18
Σαβ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών

ΕΟΠΥΥ
Εργαλεία
Typography

ΕΟΠΥΥ Αρ. Πρωτ.:Φ115/16/ΟΙΚ.33452 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών»

Σχετ: 1) Το Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης
2) Η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 «Διευκρινίσεις για τηνέναρξη λειτουργίας Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.»
3) Το με αρ. πρωτ. 2481/13-2-2012 και 6475/1-3-2012- έγγραφα του ΕΟΠΥΥ
4) Το με αρ. πρωτ. 16362/10-4-2012 έγγραφο ΕΟΠΥΥ
 (τα έγγραφα ΕΟΠΥΥ είναι αναρτημένα στις ανακοινώσεις του ιστότοπου www.eopyy.gov.gr)

Α) Σχετικά με τις σφραγίδες των Παρόχων Δημοσίου Τομέα

Σύμφωνα με τα ανωτέρω 1) και 2) σχετικά, ορίζονται οι τύποι των σφραγίδων των Νοσοκομείων και των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και του προσωπικού αυτών, προκειμένου τα εκδιδόμενα έγγραφα και γνωματεύσεις να φέρουν την δέουσα νομιμοποιητική ισχύ.

Επομένως, τόσο τα παραπεμπτικά όσο και οι γνωματεύσεις, δεν εξαιρούνται των ανωτέρω διατάξεων και απαιτείται να φέρουν πέραν της σφραγίδας του θεράποντος ιατρού και μία τουλάχιστον από τις παρακάτω σφραγίδες:

  • Στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού) ή
  • Σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών ή
  • Στρογγυλή σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.(Κέντρου Υγείας, περιφερειακού ιατρείου, κά).

Όλες οι ανωτέρω σφραγίδες, μπορούν να αντικατασταθούν από μία, επί της οποίας θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του φορέα όσο και του θεράποντα ιατρού και συγκεκριμένα:

ΔΥΠΕ, ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΛΙΝΙΚΗΣ ή ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΣ (Δ/ντής, Επιμελητής κά), ή ΤΙΤΛΟΣ, ΑΜΚΑ, ΤΣΑΥ Ή ΑΣΜ (για στρατιωτικούς)

Β) Σχετικά με τις σφραγίδες Παρόχων του Ιδιωτικού τομέα

1. Οι σφραγίδες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, σύμφωνα με τα αρ. 3) σχετικά έγγραφα του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να φέρουν τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΜΚΑ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΑΥ, ή ΑΣΜ για τους στρατιωτικούς καθώς και την ένδειξη «ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ».

2. Οι σφραγίδες των ιδιωτών ιατρών (Συνεργαζόμενων Θεραπόντων Ιατρών, Επιστημονικών υπευθύνων, Επιστημονικών Δ/ντών) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών πολυιατρείων και ιατρικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., σύμφωνα με το 4) σχετικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ, πρέπει να φέρουν τα εξής στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΜΚΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΑΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και την ένδειξη « ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ».

3. Οι σφραγίδες των πιστοποιημένων ιδιωτών ιατρών, πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που απαιτούνται από την Εφορία δηλ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. Το ΑΜΚΑ και ο Α.Μ. ΤΣΑΥ ή ο Α.Σ.Μ. του ιατρού εμφανίζονται σε αντίστοιχο πεδίο στο επάνω αριστερό τμήμα του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ή της γνωμάτευσης.

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο μεγαλύτερο μέρος των παροχών σε είδος, τόσο στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά όσο και στις γνωματεύσεις, έχουν ενσωματωθεί ως υποχρεωτικά πεδία, πολλά από τα απαιτούμενα στις σφραγίδες στοιχεία.

Επομένως, θεωρείται αυτονόητο ότι έλλειψη στοιχείου προκύπτει, όταν αυτό δεν μπορεί να συναχθεί καθόλου από το σώμα του εντύπου. Εφιστούμε την προσοχή στο στοιχείο της μονάδας συνταγογράφησης (ιδιωτικό ιατρείο, Κέντρο Υγείας κλπ), η οποία συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα και η οποία θα πρέπει να ταυτίζεται με την μονάδα υγείας ή την ιδιότητα (συμβεβλημένος ιατρός, πολυϊατρείο ή εταιρεία κ.λ.π.) που αναφέρεται στην σφραγίδα του
παρόχου.

Για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των οριζομένων, δίνεται προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι, η ίδια ακριβώς δεοντολογία ισχύει και εφαρμόζεται και στην συνταγογράφηση φαρμάκων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντα ιατρού καθώς και αριθμός πρωτοκόλλου στην περίπτωση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων - παραπεμπτικών, διότι η μεν διαδικασία της πιστοποίησης για παροχές ΕΚΠΥ, εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του γνωματεύοντος ιατρού, ο δε αριθμός του γραμμωτού κώδικα, εξασφαλίζει την μοναδικότητα της συγκεκριμένης εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.