16
Τρι, Ιουλ

Κατάθεση Συνταγών Φαρμακείων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρ. οικ.38425/31-10-14 καθώς και από την νέα συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε 31-10-14 μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ και και επέκταση της για την παροχή υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προΐόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής 02-01-2017, τροποποιείται η διαδικασία υποβολής λογαριασμών των φαρμακείων την οποία συνοπτικά και με απλά βήματα περιγράφουμε παρακάτω και η οποία διαφέρει σε ορισμένες λεπτομέρειες από την αυτή που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα .

Τα παρακάτω θα ισχύουν για κάθε μήνα και θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς με έναρξη εφαρμογής την κατάθεση των συνταγών μηνός Ιανουαρίου 2017 που θα γίνει από 1 έως 7 Φεβρουαρίου 2017.

Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

1. Χρονικά περιθώρια κατάθεσης

Η υποβολή των δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ γίνεται αυστηρά εντός των πρώτων 5 εργασίμων ημερών κάθε μήνα στις οποίες παραλαμβάνονται οι φάκελοι με τις συνταγές, καταχωρούνται στο μηχανογραφημένο σύστημα του ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ, συσκευάζονται και αποστέλλονται με την κούριερ στο ΚΜΕΣ-ΕΙΟΠΥΥ.
    
Κατά την 5η μέρα γίνεται η διαδικασία ελέγχου, καταχώρησης και συσκευασίας των δαπανών προκειμένου να τα παραλάβει η κούριερ και να ενημερωθεί το ΚΜΕΣ με την αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων της δαπάνης.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω η κατάθεση των συνταγών στον ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ θα πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων τεσσάρων εργάσιμων ημερών του μήνα προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διεκπεραίωσης. Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάποιους μεγάλους Συλλόγους διότι σε αυτούς, λόγω ιδιαιτεροτήτων, υπάρχει διαφορετικός τρόπος κατάθεσης, όπως αναφέρεται και στην Συλλογική Σύμβαση.

Τα δρομολόγια του αυτοκινήτου για την παραλαβή των συνταγών από την Παιονία περιχώρων καθώς και των υπολοίπων απομακρυσμένων περιοχών του Κιλκίς θα εκτελούνται την 2η και 3η εργάσιμη ημέρα του μήνα και μετά από

τηλεφωνική συνεννόηση και ραντεβού με τον υπεύθυνο παραλαβής.

Σε περίπτωση που κάποιος για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να παραδώσει τη δαπάνη του στα προγραμματισμένα δρομολόγια θα πρέπει με δική του ευθύνη και μέσο να καταθέσει την δαπάνη στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 4η εργάσιμη ημέρα.

Η 5η μέρα είναι αφιερωμένη στην μηχανογραφική καταχώρηση, έλεγχο, συσκευασία και προετοιμασία παράδοσης των κιβωτίων στην υπηρεσία ταχυμεταφοράς για αποστολή στο ΚΜΕΣ.

Προσοχή! Από την υποβολή συνταγών μηνός Ιανουαρίου 2017 η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) περιλαμβάνει μαζί τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, ανασαφαλίστων ν.4368/16 και Ευρωπαίων Ασφαλισμένων.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: ΟΔΗΓΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει το νέο e-Dapy δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τα  προϊόντα που έχουμε χορηγήσει ή χορηγήσουμε (εκτός του Σακχαρώδη διαβήτη), έχουν πάρει έγκριση αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ.

Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά και έχει συμφωνηθεί από τον ΕΟΠΥΥ να αποζημιωθούν ΟΛΑ με την υποβολή των γνωματεύσεων στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για το κλείσιμο αυτού του μήνα (Ιανουάριος και μόνο) είναι τα εξής :

