί κίνητρο εξόδου των παλαιών φαρμακοποιών για την δημιουργία νέων θέσεων για νέους φαρμακοποιούς.

Επομένως η εισφορά αυτή δεν επηρεάζει  την  τιμή του φαρμάκου , δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία , δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή και ισχύει από το 1928 (Ν.3601/28 , άρθρο 61). Επιβαρύνει μόνο τον φαρμακοποιό όπως επιβαρύνεται κάθε μέλος ενός Συλλόγου όταν καταβάλλει την συνδρομή του.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.