 • Συνεχίζουμε να εκτελούμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις σύμφωνα με όσα απαιτούνται για κάθε Κατηγορία (π.χ. θεώρηση  όπου απαιτείται).
 • Μόλις λειτουργήσει το νέο e-Dapy και ανοίξει το σύστημα, θα πρέπει να περαστούν όλες οι γνωματεύσεις μέχρι εκείνη την στιγμή στο νέο e-Dapy . Κατά την καταχώρησή τους περνώντας όλα τα προϊόντα που έχουν δοθεί ανά συνταγή θα εκτυπώνεται έντυπο εκτέλεσης της  γνωμάτευσης το οποίο απλά θα συρράπτεται στη παλιά γνωμάτευση του γιατρού που εκτελέσαμε. Για αυτό τον μήνα, το σύστημα θα δεχθεί όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα που έχουμε εκτελέσει, είτε έχουν πάρει έγκριση είτε όχι.
 • Αφού περάσουμε όλες τις συνταγές στο νέο νέο e-Dapy , επιβεβαιώνουμε τις εκτελέσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Στο σημείο αυτό, έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε τις εκτελέσεις αν έχει προκύψει κάποιο λάθος.
 • Αφού ολοκληρώσουμε την πιθανή επεξεργασία , πατώντας υποβολή ολοκληρώνουμε το σύνολο των εκτελέσεων και το σύστημα μας ενημερώνει για το σύνολο των προϊόντων που έχουν εκτελεστεί καθώς και την συνολική τους αξία, οπότε και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ.
 • Πατώντας ολοκλήρωση, το σύστημα θα επιτρέπει να εκδοθεί το ειδικό έντυπο αποστολής του φακέλου (ένα ειδικό έντυπο με όλα τα στοιχεία του φαρμακείου που απαιτούνται), το οποίο θα επικολλάται στον φάκελο με τις γνωματεύσεις καθώς και το τιμολόγιο και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή

Προσοχή στη νεότερη ενημέρωση ΜΟΝΟ για τις χειρόγραφες συνταγές

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ με την αρ. πρ. ΔΒ4Β/Π60/3/2-2-2017 εγκύκλιο, η αρίθμηση των χειρόγραφων συνταγών, για τον τρέχοντα μήνα (Ιανουάριο 2017) μπορούν να κατατεθούν όπως έχουν ήδη αριθμηθεί, από την επόμενη υποβολή οι χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να τοποθετούνται κανονικά στη σειρά τους και να τίθεται χειρόγραφα επί της συνταγής ο αριθμός που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσης τους. (δεν χρειάζεται πλέον να διαχωρίζονται και να γίνονται ξεχωριστό πεκέτο)

2. Προετοιμασία Φακέλων Συνταγών

Η κατάθεση θα πρέπει να διαχωρίζεται και θα γίνεται ως εξής:

Α. Ένας φάκελος (η και περισσότεροι) με τις συνταγές φαρμάκων  όπου πλέον μαζί με των Ασφαλισμένων θα συμπεριλαμβάνονται και οι χειρόγραφες συνταγές, οι συνταγές των ανασφαλίστων του ν.4368/16, εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος.

Πλέον δεν γίνεται διαχωρισμός των χειρόγραφων συνταγών από τις ηλεκτρονικές!

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν (φωτοαντίγραφα):

 • 1 Φωτοαντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής (ΣΚΠ με barcode)
 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου φαρμάκων
 • 1 Φωτοαντίγραφο Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (εκτύπωση ΣΣΥ eopyykmes.gr)

Β. Ένας φάκελος με τις συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (εάν υπάρχουν)

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν (φωτοαντίγραφα):

 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

Γ.  Ένας φάκελος με τις γνωματεύσεις αναλωσίμων υλικών (αναλώσιμα ΣΔ και υπόλοιπα αναλώσιμα υλικά) (εάν υπάρχουν)

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν (φωτοαντίγραφα):

 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αναλωσίμων υλικών

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, τα δε τιμολόγια καθαρογραμμένα και σύμφωνα με τη βοήθεια των υποδειγμάτων από την εφαρμογή του ΚΜΕΣ.

Ο φάκελος των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (Β), αναγράφοντας εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται και την ένδειξη «Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι», θα μπαίνει εντός του φακέλου των Φαρμάκων (Α) στον οποίο και εκεί θα αναγράφονται όλα τα πλήρη στοιχεία του Φαρμακείου (Μήνας, έτος, αρ. Σύμβασης, ΑΦΜ, Επωνυμία, Αρ. Συνταγών φαρ+αναλ/ων+ευρωπ ασφαλ., αιτούμενο ποσό φαρ+αναλ/ων+ευρωπ. ασφαλ., Αρ. τιμολ. φαρ+αναλ/ων+ευρωπ. ασφαλ., Σύλλογος: Κιλκίς).

Πλέον ο φάκελος των Αναλωσίμων (Γ), αναγράφοντας εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται και την ένδειξη «Αναλώσιμα»,θα πρέπει να είναι ξεχωριστός και όχι μέσα σε φάκελο των συνταγών φαρμάκων διότι θα υποβάλεται σε άλλο ελεγκτικό κέντρο και όχι στο ΚΜΕΣ.

Θα πρέπει να αποφεύγονται αυτοκόλλητα με την επωνυμία του φαρμακείου και μαρκαδόροι που ξεβάφουν και τα στοιχεία να γράφονται ευανάγνωστα.

3. Υπόλοιπα Συνοδευτικά Έγγραφα (εκτός φακέλων)

Εκτός των φακέλων συνταγών θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα .

Α. Πακέτο πρωτοτύπων εγγράφων προς ΚΜΕΣ

 • 1 Πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής φαρμάκων (με 18ψήφιο barcode)
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων υλικών
 • 1 Πρωτότυπο Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής
 • Αν τυχόν υπάρχουν Πιστωτικά Τιμολόγια rebate, περικοπών κλπ

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, τα δε τιμολόγια καθαρογραμμένα και σύμφωνα με τη βοήθεια των υποδειγμάτων από την εφαρμογή του ΚΜΕΣ.

Β. Πακέτο αντιγράφων εγγράφων προς ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ

 • 1 Φωτοτυπία συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής φαρμάκων (με 18ψήφιο barcode)
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου φαρμάκων
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου αναλωσίμων
 • 1 Φωτοτυπία Συγκεντρωτικού Σημειώματος Υποβολής
 • 1 Αίτηση προς τον ΕΟΠΥΥ
 • 1 Φορολογική Ενημερότητα (εμπρόθεσμη, δεκτό φωτοαντίγραφο μόνο με έκδοση από το TAXIS (ποσά άνω των 3.000€)
 • 1 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ (εμπρόθεσμη) (ποσά άνω των 1.496€)

Τέλος συμπληρώνετε το αποδεικτικό έντυπο παραλαβής του ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ (διανεμητικό) γράφοντας στους αντίστοιχους κωδικούς τα αιτούμενα ποσά των τιμολογίων και το πλήθος των συνταγών τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής του ΚΜΕΣ.

Δεν χρειάζεται κανένα επιπλέον έγγραφο ή εκτύπωση κατάστασης πλην των παραπάνω. Οτιδήποτε επιπλέον είναι περιττό και δημιουργεί καθυστέρηση στην επεξεργασία του ελέγχου των εγγράφων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση των στοιχείων του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής.

Τα αιτούμενα ποσά των τιμολογίων θα πρέπει πάντα να συμπληρώνονται σωστά και να συμφωνούν επακριβώς με τα ποσά του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής.

Σε περίπτωση που στο μέλλον υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στον τρόπο υποβολής θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Γίνονται δεκτά πλέον απλά φωτοαντίγραφα φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων καθώς και ιατρικών γνωματεύσεων, βλέπε περισσότερα στο έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2740/28.1.2015 .

Έντυπα υποδείγματα υποβολής

pdfΚατεβάστε υποδείγματα εντύπων της αίτησης προς ΕΟΠΥΥ και του αποδεικτικού υποβολής συνταγών στο ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ.

 

Φορολογικά Στοιχεία ΕΟΠΥΥ

E.O.Π.Υ.Υ.
Απ. Παύλου 12
151 23 Μαρούσι
Α.Φ.Μ. 997478553
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε υποβολή άλλου Ταμείου π.χ. ΤΥΠΕΤ, που δεν ανήκει στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να κατατίθεται σε ξεχωριστό διαφορετικό φάκελο ανεξάρτητα από τον ΕΟΠΥΥ (όχι σε σακούλα του ΕΟΠΥΥ) και με ότι ισχύει για αυτό το Ταμείο.

Διάβασε περισσότεραΔιάβασε περισσότερα στα παρακάτω άρθρα για αναλυτική ενημέρωση με την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους.

Άρθρα σχετικά με το θέμα Υποβολή Συνταγών ΕΟΠΥΥ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.